STANOVY NADS full

Obsah:

PREAMBULA

 • Národná asociácia destinácii Slovenska (ďalej iba NADS, príp. asociácia), vznikla ako záujmové nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, pôsobiacich v destináciách Slovenska svojou tvorivosťou, odbornou alebo občianskou starostlivosťou k prospechu regiónov, enviromentálnemu rozvoju a vzdelávaniu, ako aj k zvyšovaniu príťažlivosti destinácií pre ich návštevníkov, ako aj stálych obyvateľov destinácií.
 • NADS je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a je nositeľom práv a povinností.
 • Za destináciu sa považuje synergický súbor miestnej ponuky a vzťahov, v koordinovanej správe všetkých zúčastnených prvkov a ich harmonizácii s cieľom budovania trvalo udržateľných vzťahov medzi nimi, v špecifickom regióne alebo jeho časti. Každú destináciu spravuje jedna, na tento účel zriadená organizácia.
 • Všetka činnosť NADS je spravovaná na základe špecifických a súborných projektov, vedených na on-line projektovej platforme NADS. Každý člen NADS vedie samostatný projekt svojej účasti na asociácii.
 • NADS nadväzuje vzťahy aj so zahraničnými organizáciami a občanmi iných štátov. Vytvára vlastný systém budovania destinácií Slovenska, na občianskej platforme, označenej ako “Destinačný Marketing a Manažment Slovenska”, v skratke DMMS, štruktúrovane popísaný projektom, ako zásadný dokument NADS.

KAPITOLA I.

Článok 1. Názov asociácie

Názov asociácie znie v slovenčine:

 • Národná asociácia destinácii Slovenska, v skratke NADS, vo všetkých jazykových mutáciách.

Článok 2. Sídlo asociácie

Sídlom NADS je:  Pri Starom letisku 6, 831 07, Bratislava

Článok 3. Doba trvania asociácie

NADS sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok 4. Predmet činnosti a ciele asociácie

 1. Základným cieľom NADS je integrácia DMMS do života destinácií Slovenska, so zameraním na:
 • ich prosperitu,
 • presadzovanie ich záujmov,
 • vzájomnú spoluprácu vo všetkých oblastiach života,
 • a zvyšovanie kvality nimi poskytovaných služieb,
 • udržateľnú spoločnosť

v prospech ich obyvateľstva, príťažlivosti pre návštevníkov, ako  aj k dobrej povesti Slovenska, ako atraktívneho srdca Európy.

 1. Predmetom činnosti NADS je:
  • a/ vytvárať a združovať organizačné zložky a ich členov DMMS v regiónoch a integrovať ich,
  • b/ obhajovať záujmy svojich členov a zastupovať ich v konaní pred štátnymi a inými orgánmi v SR a v zahraničí,
  • c/ presadzovať schvaľovanie legislatívnych predpisov a noriem upravujúcich činnosť na obdobných princípoch ako v ekonomicky vyspelých krajinách v súlade s európskou legislatívou.
  • d/ dbať u svojich členov o zvyšovanie profesijnej úrovne, o dodržiavanie právnych noriem, profesijnej etiky a morálky.
 1. K dosiahnutiu stanovených cieľov a predmetu činnosti bude NADS:
  • a/ organizovať prednášky, kurzy, semináre, sympózia, kongresy a ďalšie odborné akcie zamerané na problematiku DMMS,
  • b/ vydávať odborný časopis, informačné bulletiny, správy a publikácie,
  • c/ vytvárať databázu informácií a to ako z domácich, tak aj zo zahraničných zdrojov,
  • d/ organizovať alebo spolupracovať pri organizovaní veľtrhov a búrz v destináciách, ako aj vo svete,
  • e/ spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov, týkajúcich sa prosperity destinácií a cestovného ruchu,
  • f/ predkladať stanoviská, návrhy a petície,
  • g/ informovať členov a laickú verejnosť o skutočnostiach v bodoch e/ a f/,
  • h/ spolupracovať so združeniami, spoločnosťami a spolkami podobného poslania a zamerania v SR aj v zahraničí,
  • i/ vyvíjať činnosť za účelom začlenenia NADS do profesijných medzinárodných inštitúcií,
  • j/ reprezentovať SR na medzinárodných sympóziách, kongresoch a výstavách cestovného ruchu a DMMS.
 1. Za týmto účelom má NADS právo vytvárať:
  • a/ materiálové a finančné prostriedky, spravované v súlade s platnými právnymi predpismi povereným orgánom asociácie,
  • b/ odborné komisie z členov asociácie,
  • c/ expertné skupiny iných osôb, honorovaných asociáciou z vlastných prostriedkov.

