Priemyselné kritériá GSTC pre touroperátorov

Priemyselné kritériá GSTC pre touroperátorov

Priemyselné kritériá GSTC s ukazovateľmi výkonnosti pre touroperátorov Kritériá a odporúčané indikátory Globálnej rady pre udržateľný cestovný ruch (GSTC) pre touroperátorov boli vytvorené v snahe dospieť k spoločnému chápaniu trvalo udržateľného cestovného ruchu a predstavujú minimum, ktoré touroperátor (poskytovateľ, prevádzkovateľ a/alebo predajca cestovného ruchu produkty) by sa mal podnik snažiť dosiahnuť. Kritériá Tour Operator sú organizované okolo štyroch hlavných tém: […]

GSTC Slovník pojmov trvalo udržateľného cestovného ruchu

GSTC Slovník pojmov trvalo udržateľného cestovného ruchu

Slová a frázy môžu často vyjadrovať rôzne významy v závislosti od okolností, aplikácie, miesta a niekoľkých ďalších faktorov. Nasledujúci glosár objasňuje mnohé z pojmov znázornených v kritériách GSTC a termíny súvisiace s certifikáciou podnikov a destinácií , akreditáciou certifikačných orgánov a uznávaním noriem . Niektoré definície boli čerpané alebo upravené z organizácií alebo referenčných materiálov týkajúcich sa najuniverzálnejšie uznávaného významu. Term Definition   Termín Definícia English   Slovak   Access Permission, […]

Prehľad kritérií GSTC:

Prehľad kritérií GSTC:

Kritériá GSTC slúžia ako globálne štandardy pre udržateľnosť v cestovaní a cestovnom ruchu. Kritériá sa používajú na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia, tvorbu politík pre podniky a vládne agentúry a iné typy organizácií, meranie a hodnotenie a ako základ pre certifikáciu . Sú výsledkom celosvetového úsilia o vytvorenie spoločného jazyka o udržateľnosti v cestovnom ruchu. Sú usporiadané do štyroch pilierov: Udržateľný manažment Socioekonomické dopady Kultúrne […]

Hodnotenie destinácie GSTC

Hodnotenie destinácie GSTC

Hodnotenie destinácie GSTC je navrhnuté tak, aby zoznámilo tím destinačného manažmentu so základnými prvkami, ktoré sú potrebné pre rozvoj trvalo udržateľných politík a praktík aplikáciou kritérií GSTC na konkrétnu destináciu. Proces hodnotenia umožňuje destinácii priamo sa podieľať na aplikácii kritérií GSTC na destináciu, pochopiť stav udržateľnosti destinácie v porovnaní s popredným svetovým štandardom a identifikovať oblasti na zlepšenie na základe kritérií GSTC . […]

Ako boli vyvinuté globálne kritériá udržateľného cestovného ruchu pre destinácie (GSTC-D).

Ako boli vyvinuté globálne kritériá udržateľného cestovného ruchu pre destinácie (GSTC-D).

Chronológia Potrebu globálnych kritérií udržateľného cestovného ruchu pre destinácie (GSTC-D) určil koncom roka 2009 think-tank Destination Stewardship, ktorý spoločne zvolali Royal Caribbean Cruise Lines a Sustainable Travel International. V dôsledku toho bola vo februári 2010 vytvorená pracovná skupina pre destináciu GSTC (ďalej len „pracovná skupina pre destinácie“). Metodológia pre vývoj GSTC-D bola schválená pracovnou skupinou v júli 2011, pričom bola informovaná […]

Spätná väzba kritérií a revízie GSTC

Spätná väzba kritérií a revízie GSTC

Revízia kritérií Kritériá GSTC-Industry boli revidované v decembri 2016, zverejnené v januári 2017 a ich ďalšie preskúmanie bude potrebné na revíziu niekedy koncom roka 2020. Kritériá  destinácie GSTC boli revidované v decembri 2019, zverejnené v januári 2020 . Ako GSTC vytvára a reviduje kritériá: Proces je určený v súlade s kódexom stanovovania noriem ISEAL Alliance , pričom kľúčové aspekty procesu sú: Zdroje zo sekretariátu GSTC, riadené Pracovnou skupinou pre medzinárodné […]

Priemyselné kritériá GSTC pre hotely

Priemyselné kritériá GSTC pre hotely

Priemyselné kritériá GSTC s ukazovateľmi výkonnosti pre hotely Kritériá a odporúčané indikátory pre hotely Global Sustainable Tourism Council (GSTC) boli vytvorené v snahe dospieť k spoločnému chápaniu trvalo udržateľného cestovného ruchu a sú minimom, o ktoré by sa hotelový (alebo akýkoľvek typ vybudovaného ubytovania) mal snažiť. Hotel Criteria sú organizované okolo štyroch hlavných tém: efektívne plánovanie udržateľnosti, maximalizácia sociálnych a […]

Priemyselné kritériá GSTC pre hotely a cestovné kancelárie

Priemyselné kritériá GSTC pre hotely a cestovné kancelárie

Kritériá Global Sustainable Tourism Council (GSTC) boli vytvorené s cieľom poskytnúť spoločné chápanie „udržateľného cestovného ruchu“ v celom svete a sú minimom, o ktoré by sa mal každý turistický podnik snažiť. Sú organizované okolo štyroch hlavných tém: efektívne plánovanie udržateľnosti, maximalizácia sociálnych a ekonomických výhod pre miestnu komunitu, zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. Sú použiteľné v celom […]

Kritériá destinácie NADS

Kritériá destinácie NADS

Kritériá destinácie NADS, vychádzajú z výsledkov vývoja globálnych kritérií cestovného ruchu pre destinácie GSTC-D, ktoré sa formovali desaťročiami predchádzajúcej práce a overovali skúsenosťami po celom svete. Zohľadňujú množstvo smerníc a noriem pre trvalo udržateľný cestovný ruch zo všetkých kontinentov. Počas procesu vývoja sa s nimi vo viacerých jazykoch konzultovalo na celom svete, v rozvinutých aj rozvojových krajinách. Odrážajú certifikačné normy, […]

Plán cesty k trvalo udržateľnej destinácii

Plán cesty k trvalo udržateľnej destinácii

Udržateľné riadenie destinácií si vyžaduje proces neustáleho zlepšovania a nie je to jednoduché. Kritériá GSTC poskytujú základný rámec v tomto procese. Medzi prvé kroky patrí zvyšovanie povedomia  – o koncepciách udržateľného cestovného ruchu zo strany kľúčových lídrov a zainteresovaných strán a o aktuálnej situácii vo vašej destinácii. Odporúčame zaškoliť a vykonať nejakú formu hodnotenia súčasných praktík destinácie. V záujme neustáleho zlepšovania  dôrazne odporúčame súlad s kritériom A2 […]

Zavolajte nám