Transformácia nášho sveta: Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj

Obsah:
SDG blocks

Preklad do slovenčiny: Dr.FYTO Team

Zdroj: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

Preambula

Táto agenda je akčný plán pre ľudí, planétu a prosperitu. Snaží sa tiež posilniť všeobecný mier vo väčšej  slobode. Uvedomujeme si, že odstránenie chudoby vo všetkých jej formách a rozmeroch, vrátane extrémnej chudoby, je najväčšou globálnou výzvou a nevyhnutnou požiadavkou trvalo udržateľného rozvoja. Všetky krajiny a všetky zainteresované strany konajúce v partnerstve spolupráce budú realizovať tento plán. Sme rozhodnutí oslobodiť ľudskú rasu od tyranie chudoby a nedostatku a vyliečiť a zabezpečiť našu planétu. Sme odhodlaní podniknúť odvážne a transformačné kroky, ktoré sú naliehavo potrebné na to, aby sme svet posunuli na udržateľnú a odolnú cestu. Keď sa vydávame na túto spoločnú cestu, sľubujeme, že nikto nezostane pozadu. 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja a 169 cieľov, ktoré dnes oznamujeme, demonštrujú rozsah a ambície tejto novej univerzálnej agendy. Snažia sa stavať na miléniových rozvojových cieľoch a dokončiť to, čo sa im nepodarilo dosiahnuť. Snažia sa realizovať ľudské práva všetkých a dosiahnuť rodovú rovnosť a posilnenie postavenia všetkých žien a dievčat. Sú integrované a nedeliteľné a vyvažujú tri rozmery trvalo udržateľného rozvoja: ekonomický, sociálny a environmentálny.

Ciele a zamerania budú počas nasledujúcich pätnástich rokov stimulovať činnosť v oblastiach kritického významu pre ľudstvo a planétu:

Ľudia

Sme odhodlaní skoncovať s chudobou a hladom vo všetkých ich formách a rozmeroch a zabezpečiť, aby všetky ľudské bytosti mohli naplniť svoj potenciál dôstojne, rovnocenne a v zdravom životnom prostredí.

Planéta

Sme odhodlaní chrániť planétu pred degradáciou, a to aj prostredníctvom udržateľnej spotreby a výroby, udržateľného hospodárenia s jej prírodnými zdrojmi a prijatia naliehavých opatrení v oblasti zmeny klímy, aby mohla podporiť potreby súčasných a budúcich generácií.

Prosperita

Sme odhodlaní zabezpečiť, aby sa všetky ľudské bytosti tešili z prosperujúceho a plnohodnotného života a aby ekonomický, sociálny a technologický pokrok prebiehal v súlade s prírodou.

Mier

Sme odhodlaní podporovať mierové, spravodlivé a inkluzívne spoločnosti, ktoré sú bez strachu a násilia. Bez mieru nemôže existovať trvalo udržateľný rozvoj a bez trvalo udržateľného rozvoja nie je mier.

Partnerstvo

Sme odhodlaní zmobilizovať prostriedky potrebné na implementáciu tejto agendy prostredníctvom obnoveného globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj, založeného na duchu posilnenej globálnej solidarity, zameraného najmä na potreby najchudobnejších a najzraniteľnejších a za účasti všetkých krajín, všetkých zainteresovaných strán a všetkých ľudí.

Vzájomné prepojenia a integrovaná povaha cieľov trvalo udržateľného rozvoja majú kľúčový význam pri zabezpečovaní realizácie účelu novej agendy. Ak si uvedomíme naše ambície v celom rozsahu Agendy, životy všetkých sa výrazne zlepšia a náš svet sa zmení k lepšiemu.

VYHLÁSENIE

Úvod

1. My, hlavy štátov a vlád a vysokí predstavitelia, ktorí sa stretávame v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 25. do 27. septembra 2015, keď Organizácia oslavuje svoje sedemdesiate výročie, sme dnes rozhodli o nových globálnych cieľoch trvalo udržateľného rozvoja.

2. V mene národov, ktorým slúžime, sme prijali historické rozhodnutie o komplexnom, ďalekosiahlom a na ľudí sústredenom súbore univerzálnych a transformačných cieľov a zameraní. Zaväzujeme sa neúnavne pracovať na plnej implementácii tejto agendy do roku 2030. Uvedomujeme si, že odstránenie chudoby vo všetkých jej formách a rozmeroch vrátane extrémnej chudoby je najväčšou globálnou výzvou a nevyhnutnou požiadavkou trvalo udržateľného rozvoja. Zaviazali sme sa dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj v jeho troch rozmeroch – ekonomickom, sociálnom a environmentálnom – vyváženým a integrovaným spôsobom. Budeme tiež stavať na úspechoch miléniových rozvojových cieľov a budeme sa snažiť riešiť ich nedokončené záležitosti.

3. Odteraz do roku 2030 sme sa rozhodli ukončiť chudobu a hlad všade; bojovať proti nerovnostiam v rámci krajín a medzi nimi; budovať mierové, spravodlivé a inkluzívne spoločnosti; chrániť ľudské práva a podporovať rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat; a zabezpečiť trvalú ochranu planéty a jej prírodných zdrojov. Rozhodli sme sa tiež vytvárať podmienky pre udržateľný, inkluzívny a udržateľný ekonomický rast, spoločnú prosperitu a dôstojnú prácu pre všetkých, berúc do úvahy rôzne úrovne národného rozvoja a kapacít.

4. Keď sa vydávame na túto veľkú spoločnú cestu, sľubujeme, že nikto nezostane pozadu. Uvedomujúc si, že dôstojnosť ľudskej osoby je základom, želáme si, aby sa Ciele a zamerania splnili pre všetky národy a národy a pre všetky segmenty spoločnosti. A budeme sa snažiť dostať sa najskôr k tým najďalej.

5. Toto je agenda bezprecedentného rozsahu a významu. Je akceptovaný všetkými krajinami a je aplikovateľný na všetky, pričom zohľadňuje rôzne národné skutočnosti, kapacity a úrovne rozvoja a rešpektuje národné politiky a priority. Ide o univerzálne Ciele a zamerania, ktoré zahŕňajú celý svet, rozvinuté aj rozvojové krajiny. Sú integrované a nedeliteľné a vyvažujú tri rozmery trvalo udržateľného rozvoja.

6. Ciele a zamerania sú výsledkom viac ako dvoch rokov intenzívnych verejných konzultácií a spolupráce s občianskou spoločnosťou a ďalšími zainteresovanými stranami na celom svete, ktorá venovala osobitnú pozornosť hlasom najchudobnejších a najzraniteľnejších. Táto konzultácia zahŕňala cennú prácu, ktorú vykonala otvorená pracovná skupina Valného zhromaždenia pre ciele trvalo udržateľného rozvoja a Organizácia Spojených národov, ktorej generálny tajomník predložil súhrnnú správu v decembri 2014.

Naša vízia

7. V týchto cieľoch a úlohách stanovujeme mimoriadne ambicióznu a transformačnú víziu. Predstavujeme si svet bez chudoby, hladu, chorôb a núdze, kde môže prosperovať všetok život. Predstavujeme si svet bez strachu a násilia. Svet s univerzálnou gramotnosťou. Svet so spravodlivým a univerzálnym prístupom ku kvalitnému vzdelávaniu na všetkých úrovniach, k zdravotnej starostlivosti a sociálnej ochrane, kde je zabezpečená fyzická, duševná a sociálna pohoda. Svet, v ktorom opätovne potvrdzujeme naše záväzky týkajúce sa ľudského práva na bezpečnú pitnú vodu a sanitáciu a kde existuje lepšia hygiena; a kde je jedlo dostatočné, bezpečné, cenovo dostupné a výživné. Svet, kde sú ľudské biotopy bezpečné, odolné a udržateľné a kde je univerzálny prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej a udržateľnej energii.

8. Predstavujeme si svet všeobecného rešpektovania ľudských práv a ľudskej dôstojnosti, právneho štátu, spravodlivosti, rovnosti a nediskriminácie; rešpektovanie rasovej, etnickej a kultúrnej rozmanitosti; a rovnakých príležitostí umožňujúcich plnú realizáciu ľudského potenciálu a prispievajúcich k spoločnej prosperite. Svet, ktorý investuje do svojich detí a v ktorom každé dieťa vyrastá bez násilia a vykorisťovania. Svet, v ktorom každá žena a dievča požíva úplnú rodovú rovnosť a všetky právne, sociálne a ekonomické bariéry brániace ich posilneniu boli odstránené. Spravodlivý, spravodlivý, tolerantný, otvorený a sociálne inkluzívny svet, v ktorom sa napĺňajú potreby tých najzraniteľnejších.

9. Predstavujeme si svet, v ktorom každá krajina využíva trvalý, inkluzívny a udržateľný hospodársky rast a dôstojnú prácu pre všetkých. Svet, v ktorom sú modely spotreby a výroby a využívanie všetkých prírodných zdrojov – od vzduchu po pevninu, od riek, jazier a vodonosných vrstiev až po oceány a moria – udržateľné. Taký, v ktorom sú demokracia, dobrá správa vecí verejných a právny štát, ako aj priaznivé prostredie na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni nevyhnutné pre trvalo udržateľný rozvoj vrátane udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu, sociálneho rozvoja, ochrany životného prostredia a odstraňovania chudoby a hladu. Taký, v ktorom vývoj a aplikácia technológií sú citlivé na klímu, rešpektujú biodiverzitu a sú odolné. Taký, v ktorom ľudstvo žije v súlade s prírodou a v ktorom sú chránené voľne žijúce živočíchy a iné živé druhy.

Naše spoločné princípy a záväzky

10. Nová agenda sa riadi cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov, vrátane plného rešpektovania medzinárodného práva. Je založená na Všeobecnej deklarácii ľudských práv, medzinárodných zmluvách o ľudských právach, Miléniovej deklarácii a záverečnom dokumente Svetového summitu z roku 2005. Vychádza z iných nástrojov, ako je Deklarácia o práve na rozvoj.

11. Opätovne potvrdzujeme výsledky všetkých hlavných konferencií a samitov OSN, ktoré položili pevný základ pre trvalo udržateľný rozvoj a pomohli pri formovaní novej agendy. Medzi ne patrí Deklarácia z Ria o životnom prostredí a rozvoji; Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji; Svetový summit o sociálnom rozvoji; akčný program Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji, Pekinská akčná platforma; a Konferencia OSN o trvalo udržateľnom rozvoji („Rio+ 20“). Opätovne potvrdzujeme aj pokračovanie týchto konferencií vrátane výsledkov štvrtej konferencie OSN o najmenej rozvinutých krajinách, tretej medzinárodnej konferencie o malých ostrovných rozvojových štátoch; Druhá konferencia Organizácie Spojených národov o vnútrozemských rozvojových krajinách;

12. Opätovne potvrdzujeme všetky princípy Deklarácie z Ria o životnom prostredí a rozvoji, vrátane, okrem iného, ​​princípu spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti, ako je stanovené v princípe 7 tejto deklarácie.

13. Výzvy a záväzky obsiahnuté na týchto veľkých konferenciách a samitoch sú vzájomne prepojené a vyžadujú si integrované riešenia. Na ich efektívne riešenie je potrebný nový prístup. Trvalo udržateľný rozvoj uznáva, že odstránenie chudoby vo všetkých jej formách a rozmeroch, boj proti nerovnosti v rámci krajín a medzi nimi, ochrana planéty, vytváranie udržateľného, ​​inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu a podpora sociálneho začlenenia sú navzájom prepojené a sú vzájomne závislé.

Náš dnešný svet

14. Stretávame sa v čase obrovských výziev pre trvalo udržateľný rozvoj. Miliardy našich občanov naďalej žijú v chudobe a je im odopieraný dôstojný život. V rámci krajín aj medzi nimi narastajú nerovnosti. Existujú obrovské rozdiely v príležitostiach, bohatstve a moci. Rodová nerovnosť zostáva kľúčovou výzvou. Nezamestnanosť, najmä nezamestnanosť mladých ľudí, je veľkým problémom. Globálne zdravotné hrozby, častejšie a intenzívnejšie prírodné katastrofy, špirálovitý konflikt, násilný extrémizmus, terorizmus a súvisiace humanitárne krízy a nútené vysídľovanie ľudí ohrozujú mnohé z pokroku v rozvoji, ktorý sa dosiahol v posledných desaťročiach. Vyčerpávanie prírodných zdrojov a nepriaznivé vplyvy zhoršovania životného prostredia vrátane dezertifikácie, sucha, degradácie pôdy, nedostatku sladkej vody a straty biodiverzity, pridať a zhoršiť zoznam výziev, ktorým ľudstvo čelí. Zmena klímy je jednou z najväčších výziev našej doby a jej nepriaznivé vplyvy podkopávajú schopnosť všetkých krajín dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Nárast globálnej teploty, stúpanie hladiny morí, okysľovanie oceánov a ďalšie vplyvy zmeny klímy vážne ovplyvňujú pobrežné oblasti a nízko položené pobrežné krajiny vrátane mnohých najmenej rozvinutých krajín a malých ostrovných rozvojových štátov. Prežitie mnohých spoločností a biologických podporných systémov planéty je ohrozené. acidifikácia oceánov a iné vplyvy zmeny klímy vážne ovplyvňujú pobrežné oblasti a nízko položené pobrežné krajiny vrátane mnohých najmenej rozvinutých krajín a malých ostrovných rozvojových štátov. Prežitie mnohých spoločností a biologických podporných systémov planéty je ohrozené. acidifikácia oceánov a iné vplyvy zmeny klímy vážne ovplyvňujú pobrežné oblasti a nízko položené pobrežné krajiny vrátane mnohých najmenej rozvinutých krajín a malých ostrovných rozvojových štátov. Prežitie mnohých spoločností a biologických podporných systémov planéty je ohrozené.

15. Je to však aj čas obrovskej príležitosti. Pri riešení mnohých rozvojových výziev sa dosiahol významný pokrok. V rámci minulej generácie sa stovky miliónov ľudí vymanili z extrémnej chudoby. Prístup k vzdelaniu sa výrazne zvýšil pre chlapcov aj dievčatá. Šírenie informačných a komunikačných technológií a globálna prepojenosť majú veľký potenciál urýchliť ľudský pokrok, preklenúť digitálnu priepasť a rozvíjať znalostné spoločnosti, rovnako ako vedecké a technologické inovácie v takých rôznorodých oblastiach, ako je medicína a energetika.