KAPITOLA II.  Orgány asociácie a ich pôsobnosť

Článok 1. Orgány asociácie

 1. Orgánmi asociácie sú:
   • a/ Konferencia
   • b/ Prezident
   • c/ Predsedníctvo
   • d/ Dozorná rada
   • e/ Generálny sekretár
   • f/ Regionálne rady

Funkčné obdobie všetkých volených orgánov asociácie je jeden rok, pokiaľ konferencia neurčí inak.

Článok 2. Postavenie a právomoc konferencie

 1. Najvyšším orgánom NADS je konferencia.

Konferencia rozhoduje vo všetkých veciach asociácie, pokiaľ stanovy nevyhradzujú, v niektorých veciach, právo rozhodovania iným orgánom asociácie.

Ostatné orgány asociácie sú konferencii podriadené.

 1. Do výhradnej pôsobnosti konferencie patrí oprávnenie:
    • a/ rozhodovať o zmene stanov, zásadných dokumentov a projektov NADS,
    • b/ rozhodovať o zmene základného a ročného členského vkladu,
    • c/ voliť a odvolávať členov predsedníctva,
    • d/ voliť a odvolávať členov dozornej rady,
    • e/ rozhodovať o členstve v iných asociáciách a združeniach,
    • f/ rozhodovať o zmenách, resp. zrušení projektov,
    • g/ rozhodovať o zániku NADS,
 1. Na návrh predsedníctva konferencia:
    • a/ schvaľuje rozpočet asociácie na príslušný rok,
    • b/ schvaľuje výročnú správu o hospodárení asociácie,
    • c/ rozhoduje o výške členského príspevku členov a o lehote jeho zaplatenia,
    • d/ udeľuje a odoberá čestné členstvo,
    • e/ schvaľuje a ruší projekty asociácie,
    • f/ schvaľuje informačné a komunikačné systémy a ich aplikácie pre používanie v rámci NADS, resp. ich on-line prepojení na internete,
    • g/ schvaľuje symboly a znaky NADS, ako aj spôsob ich používania.
 1. Konferencia rieši ďalšie otázky súvisiace s cieľmi a poslaním asociácie.

Článok 3. Rokovanie konferencie

 1. Konferenciu zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát štvrťročne.
 2. Mimoriadnu konferenciu zvoláva predsedníctvo:
  • a/ na návrh dozornej rady a to najneskôr do 30 dní od predloženia tohto návrhu predsedníctvu,
  • b/ na žiadosť ktoréhokoľvek člena asociácie, doloženej súhlasnými stanoviskami najmenej jednej tretiny ostatných členov asociácie a to najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti,
 1. Konferencia sa zvoláva elektronicky, pozvánkou zverejnenou na tabuli NADS, adresovanou všetkým členom asociácie. Pozvánka musí vždy obsahovať:
  • a/ miesto, deň a začiatok rokovania konferencie,
  • b/ návrh programu rokovania konferencie,
  • c/ texty všetkých návrhov predkladaných konferencii na schválenie.

Pozvánka musí byť zverejnená všetkým členom asociácie, najneskôr 14 dní pred dňom konania konferencie.

