Dobré ráno, Slovensko!

S radosťou prebudení,  nadšení do nového dňa

Vitajte!

Národná asociácia destinácií Slovenska, NADS, aj vďaka Vám sa môže stať:

 • neziskovou organizáciou
 • na podporu života,
 • životnej úrovne svojich členov,
 • obyvateľov Slovenska a ich hostí. 

Ľudia, na prvom mieste!

Pri budovaní medziľudských vzťahov vo vnútri asociácie, a v prístupe ku širokej verejnosti sa riadime spoločným hodnotovým desatorom, zverejneným v našej Výzve.

Tieto stránky  predstavujú zjednocujúcu platformu pre impulzy, vedúce k ozdraveniu Srdca Európy, nášho Slovenska.
Živého, no chvejúceho sa srdca, tlčúceho pod náporom stáročných zápasov o svojbytnosť slovenského národa a budovania Slovenska, ako vlasti pre všetkých jej obyvateľov, s otvorenou náručou civilizovanému svetu.

 Je na nás, súčasníkoch:

 • pridať sa k odkazu predkov,
 • harmonizovať sa s rytmom doby
 • a pripraviť budúcnosť pre trvalo udržateľné Slovensko.

Národná Asociácia Destinácií Slovenska - NADS,

   1. je občianskym združením, s cieľom nachádzania a uvoľňovania nevyužitého potenciálu Slovenska,
   2. v prospech života na Slovensku,
   3. prostredníctvom vlastného systému DMMS,  "Destinačný Marketing a Manažment Slovenska,  k trvalo udržateľným medziľudským vzťahom " ,

Vízia NADS

Spájať ľudí so spoločným záujmom a dosahovať na spoločné ciele je možné postupne, krok za krokom. Rodina sa buduje na porozumení, vzájomnosti, s láskou a dôverou.

Dobré ráno, Slovensku poprajú skôr prebudení. Pokojne, s citom a harmonicky, bez zbytočného hluku a stresu, aby sa aj spáči mohli tešiť z príjemného prebudenia do nadchádzajúceho dňa.

Misia NADS

​Byť činiteľom ochrany dedičstva predkov a jeho zachovania pre ďalšie generácie. Budovať slovenskú rodinu tam, kde žije, s tým, ktorí tam patria, pokiaľ sami chcú.  Prinášať zmeny k udržateľnému rozvoju destinácií, ich návštevnosti a turizmu na Slovensku, podporovaním zvyšovania vedomostí, porozumenia, prijatia a dopytu po praktikách udržateľných susedských vzťahov.

Viac...

Prvoradým cieľom NADS je  obnova slovenskej spoločnosti a jej  udržateľných medziľudských vzťahov. 

V záujme NADS je budovať členskú základňu pre rovnako zmýšľajúcich obyvateľov Slovenska, ako spoločnú platformu, v rámci ktorej členovia môžu napĺňať spoločné ideály.

Priority činnosti NADS:

 • Odhaľovanie stresových sociálnych a ekonomických  vplyvov. Len šťastní ľudia môžu tvoriť šťastnú spoločnosť. 
 • Nachádzanie nevyužitého a driemajúceho potenciálu primárnej a sekundárnej ponuky destinácií a jeho uvádzanie do života v členskej základni NADS;
 • Slovensko je multikultúrnou spoločnosťou. Je domovom nielen pre Slovákov, ale aj národom a národnostiam, ktoré sa na tomto území historicky usadili. Je dôležité ctiť si  rôznorodosť kultúr a nachádzať ich harmonický vplyv na kvalitu života, tlkot srdca Európy; 
 • Prostredie v ktorom žijeme nie je smetiskom. Je domovom ľudí, žijúcich vo vedomí, že aj my sme tu len hosťami. Žiada si to rešpekt voči prírode a našim pokoleniam.
 • Navrátenie štatútu Slovenska, ako príťažlivého srdca Európy do globálneho povedomia je výzvou celému Slovensku. Členovia NADS za podujali niesť túto pochodeň, prinášať do destinácií Slovenska osvetu a rozširovať svoje rady o vstúpencov rovnakých hodnôt.

Vo svojej činnosti sa opierame predovšetkým o obyvateľov destinácií Slovenska, k spoločnej podpore dobrej povesti našich destinácií, geografického stredu Európy a jeho prírodné danosti. 

Aby  naši hostia a návštevníci, prichádzajúcich v dobrej vôli, si odnášali radosť vo svojich srdciach a peknú spomienku.

Musíme začať tam, kam sme sa dopracovali doteraz. Prospech a zlepšenie života celej krajiny si žiada intenzívne konanie. Teda musíme začať dnes, vo vlastnej sile a po Slovensky.

Už je čas!

Viac ...

Každé miesto na svete je pre človeka destináciou, pokiaľ môže slúžiť pre jeho život, rozvoj a potešenie.

Či už tam žijeme alebo chodíme za zážitkami, prácou alebo oddychom.

Všetka ľudská činnosť je nevyhnutne prepojená cestovaním po destináciách, z bodu A, do bodu B?

Cestovanie je typickým rysom života. Všetko je v pohybe. 

Práve cestovanie sa stáva univerzálnou prepojovacou reťazou, vedúcou k vytváraniu, zachovaniu a pokroku civilizácie, v náručí  matky Zeme.  Žiaden iný fenomén ľudstva nie je schopný obsiahnuť absolútne všetky činnosti k udržateľnému zabezpečovaniu  životných potrieb človeka. 

Ako sa správame k sebe samým, k svojmu okoliu, k svojim destináciám, takej povesti sa tešíme. Šťastní ľudia môžu vydávať prísľuby šťastia iným. 

Cestovanie tvorí dejiny.

Zavolajte nám