16. Takmer pred pätnástimi rokmi boli schválené Miléniové rozvojové ciele. Tieto poskytli dôležitý rámec pre rozvoj a v mnohých oblastiach sa dosiahol významný pokrok. Pokrok je však nerovnomerný, najmä v Afrike, najmenej rozvinutých krajinách, vnútrozemských rozvojových krajinách a malých ostrovných rozvojových štátoch, a niektoré z rozvojových cieľov milénia zostávajú mimo trať, najmä tie, ktoré sa týkajú zdravia matiek, novorodencov a detí a reprodukčného zdravia. . Opätovne sa zaväzujeme k plnej realizácii všetkých miléniových cieľov, vrátane tých, ktoré sa vymykajú, najmä poskytovaním cielenej a rozšírenej pomoci najmenej rozvinutým krajinám a iným krajinám v špeciálnych situáciách v súlade s príslušnými podpornými programami. Nová agenda stavia na rozvojových cieľoch milénia a snaží sa dokončiť to, čo sa nimi nedosiahlo,

17. Rámec, ktorý dnes oznamujeme, však vo svojom rozsahu ďaleko presahuje MDG. Popri prioritách pokračujúceho rozvoja, akými sú odstraňovanie chudoby, zdravie, vzdelávanie a potravinová bezpečnosť a výživa, stanovuje širokú škálu ekonomických, sociálnych a environmentálnych cieľov. Sľubuje tiež mierovejšie a inkluzívnejšie spoločnosti. Rozhodujúco tiež definuje spôsoby implementácie. V súlade s integrovaným prístupom, pre ktorý sme sa rozhodli, existujú hlboké prepojenia a mnohé prierezové prvky v rámci nových cieľov a zameraní.

Nová agenda

18. Dnes oznamujeme 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja so 169 súvisiacimi cieľmi, ktoré sú integrované a nedeliteľné. Nikdy predtým svetoví lídri neprisľúbili spoločné kroky a úsilie v takom širokom a univerzálnom politickom programe. Spoločne sa vydávame na cestu k trvalo udržateľnému rozvoju, spoločne sa venujeme honbe za globálnym rozvojom a spoluprácou „obojstranne výhodnou“, ktorá môže priniesť obrovské zisky všetkým krajinám a všetkým častiam sveta. Opätovne potvrdzujeme, že každý štát má a bude slobodne vykonávať plnú trvalú suverenitu nad celým svojím bohatstvom, prírodnými zdrojmi a hospodárskou činnosťou. Budeme implementovať Agendu v prospech všetkých, pre dnešnú generáciu a pre budúce generácie. Pritom

19. Opätovne potvrdzujeme dôležitosť Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ako aj ďalších medzinárodných nástrojov týkajúcich sa ľudských práv a medzinárodného práva. Zdôrazňujeme zodpovednosť všetkých štátov, v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov, rešpektovať, chrániť a presadzovať ľudské práva a základné slobody pre všetkých bez rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia alebo iného postavenia.

20. Uvedomenie si rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien a dievčat zásadne prispeje k pokroku v rámci všetkých cieľov a zameraní. Dosiahnutie plného ľudského potenciálu a trvalo udržateľného rozvoja nie je možné, ak jednej polovici ľudstva budú naďalej odopierané plné ľudské práva a možnosti. Ženy a dievčatá musia mať rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, ekonomickým zdrojom a politickej účasti, ako aj rovnaké príležitosti ako muži a chlapci, pokiaľ ide o zamestnanie, vedenie a rozhodovanie na všetkých úrovniach. Budeme sa usilovať o výrazné zvýšenie investícií s cieľom odstrániť rodovú priepasť a posilniť podporu inštitúcií vo vzťahu k rodovej rovnosti a posilneniu postavenia žien na globálnej, regionálnej a národnej úrovni. Všetky formy diskriminácie a násilia voči ženám a dievčatám budú odstránené, vrátane zapájania mužov a chlapcov. Systematické začleňovanie rodového hľadiska do implementácie Agendy je kľúčové.

21. Nové Ciele a zamerania vstúpia do platnosti 1. januára 2016 a budú sa riadiť rozhodnutiami, ktoré prijmeme počas nasledujúcich pätnástich rokov. Všetci budeme pracovať na implementácii Agendy v rámci našich vlastných krajín a na regionálnej a globálnej úrovni, berúc do úvahy rôzne národné skutočnosti, kapacity a úrovne rozvoja a rešpektujeme národné politiky a priority. Budeme rešpektovať národný politický priestor pre udržateľné, inkluzívne a udržateľný hospodársky rast, najmä pre rozvojové štáty, a zároveň zostať v súlade s príslušnými medzinárodnými pravidlami a záväzkami. Uznávame tiež dôležitosť regionálnej a subregionálnej dimenzie, regionálnej ekonomickej integrácie a vzájomnej prepojenosti v trvalo udržateľnom rozvoji.

22. Každá krajina čelí špecifickým výzvam v snahe o trvalo udržateľný rozvoj. Najzraniteľnejšie krajiny a najmä africké krajiny, najmenej rozvinuté krajiny, vnútrozemské rozvojové krajiny a malé ostrovné rozvojové štáty si zaslúžia osobitnú pozornosť, ako aj krajiny v konfliktných situáciách a krajiny po skončení konfliktu. V mnohých krajinách so stredným príjmom existujú aj vážne problémy.

23. Ľudia, ktorí sú zraniteľní, musia byť posilnení. Medzi tých, ktorých potreby sú zohľadnené v programe, patria všetky deti, mládež, osoby so zdravotným postihnutím (z ktorých viac ako 80 % žije v chudobe), ľudia s HIV/AIDS, starší ľudia, domorodí obyvatelia, utečenci a vnútorne vysídlené osoby a migranti. Rozhodli sme sa prijať ďalšie účinné opatrenia a kroky v súlade s medzinárodným právom na odstránenie prekážok a obmedzení, posilnenie podpory a uspokojenie špeciálnych potrieb ľudí žijúcich v oblastiach zasiahnutých komplexnými humanitárnymi núdzovými situáciami a v oblastiach postihnutých terorizmom.

24. Zaviazali sme sa ukončiť chudobu vo všetkých jej formách a rozmeroch vrátane odstránenia extrémnej chudoby do roku 2030. Všetci ľudia musia mať základnú životnú úroveň, a to aj prostredníctvom systémov sociálnej ochrany. Sme tiež odhodlaní skoncovať s hladom a prioritne dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a ukončiť všetky formy podvýživy. V tejto súvislosti opätovne potvrdzujeme dôležitú úlohu a inkluzívny charakter Výboru pre svetovú potravinovú bezpečnosť a vítame Rímsku deklaráciu o výžive a akčný rámec. Budeme venovať zdroje na rozvoj vidieckych oblastí a trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, podporovať drobných farmárov, najmä farmárky, pastierky a rybárky v rozvojových krajinách, najmä v najmenej rozvinutých krajinách.

25. Zaväzujeme sa poskytovať inkluzívne a spravodlivo kvalitné vzdelávanie na všetkých úrovniach – v ranom detstve, na základnej, stredoškolskej, terciárnej, technickej a odbornej príprave. Všetci ľudia bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, etnickú príslušnosť a osoby so zdravotným postihnutím, migranti, domorodí obyvatelia, deti a mládež, najmä tí, ktorí sú v zraniteľnej situácii, by mali mať prístup k príležitostiam celoživotného vzdelávania, ktoré im pomôže získať vedomosti a zručnosti. využívať príležitosti a plne sa zapájať do spoločnosti. Budeme sa snažiť poskytnúť deťom a mládeži výchovné prostredie na plné uplatnenie ich práv a schopností a pomáhať našim krajinám ťažiť z demografickej dividendy, a to aj prostredníctvom bezpečných škôl a súdržných komunít a rodín.

26. Na podporu fyzického a duševného zdravia a pohody a na predĺženie priemernej dĺžky života pre všetkých musíme dosiahnuť všeobecné zdravotné pokrytie a prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Nikto nesmie zostať pozadu. Zaväzujeme sa urýchliť doterajší pokrok v znižovaní úmrtnosti novorodencov, detí a matiek ukončením všetkých takýchto úmrtí, ktorým sa dá predísť do roku 2030. Zaviazali sme sa zabezpečiť všeobecný prístup k službám sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti vrátane plánovania rodičovstva, informácií a vzdelávania. . Rovnako zrýchlime tempo pokroku dosiahnutého v boji proti malárii, HIV/AIDS, tuberkulóze, hepatitíde, ebole a iným prenosným chorobám a epidémiám, a to aj riešením rastúcej antimikrobiálnej rezistencie a problémom neliečených chorôb, ktoré postihujú rozvojové krajiny.

27. Budeme sa snažiť vybudovať pevné ekonomické základy pre všetky naše krajiny. Trvalý, inkluzívny a udržateľný hospodársky rast je nevyhnutný pre prosperitu. To bude možné len vtedy, ak sa bude bohatstvo zdieľať a bude sa riešiť nerovnosť príjmov. Budeme pracovať na budovaní dynamických, udržateľných, inovatívnych ekonomík zameraných na ľudí, podporovať zamestnanosť mládeže a najmä ekonomické posilnenie žien a dôstojnú prácu pre všetkých. Odstránime nútenú prácu a obchodovanie s ľuďmi a ukončíme detskú prácu vo všetkých jej formách. Všetky krajiny majú úžitok z toho, že majú zdravú a dobre vzdelanú pracovnú silu so znalosťami a zručnosťami potrebnými na produktívnu a plnohodnotnú prácu a plnú účasť v spoločnosti. Posilníme výrobné kapacity najmenej rozvinutých krajín vo všetkých sektoroch, a to aj prostredníctvom štrukturálnej transformácie. Prijmeme politiky, ktoré zvýšia výrobné kapacity, produktivitu a produktívnu zamestnanosť; finančné začlenenie; trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, pastierstvo a rozvoj rybolovu; trvalo udržateľný priemyselný rozvoj; univerzálny prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým, udržateľným a moderným energetickým službám; trvalo udržateľné dopravné systémy; a kvalitnú a odolnú infraštruktúru.

28. Zaväzujeme sa vykonať zásadné zmeny v spôsobe, akým naše spoločnosti vyrábajú a spotrebúvajú tovary a služby. Vlády, medzinárodné organizácie, podnikateľský sektor a iní neštátni aktéri a jednotlivci musia prispieť k zmene modelov neudržateľnej spotreby a výroby, a to aj prostredníctvom mobilizácie finančnej a technickej pomoci zo všetkých zdrojov na posilnenie vedeckej, technologickej a inovačnej kapacity na prechod k udržateľnejším vzorcom spotreby a výroby. Podporujeme implementáciu 10-ročného rámca programov pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu. Všetky krajiny prijímajú opatrenia, pričom vyspelé krajiny sú na čele, pričom zohľadňujú rozvoj a schopnosti rozvojových krajín.

29. Uznávame pozitívny prínos migrantov pre inkluzívny rast a trvalo udržateľný rozvoj. Uvedomujeme si tiež, že medzinárodná migrácia je viacrozmernou realitou, ktorá má veľký význam pre rozvoj krajín pôvodu, tranzitu a určenia, čo si vyžaduje koherentné a komplexné reakcie. Budeme spolupracovať na medzinárodnej úrovni, aby sme zabezpečili bezpečnú, riadenú a pravidelnú migráciu zahŕňajúcu plné rešpektovanie ľudských práv a humánne zaobchádzanie s migrantmi bez ohľadu na migračný status, s utečencami a vysídlenými osobami. Takáto spolupráca by mala posilniť aj odolnosť komunít prijímajúcich utečencov, najmä v rozvojových krajinách. Zdôrazňujeme právo migrantov na návrat do krajiny ich občianstva a pripomíname, že štáty musia zabezpečiť, aby ich vracajúci sa štátni príslušníci boli riadne prijatí.

30. Štáty sa dôrazne vyzývajú, aby sa zdržali vyhlasovania a uplatňovania akýchkoľvek jednostranných ekonomických, finančných alebo obchodných opatrení, ktoré nie sú v súlade s medzinárodným právom a Chartou Organizácie Spojených národov, ktoré bránia plnému dosiahnutiu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, najmä v rozvojových krajinách.

31. Uznávame, že UNFCCC je primárnym medzinárodným, medzivládnym fórom na rokovania o globálnej reakcii na zmenu klímy. Sme odhodlaní rozhodne riešiť hrozbu, ktorú predstavuje zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia. Globálny charakter zmeny klímy si vyžaduje čo najširšiu medzinárodnú spoluprácu zameranú na urýchlenie znižovania globálnych emisií skleníkových plynov a riešenie adaptácie na nepriaznivé vplyvy zmeny klímy. S vážnym znepokojením zaznamenávame značný rozdiel medzi celkovým účinkom prísľubov zmluvných strán na zmiernenie, pokiaľ ide o globálne ročné emisie skleníkových plynov do roku 2020, a celkovými cestami emisií, ktoré sú v súlade s pravdepodobnou možnosťou udržať zvýšenie globálnej priemernej teploty pod 2 °C alebo 1,5 °C nad predindustriálnymi úrovňami.

32. Pri pohľade na decembrovú konferenciu COP21 v Paríži zdôrazňujeme záväzok všetkých štátov pracovať na ambicióznej a univerzálnej klimatickej dohode. Opätovne potvrdzujeme, že protokol, iný právny nástroj alebo dohodnutý výsledok s právnou silou podľa dohovoru, ktorý sa vzťahuje na všetky zmluvné strany, sa bude vyváženým spôsobom zaoberať, okrem iného, ​​zmierňovaním, prispôsobovaním, financovaním, rozvojom a prenosom technológií a budovaním kapacít a transparentnosťou. akcie a podpory.