 1. Právo zúčastniť sa na konferencii má každý člen asociácie. Rokovania konferencie sa môžu zúčastniť aj zástupcovia iných pozvaných organizácii, prípadne ďalší pozvaní hostia, bez práva hlasovať.
 2. Konferencii predsedá a jej rokovanie riadi zvolený predsedajúci. Zápis o priebehu konferencie (ďalej len „zápis“) vykonáva generálny sekretár alebo iná predsedníctvom poverená osoba.
 3. Zápis o priebehu konferencie musí obsahovať:
  • a/ miesto a čas konania konferencie,
  • b/ chronologický priebeh rokovania so záznamom podstatných prerokovaných vecí a vyslovených pripomienok,
  • c/ rozhodnutie konferencie s uvedeným počtom hlasov (za/proti),
  • d/ protest člena alebo niektorého zo zástupcov orgánov asociácie proti niektorému rozhodnutiu, pokiaľ tento o to požiada,
  • e/ predsedajúcim potvrdenú prezenčnú listinu,
  • f/ plné moci splnomocnencov,
  • g/ podpis predsedajúceho a generálneho sekretára.
 1. Generálny sekretár zabezpečí, aby kópia zápisu bola do dvoch dní od konania konferencie zverejnená všetkým členom, na tabuli NADS.

Článok 4. Podmienky a výkon hlasovacieho práva

 1. Každý člen má jeden hlas.
 2. Hlasovacie právo sa riadi Volebným a hlasovacím poriadkom, v zmysle článku 6.

Článok 5. Uznesenie konferencie

 1. Konferencia je schopná uznášať sa, ak je prítomných 100% členov NADS, s hlasovacím právom. Neospravedlnená neprítomnosť člena, s hlasovacím právom má za následok odobratie jeho hlasovacieho práva a zmenu jeho členstva na čakateľské členstvo, uznesením tejto konferencie.
 2. Ak nie sú prítomní všetci členovia, podľa odseku 1, tohto článku, konferencia sa stáva uznášania schopnou po uplynutí jednej hodiny od jej plánovaného začiatku, bez ohľadu na počet prítomných členov asociácie. Platné uznesenie vyžaduje, aby bolo prijaté dvojtretinovou väčšinou prítomných členov asociácie, s hlasovacím právom. s výnimkou odseku 3 tohto článku.
 3. Pri rozhodovaní o ustanoveniach uvedených v Kapitole II, čl. 2 odsek 2. písmeno a/, b/, je na platnosť uznesenia potrebný súhlas všetkých členov asociácie s hlasovacím právom.

Článok 6. Volebný a hlasovací poriadok NADS

Volebný poriadok je zásadným dokumentom NADS, ktorý na návrh predsedníctva schvaľuje konferencia.

Článok 7. Prezídium NADS

 1. Prezident
   • a/ zastupuje NADS navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Dojednávanie medzinárodných zmlúv môže preniesť na predsedníctvo alebo s jeho súhlasom na jednotlivých riadnych členov,
   • b/ prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich zahraničných misií,
   • c/ zvoláva ustanovujúcu konferenciu NADS,
   • d/ podpisuje projekty NADS, schválené konferenciou,
   • e/ vymenúva a odvoláva Predsedu a ostatných členov predsedníctva, poveruje ich konaním a podpisovaním za NADS,
   • f/ vymenúva a odvoláva Predsedov regionálnych rád, vyšších manažérov a ďalších funkcionárov DMMS; vymenúva a odvoláva lektorov, vymenúva seniorských, čestných a riadnych členov,
   • g/ udeľuje  a podpisuje ocenenia, certifikáty a akreditácie NADS, ak na to nesplnomocní iný orgán,
   • h/ odpúšťa alebo zmierňuje sankcie,
   • i/ vyhlasuje petície a stanoviská NADS,
   • j/ môže vrátiť Konferencii akýkoľvek zásadný dokument alebo projekt, s pripomienkami do 15 dní od doručenia od jeho schválenia konferenciou,
   • k/ podáva na Konferencii správy o stave NADS a o závažných otázkach,
   • l/ má právo vyžadovať si od predsedníctva a Dozornej rady a od ich členov informácie, potrebné na plnenie svojich úloh,
   • m/ vymenúva a odvoláva členov Rozhodcovských komisií a Dozornej rady,
   • n/ rozhoduje o poverení predsedníctva a dáva súhlas na výkon jeho pôsobnosti,
   • o/ prijíma a udeľuje platnosť projektom, závažným dokumentom, symbolom a znakom NADS, schváleným konferenciou.
 1. Podrobnosti o výkone právomocí prezidenta môže byť ustanovený Prezidentským projektom.