33. Uznávame, že sociálny a ekonomický rozvoj závisí od trvalo udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi našej planéty. Preto sme odhodlaní chrániť a udržateľným spôsobom využívať oceány a moria, sladkovodné zdroje, ako aj lesy, hory a suché územia a chrániť biodiverzitu, ekosystémy a voľne žijúce zvieratá. Sme tiež odhodlaní podporovať udržateľný cestovný ruch, riešiť problém nedostatku vody a znečistenia vody, posilniť spoluprácu v oblasti dezertifikácie, prašných búrok, degradácie pôdy a sucha a podporovať odolnosť a znižovanie rizika katastrof. V tejto súvislosti sa tešíme na COP13 Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá sa bude konať v Mexiku v roku 2016.

34. Uvedomujeme si, že trvalo udržateľný mestský rozvoj a manažment sú kľúčové pre kvalitu života našich ľudí. Budeme spolupracovať s miestnymi orgánmi a komunitami na obnove a plánovaní našich miest a ľudských sídiel tak, aby sme podporili súdržnosť komunity a osobnú bezpečnosť a stimulovali inovácie a zamestnanosť. Znížime negatívne vplyvy mestských aktivít a chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie, a to aj prostredníctvom environmentálne vhodného hospodárenia s chemikáliami a bezpečného používania, zníženia a recyklácie odpadu a efektívnejšieho využívania vody a energie. A budeme pracovať na minimalizácii vplyvu miest na globálny klimatický systém. V našich národných stratégiách a politikách rozvoja vidieka a miest budeme tiež brať do úvahy populačné trendy a prognózy.

35. Trvalo udržateľný rozvoj nemožno realizovať bez mieru a bezpečnosti; a mier a bezpečnosť budú bez trvalo udržateľného rozvoja ohrozené. Nová agenda uznáva potrebu budovania mierových, spravodlivých a inkluzívnych spoločností, ktoré poskytujú rovnaký prístup k spravodlivosti a ktoré sú založené na rešpektovaní ľudských práv (vrátane práva na rozvoj), na účinnom právnom štáte a dobrej správe vecí verejných na všetkých úrovniach a na transparentné, efektívne a zodpovedné inštitúcie. V programe sa riešia faktory, ktoré spôsobujú násilie, neistotu a nespravodlivosť, ako je nerovnosť, korupcia, zlá správa vecí verejných a nezákonné finančné toky a toky zbraní. Musíme zdvojnásobiť svoje úsilie na vyriešenie konfliktu alebo mu predchádzať a na podporu krajín po skončení konfliktu, a to aj zabezpečením toho, aby ženy zohrávali úlohu pri budovaní mieru a štátu.

36. Zaväzujeme sa podporovať medzikultúrne porozumenie, toleranciu, vzájomný rešpekt a etiku globálneho občianstva a spoločnej zodpovednosti. Uznávame prírodnú a kultúrnu rozmanitosť sveta a uznávame, že všetky kultúry a civilizácie môžu prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju a sú kľúčovými faktormi, ktoré ho umožňujú.

37. Šport je tiež dôležitým faktorom, ktorý umožňuje trvalo udržateľný rozvoj. Uznávame rastúci príspevok športu k realizácii rozvoja a mieru pri podpore tolerancie a rešpektu a jeho prínos k posilneniu postavenia žien a mladých ľudí, jednotlivcov a komunít, ako aj k cieľom v oblasti zdravia, vzdelávania a sociálneho začlenenia. .

38. V súlade s Chartou Organizácie Spojených národov opätovne potvrdzujeme potrebu rešpektovať územnú celistvosť a politickú nezávislosť štátov.

Prostriedky implementácie

39. Rozsah a ambície novej agendy si vyžadujú oživené globálne partnerstvo, aby sa zabezpečila jej implementácia. Plne sa tomu zaväzujeme. Toto partnerstvo bude fungovať v duchu globálnej solidarity, najmä solidarity s najchudobnejšími as ľuďmi v zraniteľnej situácii. Uľahčí intenzívnu globálnu angažovanosť na podporu implementácie všetkých cieľov a zámerov, spojí vlády, súkromný sektor, občiansku spoločnosť, systém OSN a iných aktérov a zmobilizuje všetky dostupné zdroje.

40. Prostriedky implementácie cieľov v rámci Cieľa 17 a v rámci každého SDG sú kľúčové pre realizáciu našej Agendy a sú rovnako dôležité ako ostatné ciele a zámery. Agendu, vrátane cieľov udržateľného rozvoja, možno splniť v rámci oživeného globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj, podporovaného konkrétnymi politikami a činnosťami, ako je načrtnuté vo výstupnom dokumente tretej medzinárodnej konferencie o financovaní rozvoja, ktorá sa konala v Addis Abebe od r. 13. – 16. júla 2015. Vítame, že Valné zhromaždenie schválilo Akčný program z Addis Abeby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj. Uvedomujeme si, že úplná implementácia akčnej agendy z Addis Abeby je rozhodujúca pre realizáciu cieľov a zameraní trvalo udržateľného rozvoja.

41. Uznávame, že každá krajina má primárnu zodpovednosť za svoj vlastný hospodársky a sociálny rozvoj. Nová agenda sa zaoberá prostriedkami potrebnými na implementáciu cieľov a úloh. Uvedomujeme si, že tieto budú zahŕňať mobilizáciu finančných zdrojov, ako aj budovanie kapacít a transfer technológií šetrných k životnému prostrediu do rozvojových krajín za výhodných podmienok, vrátane zvýhodnených a preferenčných podmienok, podľa vzájomnej dohody. Verejné financie, domáce aj medzinárodné, budú zohrávať zásadnú úlohu pri poskytovaní základných služieb a verejných statkov a pri katalyzovaní iných zdrojov financovania. Uznávame úlohu rôznorodého súkromného sektora, od mikropodnikov cez družstvá až po nadnárodné spoločnosti,

42. Podporujeme implementáciu príslušných stratégií a akčných programov, vrátane Istanbulskej deklarácie a Akčného programu, Cesty zrýchlených akčných modalít SIDS (SAMOA), Viedenského akčného programu pre vnútrozemské rozvojové krajiny na desaťročie 2014-2024, a opätovne potvrdiť dôležitosť podpory Agendy 2063 Africkej únie a programu Nového partnerstva pre rozvoj Afriky (NEPAD), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou novej agendy. Uvedomujeme si hlavnú výzvu pre dosiahnutie trvalého mieru a trvalo udržateľného rozvoja v krajinách v konfliktných a postkonfliktných situáciách.

43. Zdôrazňujeme, že medzinárodné verejné financie zohrávajú dôležitú úlohu pri dopĺňaní úsilia krajín mobilizovať verejné zdroje na domácom trhu, najmä v najchudobnejších a najzraniteľnejších krajinách s obmedzenými domácimi zdrojmi. Dôležitým využitím medzinárodných verejných financií, vrátane ODA, je podnietiť mobilizáciu dodatočných zdrojov z iných zdrojov, verejných a súkromných. Poskytovatelia ODA opätovne potvrdzujú svoje záväzky vrátane záväzku mnohých rozvinutých krajín dosiahnuť cieľ 0,7 % ODA/HND pre rozvojové krajiny a 0,15 % až 0,2 % ODA/HND pre najmenej rozvinuté krajiny.

44. Uznávame, že je dôležité, aby medzinárodné finančné inštitúcie podporovali v súlade so svojimi mandátmi politický priestor každej krajiny, najmä rozvojových krajín. Opätovne sa zaväzujeme rozšíriť a posilniť hlas a účasť rozvojových krajín – vrátane afrických krajín, najmenej rozvinutých krajín, vnútrozemských rozvojových krajín, malých ostrovných rozvojových štátov a krajín so stredným príjmom – na medzinárodnom ekonomickom rozhodovaní, stanovovaní noriem a globálneho hospodárskeho riadenia.

45. Uznávame aj základnú úlohu národných parlamentov prostredníctvom ich uzákonenia legislatívy a prijímania rozpočtov a ich úlohu pri zabezpečovaní zodpovednosti za efektívne plnenie našich záväzkov. Vlády a verejné inštitúcie budú pri implementácii úzko spolupracovať aj s regionálnymi a miestnymi orgánmi, subregionálnymi inštitúciami, medzinárodnými inštitúciami, akademickou obcou, filantropickými organizáciami, dobrovoľníckymi skupinami a inými.

46. ​​Zdôrazňujeme dôležitú úlohu a komparatívnu výhodu primerane financovaného, ​​relevantného, ​​koherentného, ​​efektívneho a efektívneho systému OSN pri podpore dosahovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja a trvalo udržateľného rozvoja. Zdôrazňujeme dôležitosť posilnenej národnej zodpovednosti a vodcovstva na úrovni krajiny, zároveň vyjadrujeme našu podporu prebiehajúcemu dialógu ECOSOC o dlhodobejšom umiestnení rozvojového systému Organizácie Spojených národov v kontexte tejto agendy.

Sledovanie a preskúmanie

47. Naše vlády majú primárnu zodpovednosť za sledovanie a kontrolu na národnej, regionálnej a globálnej úrovni vo vzťahu k pokroku dosiahnutému pri implementácii cieľov a úloh v priebehu nasledujúcich pätnástich rokov. Na podporu zodpovednosti voči našim občanom zabezpečíme systematické sledovanie a preskúmanie na rôznych úrovniach, ako je stanovené v tomto programe a akčnom programe z Addis Abeby. Politické fórum na vysokej úrovni pod záštitou Valného zhromaždenia a Hospodárskej a sociálnej rady bude mať ústrednú úlohu pri dohľade nad následnými opatreniami a preskúmaním na globálnej úrovni.

48. Na pomoc pri tejto práci sa vyvíjajú ukazovatele. Na pomoc pri meraní pokroku a na zabezpečenie toho, aby nikto nezostal pozadu, budú potrebné kvalitné, dostupné, včasné a spoľahlivé rozčlenené údaje. Takéto údaje sú kľúčové pre rozhodovanie. Ak je to možné, mali by sa použiť údaje a informácie z existujúcich mechanizmov podávania správ. Súhlasíme so zintenzívnením nášho úsilia o posilnenie štatistických kapacít v rozvojových krajinách, najmä v afrických krajinách, najmenej rozvinutých krajinách, vnútrozemských rozvojových krajinách, malých ostrovných rozvojových štátoch a krajinách so stredným príjmom. Zaviazali sme sa k rozvoju širších mier pokroku na doplnenie hrubého domáceho produktu (HDP).

Výzva na akciu, ktorá zmení náš svet

49. Pred sedemdesiatimi rokmi sa predchádzajúca generácia svetových lídrov zišla, aby vytvorili Organizáciu Spojených národov. Z vojnového popola a rozdelenia vytvorili túto organizáciu a hodnoty mieru, dialógu a medzinárodnej spolupráce, ktoré sú jej základom. Najvyšším stelesnením týchto hodnôt je Charta Organizácie Spojených národov.

50. Dnes tiež prijímame rozhodnutie veľkého historického významu. Rozhodli sme sa vybudovať lepšiu budúcnosť pre všetkých ľudí, vrátane miliónov, ktorým bola odopretá šanca viesť slušný, dôstojný a obohacujúci život a dosiahnuť svoj plný ľudský potenciál. Môžeme byť prvou generáciou, ktorej sa podarí skoncovať s chudobou; rovnako ako môžeme byť poslední, kto bude mať šancu zachrániť planétu. Ak sa nám podarí dosiahnuť naše ciele, svet bude v roku 2030 lepším miestom.

51. To, čo dnes oznamujeme – Program globálnej činnosti na najbližších pätnásť rokov – je charta pre ľudí a planétu v 21. storočí. Deti, mladé ženy a muži sú rozhodujúcimi činiteľmi zmeny a v nových cieľoch nájdu platformu na nasmerovanie svojich nekonečných kapacít pre aktivizmus do vytvárania lepšieho sveta.

52. „My, národy“ sú oslavované úvodné slová Charty OSN. Práve „my národy“ sa dnes vydávame na cestu do roku 2030. Na našej ceste sa zúčastnia vlády, ako aj parlamenty, systém OSN a ďalšie medzinárodné inštitúcie, miestne orgány, domorodé obyvateľstvo, občianska spoločnosť, podnikateľský a súkromný sektor, vedecká a akademická obec – a všetci ľudia. Milióny sa už zapojili do tejto agendy a budú ju vlastniť. Je to agenda ľudí, ľudí a pre ľudí – a veríme, že to zabezpečí jej úspech.

53. Budúcnosť ľudstva a našej planéty leží v našich rukách. Leží aj v rukách dnešnej mladšej generácie, ktorá bude pochodeň odovzdávať ďalším generáciám. Zmapovali sme cestu k trvalo udržateľnému rozvoju; bude na nás všetkých, aby sme zabezpečili, že cesta bude úspešná a jej zisky nezvratné.

Ciele a zamerania trvalo udržateľného rozvoja

54. Po inkluzívnom procese medzivládnych rokovaní a na základe Návrhu otvorenej pracovnej skupiny pre ciele trvalo udržateľného rozvoja, ktorý obsahuje úvod do kontextu cieľov udržateľného rozvoja, sú uvedené ciele a zamerania, na ktorých sme sa dohodli.

55. SDG a ciele sú integrované a nedeliteľné, majú globálny charakter a sú univerzálne použiteľné, pričom zohľadňujú rôzne národné skutočnosti, kapacity a úrovne rozvoja a rešpektujú národné politiky a priority. Ciele sú definované ako ambiciózne a globálne, pričom každá vláda si stanovuje svoje vlastné národné ciele, ktoré sa riadia globálnou úrovňou ambícií, ale zohľadňujú národné okolnosti. Každá vláda tiež rozhodne, ako by sa tieto ambiciózne a globálne ciele mali začleniť do národných plánovacích procesov, politík a stratégií. Je dôležité uznať prepojenie medzi trvalo udržateľným rozvojom a inými relevantnými prebiehajúcimi procesmi v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti.

56. Pri rozhodovaní o týchto cieľoch a úlohách uznávame, že každá krajina čelí špecifickým výzvam na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja, a zdôrazňujeme osobitné výzvy, ktorým čelia najzraniteľnejšie krajiny a najmä africké krajiny, najmenej rozvinuté krajiny, vnútrozemské rozvojové krajiny a malé ostrovné rozvojové štáty, ako aj špecifické výzvy, ktorým čelia krajiny so stredným príjmom. Osobitnú pozornosť si vyžadujú aj krajiny v konfliktných situáciách.