Článok 8. Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom NADS. Zastupuje asociáciu voči tretím osobám, pred súdom a inými orgánmi. Riadi činnosť asociácie v období medzi konferenciami.
 2. Počet členov predsedníctva určí vždy konferencia. Funkčné obdobie členov predsedníctva je jeden rok.
 3. Konferencia môže predsedníctvo odvolať v prípade, že hrubo porušuje svoje záväzné povinnosti, najmä ak je jeho konanie v rozpore s predmetom činnosti a cieľmi NADS. Konferencia má právo tak skrátiť funkčné obdobie. V prípade, že k voľbe nového predsedníctva nedôjde na príslušnej konferencii, musí byť zvolaná nová konferencia, do 2 týždňov od termínu zasadnutia pôvodnej konferencie.
 4. Predsedníctvo môže niektoré svoje práva preniesť na iný orgán NADS, alebo splnomocniť niektorého z členov NADS k zastupovaniu asociácie vo vyhradených veciach.

Článok 9. Postavenie a právomoc predsedníctva

 1. Predsedníctvu prislúcha:
   • a/ zvolávať konferenciu,
   • b/ vykonávať uznesenia konferencie,
   • c/ rozhodovať o prijatí za člena NADS, o vylúčení člena z NADS a rozhodovať o prevode, pozastavení a zániku členstva v NADS,
   • d/predkladať konferencii návrhy na schválenie podľa odseku.3, čl.2 tejto kapitoly,
   • e/ vypracovať na príslušný kalendárny rok plán práce NADS,
   • f/ menovať a odvolávať generálneho sekretára,
   • g/ vytvárať odborné komisie a expertné skupiny,
   • h/ prijímať interné smernice, rozhodovať o ich zmenách a doplnkoch,
   • ch/ rozhodovať o ďalších záležitostiach NADS pokiaľ nie sú vyhradené inému orgánu asociácie.
 1. Predsedníctvo zodpovedá za svoju činnosť konferencii.
 2. Prezidentom a viceprezidentom asociácie, členom predsedníctva, dozornej rady a generálnym sekretárom môžu byť iba riadni členovia NADS, občania Slovenskej republiky.

Článok 10. Rokovanie predsedníctva

 1. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za mesiac. Schôdze predsedníctva zvoláva, riadi a rozpúšťa predseda predsedníctva. Na žiadosť ktoréhokoľvek z členov predsedníctva, musí prezident zvolať schôdzu a to najneskôr do 7 dní od doručenia takejto žiadosti, ktorá musí byť odôvodnená a musí obsahovať návrh programu rokovania.
 2. Pozvánka na schôdzu predsedníctva musí vždy obsahovať program, čas a miesto konania schôdze a musí byť  zverejnená členom predsedníctva na tabuli NADS, v deň rozhodnutia Predsedu o zvolaní schôdze predsedníctva. Schôdza sa však pokladá za právoplatne zvolanú, keď všetci členovia predsedníctva potvrdia svoju účasť. Každý člen predsedníctva sa musí vyjadriť k svojej účasti do  troch dní, od zverejnenia pozvánky.
 3. Schôdza predsedníctva je spôsobilá platne sa uznášať iba vtedy, ak sú prítomní všetci členovia predsedníctva. Na prijatie uznesení predsedníctva sú potrebné všetky hlasy prítomných. Každý člen má jeden hlas. Žiaden člen sa nemôže zdržať hlasovania. Hlasuje sa elektronicky, on-line. Vždy musí byť výsledok hlasovania jednoznačný. Pri rovnosti hlasov sa hlasovanie odkladá. Takýto návrh musí byť zaradený medzi sporné návrhy a predsedníctvo musí zabezpečiť jeho opätovné preskúmanie. Následne sa predsedníctvo rozhodne zaradiť revidovaný návrh na schôdzu predsedníctva.
 4. O priebehu schôdze a prijatých uzneseniach sa robí on-line zápis, na tabuli predsedníctva na serveri NADS, ktorý obsahuje:
  • a/ miesto a čas konania schôdze predsedníctva,
  • b/ potvrdenie účasti všetkých členov predsedníctva,
  • c/ chronologický priebeh rokovaní so záznamom najpodstatnejších riešených záležitostí.