57. Uvedomujeme si, že základné údaje pre niekoľko cieľov sú stále nedostupné, a vyzývame na zvýšenú podporu posilnenia zberu údajov a budovania kapacít v členských štátoch s cieľom vytvoriť národné a globálne východiská tam, kde ešte neexistujú. Zaviazali sme sa riešiť túto medzeru v zbere údajov, aby sme lepšie informovali o meraní pokroku, najmä v prípade tých cieľov, pod ktorými nie sú stanovené jasné číselné ciele.

58. Podporujeme prebiehajúce snahy štátov na iných fórach riešiť kľúčové otázky, ktoré predstavujú potenciálne výzvy pre implementáciu našej Agendy; a rešpektujeme nezávislé mandáty týchto procesov. Máme v úmysle, aby Agenda a jej implementácia podporovali a neovplyvňovali tieto ďalšie procesy a rozhodnutia v nich prijaté.

59. Uvedomujeme si, že na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja má každá krajina k dispozícii rôzne prístupy, vízie, modely a nástroje v súlade s jej vnútroštátnymi podmienkami a prioritami; a znovu potvrdzujeme, že planéta Zem a jej ekosystémy sú naším spoločným domovom a že „matka Zem“ je bežný výraz v mnohých krajinách a regiónoch.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja

 • Cieľ 1. Ukončiť chudobu vo všetkých jej formách všade
 • Cieľ 2. Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporiť udržateľné poľnohospodárstvo
 • Cieľ 3. Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku
 • Cieľ 4. Zabezpečiť inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie a podporovať príležitosti na celoživotné vzdelávanie pre všetkých
 • Cieľ 5. Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat
 • Cieľ 6. Zabezpečiť dostupnosť a udržateľné hospodárenie s vodou a sanitáciou pre všetkých
 • Cieľ 7. Zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých
 • Cieľ 8. Podporovať udržateľný, inkluzívny a udržateľný hospodársky rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých
 • Cieľ 9. Vybudovať odolnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a podporovať inovácie
 • Cieľ 10. Znížiť nerovnosť v rámci krajín a medzi nimi
 • Cieľ 11. Urobiť mestá a ľudské sídla inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné
 • Cieľ 12. Zabezpečiť udržateľné modely spotreby a výroby
 • Cieľ 13. Prijať naliehavé opatrenia na boj proti zmene klímy a jej vplyvom*
 • Cieľ 14. Zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje na trvalo udržateľný rozvoj
 • Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať trvalo udržateľné využívanie suchozemských ekosystémov, udržateľne spravovať lesy, bojovať proti dezertifikácii a zastaviť a zvrátiť degradáciu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity
 • Cieľ 16. Podporovať mierové a inkluzívne spoločnosti pre trvalo udržateľný rozvoj, poskytovať prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, zodpovedné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach
 • Cieľ 17. Posilniť prostriedky implementácie a oživiť globálne partnerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj

* Uznávajúc, že ​​Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy je hlavným medzinárodným medzivládnym fórom na rokovania o globálnej reakcii na zmenu klímy.

Cieľ 1. Ukončiť chudobu vo všetkých jej formách všade

1.1 Do roku 2030 odstrániť extrémnu chudobu pre všetkých ľudí na celom svete, v súčasnosti meranú ako ľudia žijúci za menej ako 1,25 USD na deň

1.2 Do roku 2030 znížiť aspoň o polovicu podiel mužov, žien a detí všetkých vekových skupín žijúcich v chudobe vo všetkých jej rozmeroch podľa vnútroštátnych definícií
1.3 Zaviesť na vnútroštátnej úrovni primerané systémy sociálnej ochrany a opatrenia pre všetkých vrátane podláh a do roku 2030 dosiahnuť podstatné pokrytie chudobných a zraniteľných
1.4 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci muži a ženy, najmä chudobní a zraniteľní, mať rovnaké práva na ekonomické zdroje, ako aj prístup k základným službám, vlastníctvo a kontrolu nad pôdou a inými formami majetku, dedičstvom, prírodnými zdrojmi, vhodnými novými technológiami a finančnými službami vrátane mikrofinancovania
1.5 Do roku 2030 vybudovať odolnosť chudobných a ľudí v zraniteľnej situácii a znížiť ich vystavenie extrémnym udalostiam súvisiacim s klímou a iným ekonomickým, sociálnym a environmentálnym otrasom a katastrofám a ich zraniteľnosť
. 1.a Zabezpečiť výraznú mobilizáciu zdrojov z rôznych zdrojov , a to aj prostredníctvom posilnenej rozvojovej spolupráce s cieľom poskytnúť rozvojovým krajinám, najmä najmenej rozvinutým krajinám, primerané a predvídateľné prostriedky na implementáciu programov a politík na ukončenie chudoby vo všetkých jej rozmeroch
1.b Vytvoriť spoľahlivé politické rámce na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, na základe stratégií rozvoja v prospech chudobných a rodovo citlivých, na podporu zrýchlených investícií do opatrení na odstránenie chudoby

Cieľ 2. Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporiť udržateľné poľnohospodárstvo

2.1 Do roku 2030 skoncovať s hladom a zabezpečiť prístup všetkých ľudí, najmä chudobných a ľudí v zraniteľnej situácii vrátane dojčiat, k bezpečnej, výživnej a dostatočnej potrave po celý rok
2.2 Do roku 2030 ukončiť všetky formy podvýživy, vrátane dosiahnutia 2025, medzinárodne dohodnuté ciele týkajúce sa zakrpatenia a chradnutia u detí mladších ako 5 rokov a riešiť nutričné ​​potreby dospievajúcich dievčat, tehotných a dojčiacich žien a starších osôb
2.3 Do roku 2030 zdvojnásobiť poľnohospodársku produktivitu a príjmy malých výrobcov potravín, najmä žien, pôvodného obyvateľstva, rodinných farmárov, pastierov a rybárov, a to aj prostredníctvom bezpečného a rovnakého prístupu k pôde, iným výrobným zdrojom a vstupom, znalostiam a finančným službám , trhy a príležitosti pre pridanú hodnotu a nepoľnohospodársku zamestnanosť
2.4 Do roku 2030 zabezpečiť udržateľné systémy výroby potravín a implementovať odolné poľnohospodárske postupy, ktoré zvýšia produktivitu a produkciu, pomôžu zachovať ekosystémy, posilnia schopnosť prispôsobiť sa klimatickým zmenám, extrémnemu počasiu, suchu , záplavy a iné katastrofy a ktoré postupne zlepšujú kvalitu pôdy a pôdy
2.5 Do roku 2020 zachovať genetickú diverzitu semien, pestovaných rastlín a hospodárskych a domestikovaných zvierat a ich príbuzných voľne žijúcich druhov, a to aj prostredníctvom riadne riadených a diverzifikovaných bánk semien a rastlín na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni a podporovať prístup k spravodlivým a spravodlivé zdieľanie výhod vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov a súvisiacich tradičných znalostí, ako je medzinárodne dohodnuté
2.a Zvýšiť investície, a to aj prostredníctvom posilnenej medzinárodnej spolupráce, do vidieckej infraštruktúry, poľnohospodárskeho výskumu a rozširovacích služieb, rozvoja technológií a génových bánk rastlín a hospodárskych zvierat v s cieľom zvýšiť kapacitu poľnohospodárskej produkcie v rozvojových krajinách, najmä v najmenej rozvinutých krajinách
2.b Napraviť a predchádzať obchodným obmedzeniam a deformáciám na svetových poľnohospodárskych trhoch, a to aj prostredníctvom súbežného odstránenia všetkých foriem poľnohospodárskych vývozných dotácií a všetkých vývozných opatrení s rovnakým účinkom, v súlade s mandátom kola rozvoja v Dauhe
2.c Prijať opatrenia zabezpečiť riadne fungovanie trhov s potravinovými komoditami a ich derivátmi a uľahčiť včasný prístup k informáciám o trhu vrátane informácií o potravinových rezervách s cieľom pomôcť obmedziť extrémnu nestálosť cien potravín

Cieľ 3. Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku

3.1 Do roku 2030 znížiť globálnu úmrtnosť matiek na menej ako 70 na 100 000 živonarodených detí
. na 1 000 živonarodených detí a úmrtnosť do 5 rokov aspoň na 25 na 1 000 živonarodených detí
3.3 Do roku 2030 ukončiť epidémie AIDS, tuberkulózy, malárie a zanedbávaných tropických chorôb a bojovať proti hepatitíde, chorobám prenášaným vodou a iným prenosným chorobám
3.4 Do roku 2030 znížiť o jednu tretinu predčasnú úmrtnosť na neprenosné choroby prostredníctvom prevencie a liečby a podporovať duševné zdravie a pohodu
3.5 Posilniť prevenciu a liečbu zneužívania návykových látok vrátane zneužívania omamných látok a škodlivého užívania alkoholu
3.6 Do roku 2020 znížiť na polovicu počet úmrtí a zranení v dôsledku dopravných nehôd vo
svete 3.7 Do roku 2030 zabezpečiť všeobecný prístup k službám sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti vrátane plánovania rodičovstva, informácií a vzdelávania a integrácie reprodukčného zdravia do národných stratégií a programov
3.8 Dosiahnuť univerzálne zdravotné pokrytie vrátane ochrany finančných rizík, prístup ku kvalitným základným službám zdravotnej starostlivosti a prístup k bezpečným, efektívnym, kvalitným a cenovo dostupným základné lieky a vakcíny pre všetkých
3.9 Do roku 2030 podstatne znížiť počet úmrtí a chorôb spôsobených nebezpečnými chemikáliami a znečistením a kontamináciou ovzdušia, vody a pôdy.
3.a Podľa potreby posilniť implementáciu Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku vo všetkých krajinách.
3.b Podporovať výskum a vývoj vakcín a liekov na prenosné a neprenosné choroby, ktoré postihujú predovšetkým rozvojové krajiny, poskytovať prístup k cenovo dostupným základným liekom a vakcínam v súlade s Deklaráciou z Dauhy o dohode TRIPS a verejnom zdraví, ktoré potvrdzuje právo rozvojových krajín v plnej miere využívať ustanovenia Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva týkajúce sa flexibility na ochranu verejného zdravia, a najmä poskytnúť prístup k liekom pre všetkých
3.c Podstatne zvýšiť financovanie zdravotníctva a nábor, rozvoj, školenie a udržanie pracovnej sily v zdravotníctve v rozvojových krajinách, najmä v najmenej rozvinutých krajinách a malých ostrovných rozvojových štátoch
3.d Posilniť kapacitu všetkých krajín, najmä rozvojových krajín, na včasné varovanie, znižovanie rizík a riadenie národných a globálnych zdravotných rizík

Cieľ 4. Zabezpečiť inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie a podporovať príležitosti na celoživotné vzdelávanie pre všetkých

4.1 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky dievčatá a chlapci ukončili bezplatné, spravodlivé a kvalitné základné a stredoškolské vzdelanie vedúce k relevantným a efektívnym vzdelávacím výsledkom
4.2 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky dievčatá a chlapci mali prístup ku kvalitnému rozvoju v ranom detstve, starostlivosti a predškolskej starostlivosti. vzdelanie tak, aby boli pripravení na základné vzdelanie
4.3 Do roku 2030 zabezpečiť rovnaký prístup pre všetky ženy a mužov k cenovo dostupnému a kvalitnému technickému, odbornému a vysokoškolskému vzdelaniu vrátane vysokoškolského
4.4 Do roku 2030 podstatne zvýšiť počet mladých a dospelých, ktorí majú príslušné zručnosti , vrátane technických a odborných zručností, pre zamestnanosť, dôstojné pracovné miesta a podnikanie
4.5 Do roku 2030 odstrániť rodové rozdiely vo vzdelávaní a zabezpečiť rovnaký prístup ku všetkým stupňom vzdelávania a odbornej prípravy pre zraniteľné osoby vrátane osôb so zdravotným postihnutím, pôvodných obyvateľov a detí v zraniteľných situáciách
. dospelí, muži aj ženy, dosahujú gramotnosť a matematickú gramotnosť
4.7 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci študenti nadobudli vedomosti a zručnosti potrebné na podporu trvalo udržateľného rozvoja, okrem iného aj prostredníctvom vzdelávania v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a udržateľného životného štýlu, ľudských práv, rodovej rovnosti, podpora kultúry mieru a nenásilia, globálne občianstvo a ocenenie kultúrnej rozmanitosti a prínos kultúry k trvalo udržateľnému rozvoju
4.a Vybudovať a modernizovať vzdelávacie zariadenia, ktoré sú citlivé na deti, zdravotné postihnutie a rod a poskytujú bezpečné, nenásilné, inkluzívne a efektívne vzdelávacie prostredie pre všetkých
4.b Do roku 2020 celosvetovo podstatne rozšíriť počet štipendií dostupných pre rozvojové krajiny, v najmä najmenej rozvinuté krajiny, malé ostrovné rozvojové štáty a africké krajiny, aby sa zapísali do vysokoškolského vzdelávania, vrátane odborného vzdelávania a informačných a komunikačných technológií, technických, inžinierskych a vedeckých programov, v rozvinutých krajinách a iných rozvojových krajinách
4.c Do roku 2030 podstatne zvýšiť ponuku kvalifikovaných učiteľov, a to aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce pri príprave učiteľov v rozvojových krajinách, najmä v najmenej rozvinutých krajinách a malých ostrovných rozvojových štátoch

Cieľ 5. Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat

5.1 Skoncovať so všetkými formami diskriminácie všetkých žien a dievčat na celom svete
5.2 Odstrániť všetky formy násilia voči všetkým ženám a dievčatám vo verejnej a súkromnej sfére, vrátane obchodovania s ľuďmi a sexuálneho a iného vykorisťovania
5.3 Odstrániť všetky škodlivé praktiky, ako napr. a nútené sobáše a mrzačenie ženských pohlavných orgánov
5.4 Uznať a vážiť si neplatenú starostlivosť a domácu prácu prostredníctvom poskytovania verejných služieb, infraštruktúry a politík sociálnej ochrany a presadzovania spoločnej zodpovednosti v rámci domácnosti a rodiny podľa potreby na Národná úroveň
5.5 Zabezpečiť plnú a efektívnu účasť žien a rovnaké príležitosti pre vedenie na všetkých úrovniach rozhodovania v politickom, hospodárskom a verejnom živote
5.6 Zabezpečiť všeobecný prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a reprodukčným právam, ako bolo dohodnuté v súlade s Akčným programom Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji a Pekinskou akčnou platformou a výstupnými dokumentmi ich konferencií o preskúmaní
. ženy rovnaké práva na ekonomické zdroje, ako aj prístup k vlastníctvu a kontrole nad pôdou a inými formami majetku, finančnými službami, dedičstvom a prírodnými zdrojmi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi
. 5.b Zlepšiť využívanie podporných technológií, najmä informácií a komunikačné technológie na podporu posilnenia postavenia žien
5.c Prijať a posilniť zdravé politiky a vynútiteľné právne predpisy na podporu rodovej rovnosti a posilnenie postavenia všetkých žien a dievčat na všetkých úrovniach

Cieľ 6. Zabezpečiť dostupnosť a udržateľné hospodárenie s vodou a sanitáciou pre všetkých

6.1 Do roku 2030 dosiahnuť všeobecný a spravodlivý prístup k bezpečnej a cenovo dostupnej pitnej vode pre všetkých
6.2 Do roku 2030 dosiahnuť prístup k primeranej a spravodlivej sanitácii a hygiene pre všetkých a ukončiť otvorené vyprázdňovanie, pričom osobitnú pozornosť treba venovať potrebám žien a dievčat a osôb v zraniteľné situácie
6.3 Do roku 2030 zlepšiť kvalitu vody znížením znečistenia, odstránením skládkovania a minimalizovaním uvoľňovania nebezpečných chemikálií a materiálov, znížením podielu neupravenej odpadovej vody na polovicu a podstatným zvýšením recyklácie a bezpečného opätovného použitia na celom svete
6.4 Do roku 2030 podstatne zvýšiť efektívnosť využívania vody vo všetkých sektory a zabezpečiť udržateľné odbery a dodávky sladkej vody s cieľom riešiť nedostatok vody a podstatne znížiť počet ľudí trpiacich nedostatkom vody
6.5 Do roku 2030 implementovať integrované hospodárenie s vodnými zdrojmi na všetkých úrovniach, podľa potreby aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce
6.6 Do roku 2020 chrániť a obnovovať ekosystémy súvisiace s vodou vrátane hôr, lesov, mokradí, riek, zvodnených vrstiev a jazier
6.a Do roku 2030 rozšíriť medzinárodná spolupráca a podpora budovania kapacít pre rozvojové krajiny v aktivitách a programoch súvisiacich s vodou a sanitáciou, vrátane zberu vody, odsoľovania, efektívnosti využívania vody, čistenia odpadových vôd, recyklácie a technológií opätovného použitia
6.b Podporovať a posilňovať účasť miestnych komunít na zlepšovaní hospodárenie s vodou a sanitáciou

Cieľ 7. Zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých

7.1 Do roku 2030 zabezpečiť všeobecný prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a moderným energetickým službám
7.2 Do roku 2030 podstatne zvýšiť podiel obnoviteľnej energie v globálnom energetickom mixe
7.3 Do roku 2030 zdvojnásobiť celosvetovú mieru zlepšovania energetickej účinnosti
7.a Do roku 2030, posilniť medzinárodnú spoluprácu s cieľom uľahčiť prístup k výskumu a technológiám čistej energie vrátane obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti a pokročilých a čistejších technológií fosílnych palív a podporiť investície do energetickej infraštruktúry a technológií čistej energie
7.b Do roku 2030 rozšíriť infraštruktúru a modernizovať technológiu na poskytovanie moderných a udržateľných energetických služieb pre všetkých v rozvojových krajinách, najmä najmenej rozvinuté krajiny, malé ostrovné rozvojové štáty a vnútrozemské rozvojové krajiny, v súlade s ich príslušnými programami podpory

Cieľ 8. Podporovať udržateľný, inkluzívny a udržateľný hospodársky rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých

8.1 Udržať hospodársky rast na obyvateľa v súlade s vnútroštátnymi podmienkami, a najmä aspoň 7-percentný rast hrubého domáceho produktu ročne v najmenej rozvinutých krajinách
8.2 Dosiahnuť vyššiu úroveň hospodárskej produktivity prostredníctvom diverzifikácie, technologickej modernizácie a inovácií, vrátane zamerať sa na sektory s vysokou pridanou hodnotou a náročné na pracovnú silu
8.3 Presadzovať rozvojovo orientované politiky, ktoré podporujú produktívne činnosti, vytváranie dôstojných pracovných miest, podnikanie, kreativitu a inovácie a podporujú formalizáciu a rast mikropodnikov, malých a stredných podnikov, vrátane prístupu k finančným službám
8.4 Postupne do roku 2030 zlepšovať globálnu efektívnosť využívania zdrojov v spotrebe a výrobe a snažiť sa oddeliť hospodársky rast od zhoršovania životného prostredia v súlade s 10-ročným rámcom programov trvalo udržateľnej spotreby a výroby, pričom vedúce postavenie prevezmú rozvinuté krajiny
8.5 Do roku 2030, dosiahnuť plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetky ženy a mužov, vrátane mladých ľudí a osôb so zdravotným postihnutím, a rovnakú odmenu za prácu rovnakej hodnoty
8.6 Do roku 2020 podstatne znížiť podiel mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa alebo nevzdelávajú
8.7 Prijať okamžité a účinné opatrenia na odstránenie nútenej práce, ukončenie moderného otroctva a obchodovania s ľuďmi a zabezpečiť zákaz a odstránenie najhorších foriem detskej práce, vrátane náboru a využívania detských vojakov, a do roku 2025 ukončiť detskú prácu vo všetkých jej formách
8.8 Chrániť pracovné práva a podporovať bezpečné a isté pracovné prostredie pre všetkých pracovníkov, vrátane migrujúcich pracovníkov, najmä migrujúcich žien a tých, ktorí majú neisté zamestnanie
8.9 Do roku 2030 navrhnúť a implementovať politiky na podporu trvalo udržateľného cestovného ruchu, ktorý vytvára pracovné miesta a podporuje miestnu kultúru a produkty
8.10 Posilniť kapacitu domácich finančných inštitúcií na podporu a rozšírenie prístupu k bankovým, poisťovacím a finančným službám pre všetkých
8.a Zvýšiť podporu pomoci pre obchod pre rozvojové krajiny, najmä najmenej rozvinuté krajiny, a to aj prostredníctvom rozšíreného integrovaného rámca pre technickú pomoc súvisiacu s obchodom pre najmenej rozvinuté krajiny
8.b Do roku 2020 vypracovať a uviesť do prevádzky globálnu stratégiu pre zamestnanosť mládeže a implementovať Globálny pakt o pracovných miestach Medzinárodnej organizácie práce

Cieľ 9. Vybudovať odolnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a podporovať inovácie

9.1 Rozvíjať kvalitnú, spoľahlivú, udržateľnú a odolnú infraštruktúru vrátane regionálnej a cezhraničnej infraštruktúry na podporu hospodárskeho rozvoja a ľudského blahobytu so zameraním na cenovo dostupný a spravodlivý prístup pre všetkých
9.2 Podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a do roku 2030 výrazne zvýšiť podiel priemyslu na zamestnanosti a hrubom domácom produkte v súlade s vnútroštátnymi podmienkami a zdvojnásobenie jeho podielu v najmenej rozvinutých krajinách
9.3 Zvýšiť prístup malých priemyselných a iných podnikov, najmä v rozvojových krajinách, k finančným službám vrátane cenovo dostupných úverov, a ich integráciu do hodnotových reťazcov a trhov
9.4 Do roku 2030 modernizovať infraštruktúru a odvetvia modernizácie, aby boli udržateľné, so zvýšenou efektívnosťou využívania zdrojov a väčším osvojením si čistých a environmentálne vhodných technológií a priemyselných procesov, pričom všetky krajiny prijmú opatrenia v súlade so svojimi príslušnými schopnosťami
9.5 Posilniť vedecký výskum, modernizovať technologické možnosti priemyselných odvetví vo všetkých krajinách, najmä v rozvojových krajinách, vrátane do roku 2030 podpory inovácií a podstatného zvýšenia počtu výskumných a vývojových pracovníkov na 1 milión ľudí a verejných a súkromných výdavkov na výskum a vývoj
9.a Uľahčiť trvalo udržateľný a odolný rozvoj infraštruktúry v rozvojových krajinách prostredníctvom zvýšenej finančnej, technologickej a technickej podpory africkým krajinám, najmenej rozvinutým krajinám, vnútrozemským rozvojovým krajinám a malým ostrovným rozvojovým štátom
9.b Podporovať domáci technologický rozvoj, výskum a inovácie v rozvojových krajinách vrátane zabezpečenia priaznivého politického prostredia okrem iného pre priemyselnú diverzifikáciu a pridávanie hodnoty do komodít
9.c Výrazne zvýšiť prístup k informačným a komunikačným technológiám a snažiť sa poskytnúť univerzálny a cenovo dostupný prístup k internetu v najmenej rozvinutých krajinách do roku 2020

Cieľ 10. Znížiť nerovnosť v rámci krajín a medzi nimi

10.1 Do roku 2030 postupne dosiahnuť a udržať rast príjmov spodných 40 percent populácie rýchlosťou vyššou, ako je celoštátny priemer
10.2 Do roku 2030 posilniť a podporiť sociálne, ekonomické a politické začlenenie všetkých, bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotného postihnutia, rasy, etnickej príslušnosti, pôvodu, náboženstva alebo ekonomického alebo iného postavenia
10.3 Zabezpečiť rovnaké príležitosti a znížiť nerovnosti výsledkov, a to aj odstránením diskriminačných zákonov, politík a praktík a presadzovaním vhodnej legislatívy, politík a opatrení v tomto smere
10.4 Prijať politiky, najmä fiškálne mzdovej politiky a politiky sociálnej ochrany a postupne dosiahnuť väčšiu rovnosť
10.5 Zlepšiť reguláciu a monitorovanie globálnych finančných trhov a inštitúcií a posilniť implementáciu takýchto nariadení
10.6 Zabezpečiť lepšie zastúpenie a hlas pre rozvojové krajiny pri rozhodovaní v globálnych medzinárodných hospodárskych a finančných inštitúciách s cieľom poskytovať efektívnejšie, dôveryhodnejšie, zodpovednejšie a legitímne inštitúcie
10.7 Uľahčovať riadenú, bezpečnú, pravidelnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí, a to aj prostredníctvom vykonávania plánovaných a dobre riadených migračných politík
10.a Uplatňovať zásadu osobitného a rozdielneho zaobchádzania s rozvojovými krajinami, najmä s najmenej rozvinutými krajinami, v súlade s dohodami Svetovej obchodnej organizácie
10.b Podporovať oficiálnu rozvojovú pomoc a finančné toky, vrátane priamych zahraničných investícií, do štátov, kde je to najviac potrebné, najmä do najmenej rozvinutých krajín, afrických krajín, malých ostrovných rozvojových štátov a vnútrozemských rozvojových krajín, v súlade s ich národnými plánmi a programami
10.c Do roku 2030 znížiť transakčné náklady na remitencie migrantov na menej ako 3 % a odstrániť koridory remitencií s nákladmi vyššími ako 5 %.

Cieľ 11. Urobiť mestá a ľudské sídla inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné

11.1 Do roku 2030 zabezpečiť pre všetkých prístup k primeranému, bezpečnému a dostupnému bývaniu a základným službám a modernizovať slumy
11.2 Do roku 2030 zabezpečiť prístup k bezpečným, cenovo dostupným, prístupným a udržateľným dopravným systémom pre všetkých, zlepšiť bezpečnosť na cestách, najmä rozšírením verejnej dopravy, s osobitným zreteľom na potreby osôb v zraniteľnej situácii, žien, detí, osôb so zdravotným postihnutím a starších osôb
11.3 Do roku 2030 posilniť inkluzívnu a udržateľnú urbanizáciu a kapacitu participatívneho, integrovaného a udržateľného plánovania a riadenia ľudských sídiel vo všetkých krajinách
11.4 Posilniť úsilie chrániť a chrániť svetové kultúrne a prírodné dedičstvo
11.5 Do roku 2030 výrazne znížiť počet úmrtí a počet postihnutých ľudí a podstatne znížiť priame hospodárske straty v pomere k celosvetovému hrubému domácemu produktu spôsobené katastrofami, vrátane katastrof súvisiacich s vodou, so zameraním na ochranu chudobných a ľudí v zraniteľných oblastiach. situácie
11.6 Do roku 2030 znížiť nepriaznivý vplyv miest na životné prostredie na obyvateľa, a to aj venovaním osobitnej pozornosti kvalite ovzdušia a nakladaniu s komunálnym a iným odpadom
11.7 Do roku 2030 zabezpečiť všeobecný prístup k bezpečným, inkluzívnym a prístupným zeleným a verejným priestranstvám, najmä pre ženy a deti, starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím

11.a Podporovať pozitívne ekonomické, sociálne a environmentálne väzby medzi mestskými, prímestskými a vidieckymi oblasťami posilnením plánovania národného a regionálneho rozvoja . začlenenie, efektívne využívanie zdrojov, zmierňovanie a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, odolnosť voči katastrofám a v súlade so Sendaiským rámcom pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030 rozvíjať a implementovať holistické riadenie rizika katastrof na všetkých úrovniach
11.c Podporovať najmenej rozvinuté krajiny, aj prostredníctvom finančnej a technickej pomoci pri budovaní udržateľných a odolných budov s využitím miestnych materiálov

Cieľ 12. Zabezpečiť udržateľné modely spotreby a výroby

12.1 Implementovať 10-ročný rámec programov pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu, pričom všetky krajiny podniknú kroky, pričom vyspelé krajiny prevezmú vedúcu úlohu, pričom zohľadnia rozvoj a schopnosti rozvojových krajín
12.2 Do roku 2030 dosiahnuť trvalo udržateľné riadenie a efektívne využívanie prírodných zdrojov. zdroje
12.3 Do roku 2030 znížiť celosvetový potravinový odpad na obyvateľa na polovicu na úrovni maloobchodu a spotrebiteľov a znížiť straty potravín vo výrobných a dodávateľských reťazcoch vrátane strát po zbere úrody
12.4 Do roku 2020 dosiahnuť environmentálne vhodné nakladanie s chemikáliami a všetkými odpadmi počas ich životného cyklu v súlade s dohodnutými medzinárodnými rámcami a výrazne znížiť ich uvoľňovanie do ovzdušia, vody a pôdy, aby sa minimalizovali ich nepriaznivé vplyvy na ľudské zdravie a životné prostredie.
12.5 Do roku 2030 podstatne znížiť tvorbu odpadu prostredníctvom prevencie, znižovania, recyklácie a opätovného použitia
12.6 Podporovať spoločnosti, najmä veľké a nadnárodné spoločnosti, aby prijali udržateľné postupy a začlenili informácie o udržateľnosti do svojho cyklu podávania správ
12.7 Podporovať postupy verejného obstarávania, ktoré sú udržateľné, v súlade s národnými politikami a prioritami
12.8 Do roku 2030 zabezpečiť, aby ľudia všade mali relevantné informácie a povedomie o trvalo udržateľnom rozvoji a životnom štýle v súlade s prírodou
12.a Podporovať rozvojové krajiny, aby posilnili ich vedeckú a technologickú kapacitu smerovať k udržateľnejším vzorcom spotreby a výroby
12.b Rozvíjať a implementovať nástroje na monitorovanie vplyvov trvalo udržateľného rozvoja na trvalo udržateľný cestovný ruch, ktorý vytvára pracovné miesta a podporuje miestnu kultúru a produkty
12.c Racionalizovať neefektívne dotácie na fosílne palivá, ktoré podporujú nehospodárnu spotrebu, odstránením deformácií trhu v súlade s vnútroštátnymi podmienkami, vrátane reštrukturalizácie zdaňovania a postupného zrušenia týchto škodlivých dotácií, ak existujú, aby odrážali ich vplyvy na životné prostredie, pričom sa plne zohľadnia špecifické potreby a podmienky rozvojových krajín a minimalizácia možných nepriaznivých vplyvov na ich rozvoj spôsobom, ktorý chráni chudobných a postihnuté komunity

Cieľ 13. Prijať naliehavé opatrenia na boj proti zmene klímy a jej vplyvom*

13.1 Posilniť odolnosť a schopnosť prispôsobiť sa klimatickým rizikám a prírodným katastrofám vo všetkých krajinách
13.2 Integrovať opatrenia v oblasti zmeny klímy do národných politík, stratégií a plánovania
13.3 Zlepšiť vzdelávanie, zvyšovanie povedomia a ľudské a inštitucionálne kapacity v oblasti zmierňovania zmeny klímy, adaptácie a znižovania vplyvu a včasné varovanie
13.a Implementovať záväzok, ktorý prijali rozvinuté krajiny k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, k cieľu mobilizovať spoločne 100 miliárd USD ročne do roku 2020 zo všetkých zdrojov na riešenie potrieb rozvojových krajín v kontexte zmysluplného zmierňujúce opatrenia a transparentnosť pri implementácii a čo najskôr plne sfunkčniť Zelený klimatický fond prostredníctvom jeho kapitalizácie
13.b Podporovať mechanizmy na zvyšovanie kapacity pre efektívne plánovanie a riadenie súvisiace so zmenou klímy v najmenej rozvinutých krajinách a malých ostrovných rozvojových štátoch vrátane zamerania sa na ženy, mládež a miestne a marginalizované komunity

* Uznávajúc, že ​​Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy je hlavným medzinárodným medzivládnym fórom na rokovania o globálnej reakcii na zmenu klímy.

Cieľ 14. Zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje na trvalo udržateľný rozvoj

14.1 Do roku 2025 predchádzať a výrazne znižovať znečisťovanie mora každého druhu, najmä činnosťami na pevnine, vrátane morského odpadu a znečistenia živinami
14.2 Do roku 2020 udržateľne spravovať a chrániť morské a pobrežné ekosystémy, aby sa predišlo významným nepriaznivým vplyvom, a to aj posilnením ich odolnosť a prijať opatrenia na ich obnovu s cieľom dosiahnuť zdravé a produktívne oceány
14.3 Minimalizovať a riešiť vplyv acidifikácie oceánov, a to aj prostredníctvom posilnenej vedeckej spolupráce na všetkých úrovniach
14.4 Do roku 2020 účinne regulovať výlov a ukončiť nadmerný výlov, nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov a deštruktívne rybolovné postupy a implementovať vedecky podložené plány riadenia s cieľom obnoviť zásoby rýb v čo najkratšom možnom čase, aspoň na úrovne, ktoré môžu priniesť maximálne udržateľné výnos určený ich biologickými vlastnosťami
14.5 Do roku 2020 zachovať aspoň 10 percent pobrežných a morských oblastí v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právom a na základe najlepších dostupných vedeckých informácií
14.6 Do roku 2020 zakázať určité formy dotácií rybného hospodárstva, ktoré prispievajú k nadmernej kapacite a nadmernému rybolovu, odstrániť dotácie, ktoré prispievajú k nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, a zdržať sa zavádzania nových takýchto dotácií, uznávajúc, že ​​vhodné a účinné osobitné a rozdielne zaobchádzanie s rozvojovými a najmenej rozvinutými krajiny by mali byť neoddeliteľnou súčasťou rokovaní Svetovej obchodnej organizácie o dotáciách na rybolov
14.7 Do roku 2030 zvýšiť hospodárske výhody pre malé ostrovné rozvojové štáty a najmenej rozvinuté krajiny z trvalo udržateľného využívania morských zdrojov, a to aj prostredníctvom trvalo udržateľného riadenia rybolovu, akvakultúry a cestovného ruchu
14.a Zvýšiť vedecké poznatky, rozvíjať výskumné kapacity a prenášať morské technológie, berúc do úvahy kritériá a usmernenia Medzivládnej oceánografickej komisie o transfere morských technológií, s cieľom zlepšiť zdravie oceánov a zvýšiť príspevok morskej biodiverzity k rozvoju rozvojové krajiny, najmä malé ostrovné rozvojové štáty a najmenej rozvinuté krajiny
14.b Poskytnúť drobným remeselným rybárom prístup k morským zdrojom a trhom
14.c Zlepšiť ochranu a trvalo udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov implementáciou medzinárodného práva, ako sa uvádza v UNCLOS, ktorý poskytuje právny rámec pre ochranu a trvalo udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov, ako sa uvádza v odseku 158 The Future We Want

Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať trvalo udržateľné využívanie suchozemských ekosystémov, udržateľne spravovať lesy, bojovať proti dezertifikácii a zastaviť a zvrátiť degradáciu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity

15.1 Do roku 2020 zabezpečiť ochranu, obnovu a trvalo udržateľné využívanie suchozemských a vnútrozemských sladkovodných ekosystémov a ich služieb, najmä lesov, mokradí, hôr a suchých oblastí, v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd
15.2 Do roku 2020 podporovať implementáciu trvalo udržateľného manažmentu všetky typy lesov, zastaviť odlesňovanie, obnoviť degradované lesy a podstatne zvýšiť zalesňovanie a opätovné zalesňovanie na celom svete
15.3 Do roku 2030 bojovať proti dezertifikácii, obnovovať degradovanú pôdu a pôdu vrátane pôdy postihnutej dezertifikáciou, suchom a záplavami a snažiť sa dosiahnuť neutrálnu degradáciu pôdy sveta

15.4 Do roku 2030 zabezpečiť ochranu horských ekosystémov vrátane ich biodiverzity s cieľom zvýšiť ich schopnosť poskytovať výhody, ktoré sú nevyhnutné pre trvalo udržateľný rozvoj . , do roku 2020 chrániť a predchádzať vyhynutiu ohrozených druhov
15.6 Presadzovať spravodlivé a spravodlivé zdieľanie výhod vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov a podporovať primeraný prístup k takýmto zdrojom, ako je medzinárodne dohodnuté
15.7 Prijať naliehavé opatrenia na ukončenie pytliactva a obchodovania s chránenými druhov flóry a fauny a riešiť dopyt aj ponuku nelegálnych produktov z voľne žijúcich živočíchov
15.8 Do roku 2020 zaviesť opatrenia na zabránenie zavlečeniu a výrazné zníženie vplyvu inváznych nepôvodných druhov na pôdne a vodné ekosystémy a kontrolu alebo eradikáciu prioritných druhov
15.9 Do roku 2020 integrovať hodnoty ekosystémov a biodiverzity do národného a miestneho plánovania, rozvojových procesov, chudoby redukčné stratégie a účty
15.a Mobilizovať a výrazne zvyšovať finančné zdroje zo všetkých zdrojov na zachovanie a udržateľné využívanie biodiverzity a ekosystémov
15.b Mobilizovať značné zdroje zo všetkých zdrojov a na všetkých úrovniach na financovanie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a poskytovať primerané stimuly rozvojovým krajinám, aby napredovať v takomto hospodárení vrátane ochrany a opätovného zalesňovania
15.c Posilniť globálnu podporu úsilia v boji proti pytliactvu a obchodovaniu s chránenými druhmi, a to aj zvýšením kapacity miestnych komunít využívať príležitosti na udržateľné živobytie

Cieľ 16. Podporovať mierové a inkluzívne spoločnosti pre trvalo udržateľný rozvoj, poskytovať prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, zodpovedné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach

16.1 Výrazne znížiť všetky formy násilia a súvisiacu úmrtnosť všade
16.2 Skoncovať so zneužívaním, vykorisťovaním, obchodovaním s deťmi a všetkými formami násilia páchaného na deťoch a ich mučením
16.3 Presadzovať zásady právneho štátu na národnej a medzinárodnej úrovni a zabezpečiť rovnaký prístup k spravodlivosti pre všetkých
16.4 Do roku 2030 výrazne obmedziť nezákonné finančné toky a toky zbraní, posilniť vymáhanie a vrátenie ukradnutého majetku a bojovať proti všetkým formám organizovaného zločinu
16.5 Podstatne obmedziť korupciu a úplatkárstvo vo všetkých ich formách
16.6 Vybudovať efektívne, zodpovedné a transparentné inštitúcie na všetkých úrovniach
16.7 Zabezpečiť pohotové , inkluzívne, participatívne a reprezentatívne rozhodovanie na všetkých úrovniach
16.8 Rozšíriť a posilniť účasť rozvojových krajín v inštitúciách globálneho riadenia
16.9 Do roku 2030 poskytnúť právnu identitu pre všetkých vrátane registrácie narodení
16.10 Zabezpečiť prístup verejnosti k informáciám a chrániť základné slobody v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými dohodami
16.a Posilniť príslušné národné inštitúcie, a to aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, na budovanie kapacít na všetkých úrovniach, najmä v rozvojových krajinách, s cieľom predchádzať násiliu a bojovať proti terorizmu a zločinu
. 16.b Podporovať a presadzovať nediskriminačné zákony a politiky pre trvalo udržateľný rozvoj

Cieľ 17. Posilniť prostriedky implementácie a oživiť globálne partnerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj

Financie

17.1 Posilniť mobilizáciu domácich zdrojov, a to aj prostredníctvom medzinárodnej podpory rozvojovým krajinám , s cieľom zlepšiť domácu kapacitu výberu daní a iných príjmov . cent ODA/HND pre rozvojové krajiny a 0,15 až 0,20 percent ODA/HND pre najmenej rozvinuté krajiny; Poskytovatelia oficiálnej rozvojovej pomoci sa vyzývajú, aby zvážili stanovenie cieľa poskytnúť najmenej 0,20 percent ODA/HND najmenej rozvinutým krajinám.
17.3 Mobilizovať dodatočné finančné zdroje pre rozvojové krajiny z viacerých zdrojov
17.4 Pomôcť rozvojovým krajinám pri dosahovaní dlhodobej udržateľnosti dlhu prostredníctvom koordinovaných politík zameraných na podporu financovania dlhu, odpustenie dlhu a reštrukturalizáciu dlhu, ak je to vhodné, a riešiť vonkajší dlh vysoko zadlžených chudobných krajín s cieľom znížiť dlhovú tieseň.
17.5 Prijať a implementovať režimy podpory investícií pre najmenej rozvinuté krajiny

Technológia

17.6 Posilniť severo-južnú, južnú a trojstrannú regionálnu a medzinárodnú spoluprácu a prístup k vede, technológiám a inováciám a zlepšiť zdieľanie znalostí za vzájomne dohodnutých podmienok, a to aj prostredníctvom lepšej koordinácie medzi existujúcimi mechanizmami, najmä na úrovni Organizácie Spojených národov, a prostredníctvom globálneho mechanizmu na uľahčenie technológií
17.7 Podporovať vývoj, prenos, šírenie a rozširovanie environmentálne vhodných technológií do rozvojových krajín za výhodných podmienok, vrátane zvýhodnených a preferenčných podmienok, podľa vzájomnej dohody
17.8 Do roku 2017 plne sfunkčniť technologickú banku a mechanizmus budovania kapacít vedy, technológií a inovácií pre najmenej rozvinuté krajiny a zlepšiť využívanie podporných technológií, najmä informačných a komunikačných technológií.

Budovanie kapacít

17.9 Posilniť medzinárodnú podporu pre implementáciu efektívneho a cieleného budovania kapacít v rozvojových krajinách na podporu národných plánov na implementáciu všetkých cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a to aj prostredníctvom spolupráce sever-juh, juh-juh a trojstrannej spolupráce

Obchod

17.10 Podporovať univerzálny, na pravidlách založený, otvorený, nediskriminačný a spravodlivý multilaterálny obchodný systém v rámci Svetovej obchodnej organizácie, a to aj prostredníctvom uzavretia rokovaní v rámci jej rozvojovej agendy z Dauhy
17.11 Výrazne zvýšiť vývoz rozvojových krajín, najmä s cieľom k zdvojnásobeniu podielu najmenej rozvinutých krajín na svetovom vývoze do roku 2020
17.12 Realizovať včasné zavedenie bezcolného a bezkvótového prístupu na trh na trvalom základe pre všetky najmenej rozvinuté krajiny v súlade s rozhodnutiami Svetovej obchodnej organizácie, a to aj zabezpečením toho, že preferenčné pravidlá pôvodu uplatniteľné na dovoz z najmenej rozvinutých krajín sú transparentné a jednoduché a prispievajú k uľahčeniu prístupu na trh

Systémové problémy

Politická a inštitucionálna súdržnosť

17.13 Posilniť globálnu makroekonomickú stabilitu, a to aj prostredníctvom koordinácie politík a súdržnosti politík
17.14 Posilniť súdržnosť politík pre trvalo udržateľný rozvoj
17.15 Rešpektovať politický priestor a vedenie každej krajiny pri vytváraní a implementácii politík na odstránenie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj

Partnerstvá viacerých zainteresovaných strán

17.16 Posilniť globálne partnerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj, doplnené partnerstvami viacerých zainteresovaných strán, ktoré mobilizujú a zdieľajú znalosti, odborné znalosti, technológie a finančné zdroje s cieľom podporiť dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých krajinách, najmä v rozvojových krajinách
. verejno-súkromné ​​partnerstvá a partnerstvá občianskej spoločnosti založené na skúsenostiach a stratégiách partnerstva v oblasti zdrojov

Údaje, monitorovanie a zodpovednosť

17.18 Do roku 2020 zvýšiť podporu pri budovaní kapacít pre rozvojové krajiny vrátane najmenej rozvinutých krajín a malých ostrovných rozvojových štátov, aby sa výrazne zvýšila dostupnosť kvalitných, včasných a spoľahlivých údajov rozčlenených podľa príjmu, pohlavia, veku, rasy, etnickej príslušnosti, migračný stav, zdravotné postihnutie, geografická poloha a iné charakteristiky relevantné v národnom kontexte
17.19 Do roku 2030 stavať na existujúcich iniciatívach na vypracovanie meraní pokroku v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ktoré dopĺňajú hrubý domáci produkt, a podporovať budovanie štatistických kapacít v rozvojových krajinách

Prostriedky implementácie a globálne partnerstvo

60. Opätovne potvrdzujeme náš pevný záväzok k plnej implementácii tejto novej agendy. Uvedomujeme si, že nebudeme schopní dosiahnuť naše ambiciózne ciele bez revitalizovaného a posilneného globálneho partnerstva a porovnateľne ambicióznych prostriedkov implementácie. Oživené globálne partnerstvo uľahčí intenzívnu globálnu angažovanosť na podporu implementácie všetkých cieľov a zámerov, spojí vlády, občiansku spoločnosť, súkromný sektor, systém OSN a iných aktérov a zmobilizuje všetky dostupné zdroje.

61. The Agenda’s Goals and targets deal with the means required to realise our collective ambitions. The means of implementation targets under each SDG and Goal 17, which are referred to above, are key to realising our Agenda and are of equal importance with the other Goals and targets. We shall accord them equal priority in our implementation efforts and in the global indicator framework for monitoring our progress.

62. Tento program, vrátane cieľov udržateľného rozvoja, možno splniť v rámci obnoveného globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj, podporovaného konkrétnymi politikami a činnosťami načrtnutými v akčnom programe z Addis Abeby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj. rozvoj. Akčný program z Addis Abeby podporuje, dopĺňa a pomáha uviesť do kontextu prostriedky agendy 2030 na vykonávanie cieľov. Týkajú sa domácich verejných zdrojov, domáceho a medzinárodného súkromného podnikania a financií, medzinárodnej rozvojovej spolupráce, medzinárodného obchodu ako motora rozvoja, dlhovej a dlhovej udržateľnosti, riešenia systémových problémov a vedy, techniky, inovácií a budovania kapacít a údajov, monitorovania a sledovanie.

63. Súdržné národné stratégie trvalo udržateľného rozvoja podporované integrovanými vnútroštátnymi finančnými rámcami budú jadrom nášho úsilia. Opakujeme, že každá krajina má primárnu zodpovednosť za svoj vlastný hospodársky a sociálny rozvoj a že nemožno preceňovať úlohu národných politík a rozvojových stratégií. Budeme rešpektovať politický priestor a vedenie každej krajiny pri implementácii politík zameraných na odstránenie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj, pričom zostaneme v súlade s príslušnými medzinárodnými pravidlami a záväzkami. Zároveň je potrebné, aby národné rozvojové úsilie bolo podporované umožňujúcim medzinárodným ekonomickým prostredím vrátane koherentného a vzájomne sa podporujúceho svetového obchodu, menových a finančných systémov a posilneného a posilneného globálneho hospodárskeho riadenia. Procesy na rozvoj a uľahčenie dostupnosti vhodných znalostí a technológií na celom svete, ako aj budovanie kapacít sú tiež kritické. Zaväzujeme sa presadzovať súdržnosť politík a prostredie umožňujúce trvalo udržateľný rozvoj na všetkých úrovniach a všetkými aktérmi a oživovať globálne partnerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj.

64. Podporujeme implementáciu príslušných stratégií a akčných programov, vrátane Istanbulskej deklarácie a Akčného programu, Cesty zrýchlených akčných modalít SIDS (SAMOA), Viedenského akčného programu pre vnútrozemské rozvojové krajiny na desaťročie 2014-2024, a opätovne potvrdzujú dôležitosť podpory Agendy 2063 Africkej únie a programu Nového partnerstva pre rozvoj Afriky (NEPAD), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou novej agendy. Uvedomujeme si hlavnú výzvu pre dosiahnutie trvalého mieru a trvalo udržateľného rozvoja v krajinách v konfliktných a postkonfliktných situáciách.

65. Uvedomujeme si, že krajiny so strednými príjmami stále čelia významným výzvam, aby dosiahli trvalo udržateľný rozvoj. Aby sa zabezpečilo udržanie doterajších úspechov, úsilie o riešenie pretrvávajúcich výziev by sa malo posilniť prostredníctvom výmeny skúseností, lepšej koordinácie a lepšej a cielenejšej podpory Rozvojového systému Organizácie Spojených národov, medzinárodných finančných inštitúcií, regionálnych organizácií a iných zainteresovaných strán.

66. Zdôrazňujeme, že pre všetky krajiny sú verejné politiky a mobilizácia a efektívne využívanie domácich zdrojov, podčiarknuté princípom národného vlastníctva, ústredným bodom nášho spoločného úsilia o trvalo udržateľný rozvoj, vrátane dosahovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Uvedomujeme si, že domáce zdroje sú v prvom rade generované ekonomickým rastom podporovaným priaznivým prostredím na všetkých úrovniach.

67. Súkromné ​​podnikanie, investície a inovácie sú hlavnými hnacími silami produktivity, inkluzívneho hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest. Uznávame rozmanitosť súkromného sektora, od mikropodnikov cez družstvá až po nadnárodné spoločnosti. Vyzývame všetky podniky, aby uplatnili svoju kreativitu a inovácie pri riešení výziev trvalo udržateľného rozvoja. Budeme podporovať dynamický a dobre fungujúci podnikateľský sektor a zároveň chrániť pracovné práva a environmentálne a zdravotné normy v súlade s príslušnými medzinárodnými normami a dohodami a ďalšími prebiehajúcimi iniciatívami v tomto smere, ako sú hlavné zásady podnikania a ľudských práv a pracovné normy ILO, Dohovor o právach dieťaťa a kľúčové mnohostranné environmentálne dohody pre zmluvné strany týchto dohôd.

68. Medzinárodný obchod je motorom inkluzívneho hospodárskeho rastu a znižovania chudoby a prispieva k podpore trvalo udržateľného rozvoja. Budeme pokračovať v podpore univerzálneho, na pravidlách založeného, ​​otvoreného, ​​transparentného, ​​predvídateľného, ​​inkluzívneho, nediskriminačného a spravodlivého mnohostranného obchodného systému v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ako aj zmysluplnej liberalizácie obchodu. Vyzývame všetkých členov WTO, aby zdvojnásobili svoje úsilie a urýchlene ukončili rokovania o rozvojovej agende z Dauhy. Veľký význam prikladáme poskytovaniu budovania kapacít súvisiacich s obchodom pre rozvojové krajiny vrátane afrických krajín, najmenej rozvinutých krajín, vnútrozemských rozvojových krajín, malých ostrovných rozvojových štátov a krajín so stredným príjmom, a to aj na podporu regionálnej hospodárskej integrácie a vzájomného prepojenia.

69. Uvedomujeme si potrebu pomáhať rozvojovým krajinám pri dosahovaní dlhodobej udržateľnosti dlhu prostredníctvom koordinovaných politík zameraných na podporu financovania dlhu, odpustenie dlhu, reštrukturalizáciu dlhu a správne riadenie dlhu. Mnohé krajiny sú naďalej zraniteľné voči dlhovým krízam a niektoré sú uprostred krízy, vrátane niekoľkých najmenej rozvinutých krajín, malých ostrovných rozvojových štátov a niektorých rozvinutých krajín. Opakujeme, že dlžníci a veritelia musia spolupracovať na predchádzaní a riešení neudržateľných dlhových situácií. Za udržiavanie udržateľnej úrovne dlhu sú zodpovedné krajiny, ktoré si požičiavajú; uznávame však, že veritelia majú tiež zodpovednosť požičiavať spôsobom, ktorý neohrozuje udržateľnosť dlhu krajiny.

70. Týmto spúšťame mechanizmus technologického uľahčenia, ktorý bol vytvorený akčnou agendou z Addis Abeby s cieľom podporiť ciele trvalo udržateľného rozvoja. Mechanizmus technologického uľahčenia bude založený na spolupráci viacerých zainteresovaných strán medzi členskými štátmi, občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom, vedeckou komunitou, subjektmi Organizácie Spojených národov a inými zainteresovanými stranami a bude pozostávať z: medziagentúrneho pracovného tímu OSN pre vedu, technológiu a inovácie pre ciele udržateľného rozvoja, spoločné fórum viacerých zainteresovaných strán o vede, technológii a inováciách pre ciele udržateľného rozvoja a online platforma.

• Medziagentúrny pracovný tím Organizácie Spojených národov pre vedu, technológiu a inováciu pre ciele trvalo udržateľného rozvoja bude podporovať koordináciu, súdržnosť a spoluprácu v rámci systému OSN v záležitostiach súvisiacich s VTI, čím sa zvýši synergia a efektívnosť, najmä s cieľom posilniť iniciatívy na budovanie kapacít. Pracovný tím bude čerpať z existujúcich zdrojov a bude spolupracovať s 10 zástupcami občianskej spoločnosti, súkromného sektora, vedeckej komunity na príprave stretnutí Multistakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for SDGs, ako aj pri rozvoji a sprevádzkovanie on-line platformy vrátane prípravy návrhov modalít pre fórum a on-line platformu. Týchto 10 zástupcov vymenuje generálny tajomník na obdobie dvoch rokov.
• Online platforma sa použije na vytvorenie komplexného mapovania a bude slúžiť ako vstupná brána pre informácie o existujúcich iniciatívach, mechanizmoch a programoch VTI v rámci OSN aj mimo nej. Online platforma uľahčí prístup k informáciám, znalostiam a skúsenostiam, ako aj k osvedčeným postupom a získaným skúsenostiam o iniciatívach a politikách na uľahčenie VTI. Online platforma tiež uľahčí šírenie relevantných vedeckých publikácií s otvoreným prístupom vytvorených na celom svete. Online platforma sa vyvinie na základe nezávislého technického hodnotenia, ktoré zohľadní osvedčené postupy a poznatky získané z iných iniciatív v rámci OSN aj mimo nej, aby sa zabezpečilo, že bude dopĺňať a uľahčovať prístup poskytnúť primerané informácie o existujúcich platformách VTI,
• Fórum viacerých zainteresovaných strán o vedeckej technológii a inováciách pre ciele trvalo udržateľného rozvoja sa bude zvolávať raz ročne na obdobie dvoch dní s cieľom prediskutovať spoluprácu v oblasti VTI v tematických oblastiach implementácie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, pričom sa zhromažďujú všetky príslušné zúčastnené strany, aby aktívne prispeli k oblasť ich odbornosti. Fórum poskytne priestor na uľahčenie interakcie, dohadovania a vytvárania sietí medzi príslušnými zainteresovanými stranami a partnerstvami viacerých zainteresovaných strán s cieľom identifikovať a preskúmať technologické potreby a medzery, a to aj pokiaľ ide o vedeckú spoluprácu, inovácie a budovanie kapacít, ako aj s cieľom pomôcť uľahčiť vývoj, prenos a šírenie príslušných technológií pre ciele trvalo udržateľného rozvoja. Zasadnutia fóra zvoláva predseda ECOSOC pred zasadnutím Politického fóra na vysokej úrovni pod záštitou ECOSOC alebo alternatívne v spojení s inými fórami alebo konferenciami, ak je to vhodné, berúc do úvahy tému, ktorá sa má a na základe spolupráce s organizátormi iných fór alebo konferencií. Zasadnutiam fóra budú spoločne predsedať dva členské štáty a ich výsledkom bude súhrn diskusií vypracovaných týmito dvoma spolupredsedami ako vstup pre stretnutia politického fóra na vysokej úrovni v kontexte a preskúmanie implementácie rozvojovej agendy po roku 2015. berúc do úvahy tému, ktorá sa má zvážiť, a na základe spolupráce s organizátormi iných fór alebo konferencií. Zasadnutiam fóra budú spoločne predsedať dva členské štáty a ich výsledkom bude súhrn diskusií vypracovaných týmito dvoma spolupredsedami ako vstup pre stretnutia politického fóra na vysokej úrovni v kontexte a preskúmanie implementácie rozvojovej agendy po roku 2015. berúc do úvahy tému, ktorá sa má zvážiť, a na základe spolupráce s organizátormi iných fór alebo konferencií. Zasadnutiam fóra budú spoločne predsedať dva členské štáty a ich výsledkom bude súhrn diskusií vypracovaných týmito dvoma spolupredsedami ako vstup pre stretnutia politického fóra na vysokej úrovni v kontexte a preskúmanie implementácie rozvojovej agendy po roku 2015.
• Stretnutia HLPF budú informované zhrnutím fóra viacerých zainteresovaných strán. Témy pre následné fórum viacerých zainteresovaných strán o vedeckej technológii a inováciách pre ciele trvalo udržateľného rozvoja zváži Politické fórum na vysokej úrovni pre trvalo udržateľný rozvoj, pričom zohľadní odborné vstupy z pracovnej skupiny.

71. Opakujeme, že tento program a ciele a zámery trvalo udržateľného rozvoja, vrátane prostriedkov implementácie, sú univerzálne, nedeliteľné a vzájomne prepojené.

Sledovanie a preskúmanie

72. Zaväzujeme sa, že v priebehu nasledujúcich pätnástich rokov budeme systematicky sledovať a kontrolovať implementáciu tejto Agendy. Pevný, dobrovoľný, účinný, participatívny, transparentný a integrovaný rámec pre nadväzovanie a hodnotenie bude zásadne prispievať k implementácii a pomôže krajinám maximalizovať a sledovať pokrok pri implementácii tejto agendy, aby sa zabezpečilo, že nikto nezostane pozadu.

73. Pôsobením na národnej, regionálnej a globálnej úrovni bude presadzovať zodpovednosť voči našim občanom, podporovať efektívnu medzinárodnú spoluprácu pri dosahovaní tejto agendy a podporovať výmenu najlepších postupov a vzájomné učenie sa. Bude mobilizovať podporu na prekonanie spoločných výziev a identifikáciu nových a vznikajúcich problémov. Keďže ide o univerzálnu agendu, dôležitá bude vzájomná dôvera a porozumenie medzi všetkými národmi.

74. Následné a kontrolné procesy na všetkých úrovniach sa budú riadiť týmito zásadami:

a. Budú dobrovoľné a riadené krajinou, zohľadnia rôzne národné skutočnosti, kapacity a úrovne rozvoja a budú rešpektovať politický priestor a priority. Keďže národná zodpovednosť je kľúčom k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja, výsledok procesov na Národná úroveň bude základom pre hodnotenia na regionálnej a globálnej úrovni, keďže globálne hodnotenie bude primárne založené na národných oficiálnych zdrojoch údajov.
b. Budú sledovať pokrok pri implementácii univerzálnych cieľov a úloh, vrátane prostriedkov na implementáciu, vo všetkých krajinách spôsobom, ktorý rešpektuje ich univerzálny, integrovaný a vzájomne prepojený charakter a tri rozmery trvalo udržateľného rozvoja.
c. Zachovajú si dlhodobejšiu orientáciu, identifikujú úspechy, výzvy, medzery a kritické faktory úspechu a podporia krajiny pri prijímaní informovaných politických rozhodnutí. Pomôžu zmobilizovať potrebné prostriedky implementácie a partnerstvá, podporia identifikáciu riešení a osvedčených postupov a podporia koordináciu a efektívnosť medzinárodného rozvojového systému.
d. Budú otvorené, inkluzívne, participatívne a transparentné pre všetkých ľudí a budú podporovať podávanie správ všetkými relevantnými zainteresovanými stranami.
e. Budú zamerané na ľudí, rodovo citlivé, budú rešpektovať ľudské práva a budú sa osobitne zameriavať na najchudobnejších, najzraniteľnejších a najzaostalejších.
f. Budú stavať na existujúcich platformách a procesoch, ak existujú, zabránia duplicite a budú reagovať na vnútroštátne okolnosti, kapacity, potreby a priority. Postupom času sa budú vyvíjať, pričom zohľadnia vznikajúce problémy a vývoj nových metodológií a budú minimalizovať zaťaženie vnútroštátnych správnych orgánov spojené s podávaním správ.
g. Budú dôsledné a založené na dôkazoch, založené na hodnoteniach vedených jednotlivými krajinami a údajoch, ktoré sú kvalitné, dostupné, aktuálne, spoľahlivé a rozčlenené podľa príjmu, pohlavia, veku, rasy, etnickej príslušnosti, migračného statusu, zdravotného postihnutia a geografickej polohy a iných charakteristiky relevantné v národnom kontexte.
h. Budú si vyžadovať zvýšenú podporu pri budovaní kapacít pre rozvojové krajiny vrátane posilnenia národných dátových systémov a programov hodnotenia, najmä v afrických krajinách, najmenej rozvinutých krajinách, malých ostrovných krajinách a najmenej rozvinutých krajinách av krajinách so stredným príjmom.
i. Budú profitovať z aktívnej podpory systému OSN a iných multilaterálnych inštitúcií.

75. Ciele a zamerania budú sledované a preskúmané pomocou súboru globálnych ukazovateľov. Tieto budú doplnené o ukazovatele na regionálnej a Národná úroveň, ktoré vypracujú členské štáty, okrem výsledkov práce vykonanej na vypracovanie základných hodnôt pre tie ciele, kde ešte neexistujú národné a globálne základné údaje. Rámec globálnych ukazovateľov, ktorý vypracuje medziagentúra a skupina expertov pre ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja, schváli Štatistická komisia OSN do marca 2016 a následne ho prijme Hospodárska a sociálna rada a Valné zhromaždenie v súlade s existujúcimi mandátmi. Tento rámec bude jednoduchý, ale pevný, bude sa týkať všetkých cieľov trvalo udržateľného rozvoja a cieľov vrátane prostriedkov na implementáciu a zachová politickú rovnováhu, integráciu a ambície, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

76. Budeme podporovať rozvojové krajiny, najmä africké krajiny, najmenej rozvinuté krajiny, SIDS a najmenej rozvinuté krajiny, pri posilňovaní kapacity národných štatistických úradov a dátových systémov s cieľom zabezpečiť prístup k vysokokvalitným, včasným, spoľahlivým a rozčleneným údajom. Budeme presadzovať transparentné a zodpovedné rozširovanie primeranej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom, aby sme využili prínos širokej škály údajov, vrátane pozorovania Zeme a geopriestorových informácií, a zároveň zabezpečíme národnú zodpovednosť za podporu a sledovanie pokroku.

77. Zaväzujeme sa plne sa zapojiť do vykonávania pravidelných a inkluzívnych hodnotení pokroku na nižšej ako národnej, národnej, regionálnej a globálnej úrovni. V maximálnej možnej miere budeme čerpať z existujúcej siete nadväzujúcich a kontrolných inštitúcií a mechanizmov. Národné správy umožnia posúdiť pokrok a identifikovať výzvy na regionálnej a globálnej úrovni. Spolu s regionálnymi dialógmi a globálnymi hodnoteniami budú poskytovať odporúčania pre následné opatrenia na rôznych úrovniach.

Národná úroveň

78. Vyzývame všetky členské štáty, aby hneď, ako to bude možné, vypracovali ambiciózne národné reakcie na celkovú implementáciu tejto Agendy. Tieto môžu podporiť prechod na ciele trvalo udržateľného rozvoja a podľa potreby stavať na existujúcich plánovacích nástrojoch, akými sú napríklad stratégie národného rozvoja a trvalo udržateľného rozvoja.

79. Tiež povzbudzujeme členské štáty, aby vykonávali pravidelné a inkluzívne hodnotenia pokroku na národnej a nižšej ako Národná úroveň, ktoré riadia jednotlivé krajiny a riadia sa nimi. Takéto preskúmania by mali vychádzať z príspevkov pôvodných obyvateľov, občianskej spoločnosti, súkromného sektora a iných zainteresovaných strán v súlade s vnútroštátnymi okolnosťami, politikami a prioritami. Tieto procesy môžu podporiť aj národné parlamenty, ako aj iné inštitúcie.

Ragionálna úroveň

80. Následná kontrola a preskúmanie na regionálnej a subregionálnej úrovni môže podľa potreby poskytnúť užitočné príležitosti na vzájomné učenie sa, a to aj prostredníctvom dobrovoľných preskúmaní, zdieľania osvedčených postupov a diskusií o spoločných cieľoch. V tomto smere vítame spoluprácu regionálnych a subregionálnych komisií a organizácií. Inkluzívne regionálne procesy budú vychádzať z prehľadov na národnej úrovni a prispejú k následným krokom a preskúmaniu na globálnej úrovni, vrátane politického fóra na vysokej úrovni o trvalo udržateľnom rozvoji (HLPF).

81. Uznávajúc dôležitosť budovania na existujúcich následných a kontrolných mechanizmoch na regionálnej úrovni a umožnenia primeraného politického priestoru vyzývame všetky členské štáty, aby určili najvhodnejšie regionálne fórum, do ktorého sa zapoja. Regionálne komisie OSN sa vyzývajú, aby v tomto smere naďalej podporovali členské štáty.

Globálna úroveň

82. HLPF bude mať ústrednú úlohu pri dohľade nad sieťou následných a kontrolných procesov na globálnej úrovni, pričom bude koherentne spolupracovať s Valným zhromaždením, ECOSOC a inými príslušnými orgánmi a fórami v súlade s existujúcimi mandátmi. Uľahčí zdieľanie skúseností vrátane úspechov, výziev a získaných ponaučení a poskytne politické vedenie, usmernenia a odporúčania pre nadväzujúce kroky. Bude podporovať celosystémovú súdržnosť a koordináciu politík trvalo udržateľného rozvoja. Mala by zabezpečiť, aby program zostal relevantný a ambiciózny a mal by sa zameriavať na hodnotenie pokroku, úspechov a výziev, ktorým čelia rozvinuté a rozvojové krajiny, ako aj na nové a vznikajúce problémy. Vytvoria sa účinné prepojenia s opatreniami na sledovanie a preskúmanie všetkých príslušných konferencií a procesov OSN,

83. O následných opatreniach a preskúmaní na HLPF bude informovať výročná správa o pokroku SDG, ktorú pripraví generálny tajomník v spolupráci so systémom OSN na základe globálneho rámca ukazovateľov a údajov vytvorených národnými štatistickými systémami a informáciami zozbieranými na regionálnej úrovni. HLPF bude tiež informovaná zo správy o globálnom trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá posilní prepojenie medzi vedou a politikou a mohla by poskytnúť silný nástroj založený na dôkazoch na podporu tvorcov politík pri podpore odstraňovania chudoby a trvalo udržateľného rozvoja. Pozývame predsedu ECOSOC, aby uskutočnil proces konzultácií o rozsahu, metodike a frekvencii správy, ako aj o jej vzťahu k správe o pokroku SDG, ktorej výsledok by sa mal odraziť v ministerskej deklarácii zo zasadnutia HLPF v roku 2016 .

84. HLPF pod záštitou ECOSOC vykonáva pravidelné preskúmania v súlade s rezolúciou 67/290. Preskúmania budú dobrovoľné a zároveň budú podporovať podávanie správ a budú zahŕňať rozvinuté a rozvojové krajiny, ako aj príslušné subjekty OSN a iné zainteresované strany vrátane občianskej spoločnosti a súkromného sektora. Sú vedené štátom a zahŕňajú ministrov a iných príslušných účastníkov na vysokej úrovni. Poskytujú platformu pre partnerstvá, a to aj prostredníctvom účasti veľkých skupín a iných príslušných zainteresovaných strán.

85. Na HLPF sa uskutočnia aj tematické hodnotenia pokroku pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja vrátane prierezových otázok. Tieto budú podporené hodnoteniami funkčných komisií ECOSOC a iných medzivládnych orgánov a fór, ktoré by mali odrážať integrovanú povahu cieľov, ako aj vzájomné prepojenia medzi nimi. Zapoja všetky príslušné zainteresované strany a tam, kde je to možné, budú prispievať do cyklu HLPF a budú s ním zosúladené.

86. Vítame, ako je načrtnuté v akčnom programe z Addis Abeby, špecializované následné opatrenia a preskúmanie výsledkov financovania rozvoja, ako aj všetky prostriedky implementácie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sú integrované s rámcom sledovania a preskúmania túto Agendu. Medzivládne dohodnuté závery a odporúčania výročného fóra ECOSOC o financovaní rozvoja budú začlenené do celkového sledovania a hodnotenia implementácie tejto agendy v HLPF.

87. HLPF, ktorá sa bude stretávať každé štyri roky pod záštitou Valného zhromaždenia, bude poskytovať politické usmernenia na vysokej úrovni o agende a jej implementácii, identifikuje pokrok a vznikajúce výzvy a mobilizuje ďalšie opatrenia na urýchlenie implementácie. Ďalšie HLPF pod záštitou Valného zhromaždenia sa uskutoční v roku 2019, pričom cyklus stretnutí sa tak obnoví, aby sa maximalizovala súdržnosť s procesom komplexného preskúmania politiky za štyri roky.

88. Zdôrazňujeme tiež dôležitosť celosystémového strategického plánovania, implementácie a podávania správ, aby sa zabezpečila koherentná a integrovaná podpora implementácie novej Agendy zo strany rozvojového systému OSN. Príslušné riadiace orgány by mali prijať opatrenia na preskúmanie takejto podpory implementácie a podať správu o pokroku a prekážkach. Vítame prebiehajúce dialógy ECOSOC o dlhodobejšom umiestnení rozvojového systému OSN a tešíme sa na prijatie opatrení v týchto otázkach, ak to bude vhodné.

89. HLPF bude podporovať účasť hlavných skupín a iných relevantných zainteresovaných strán na následných a kontrolných procesoch v súlade s rezolúciou 67/290. Vyzývame týchto aktérov, aby informovali o svojom príspevku k implementácii Agendy.

90. Žiadame generálneho tajomníka, aby po konzultácii s členskými štátmi pripravil správu na posúdenie na 70. zasadnutí Valného zhromaždenia v rámci prípravy na zasadnutie HLPF v roku 2016, ktorá načrtne kritické míľniky smerom k súdržnému efektívnemu a inkluzívnemu sledovaniu a preskúmanie na globálnej úrovni. Táto správa by mala obsahovať návrh organizačných opatrení pre štátom vedené preskúmania na HLPF pod záštitou ECOSOC vrátane odporúčaní o dobrovoľných spoločných usmerneniach pre podávanie správ. Mala by objasniť inštitucionálne zodpovednosti a poskytnúť usmernenie o ročných témach, o postupnosti tematických preskúmaní ao možnostiach pravidelných preskúmaní pre HLPF.

91. Opätovne potvrdzujeme náš neochvejný záväzok dosiahnuť túto Agendu a naplno ju využiť na transformáciu nášho sveta k lepšiemu do roku 2030.

Powered by BetterDocs

Zavolajte nám