K zápisu sa pripojí prezenčná listina s podpismi prítomných členov predsedníctva a písomné podania a správy, prerokované predsedníctvom. Zápis zo schôdze predsedníctva podpíše predsedajúci a zapisovateľ.

Zapisovateľ zabezpečí administráciu na serveri NADS tak, aby kópia zápisu bola na záver schôdze zverejnená všetkým členom predsedníctva na tabuli.

Článok 11. Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom NADS a dohliada nad celou jej činnosťou. Dozorná rada sa skladá minimálne z 3 členov volených konferenciou. Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s akoukoľvek inou funkciou alebo členstvom v ostatných orgánoch NADS, mimo pôsobenia v rozhodcovskej komisii menovanej generálnym sekretárom v zmysle čl.16, tejto kapitoly.
 2. Funkčné obdobie dozornej rady je jeden rok, ale nekončí skôr, ako je za ňu zvolená nová dozorná rada. Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu, ktorý riadi jej činnosť.

Článok 12. Postavenie a právomoc dozornej rady

 1. Dozorná rada najmä:
  • a/ overuje postup predsedníctva a generálneho sekretára vo všetkých veciach asociácie, môže kedykoľvek nazerať do účtovných dokladov a spisov NADS,
  • b/ má právo vyžadovať informácie od všetkých volených i menovaných predstaviteľov asociácie,
  • c/ preskúmava ročnú správu o hospodárení v NADS, podáva o výsledku preskúmania každý rok správu konferencii. Z toho dôvodu je predsedníctvo povinné predložiť dozornej rade najmenej jeden mesiac pred konferenciou správu o hospodárení asociácie k preskúmaniu,
  • d/ upozorňuje orgány v NADS na zistené nedostatky a vyžaduje od nich zjednanie nápravy.
  • e/ v prípade zániku NADS menuje likvidátora,
  • f/ plní funkciu zmierčieho orgánu pri sporoch medzi členmi asociácie.
 1. Dozorná rada má právo zvolať mimoriadnu konferenciu iba v prípade, ak predsedníctvo nekoná v súlade s čl. 3, kapitola II. odst.2.
 2. Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť konferencii.

Článok 13. Rokovanie dozornej rady

 1. Za dozornú radu koná a podpisuje jej predseda, alebo ním písomne poverený člen dozornej rady.
 2. Predseda dozornej rady riadi celú jej činnosť a je oprávnený zúčastňovať sa schôdzí predsedníctva s hlasom poradným.
 3. Dozorná rada sa schádza najmenej raz za tri mesiace. Schôdzu dozornej rady zvoláva, riadi a rozpúšťa jej predseda.
 4. O schôdzach dozornej rady sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje predseda a všetci prítomní členovia. Člen dozornej rady, ktorý bol prehlasovaný, má nárok na zaznamenanie svojho stanoviska.
 5. V prípade dlhodobej neprítomnosti (viacej ako 3 mesiace), ktoréhokoľvek z členov dozornej rady, je predsedníctvo povinné túto otázku bezodkladne riešiť.

Článok 14. Generálny sekretariát

 1. Generálny sekretár je výkonným orgánom NADS.

Je oprávnený zúčastňovať sa schôdzí predsedníctva s poradným hlasom.

 1. Generálny sekretár najmä:
  • a/ zodpovedá za správne spracovanie členskej agendy, analýzy žiadateľov a členských projektov,
  • b/ vykonáva uznesenia predsedníctva, riadi bežné administratívne a operatívne záležitosti NADS,
  • c/ vykonáva pôsobnosť, ktorú na neho predsedníctvo prenieslo,
  • d/ rozhoduje o zamestnaneckých záležitostiach v NADS, stanovených pracovnou náplňou,
  • e/ hospodári s majetkom NADS v súlade so schváleným rozpočtom,
  • f/ navrhuje predsedníctvu zloženie rozhodcovskej komisie,
  • g/ zodpovedá za správnosť vedenia účtovníctva  a výkazníctva NADS.
 1. Ak je nebezpečenstvo z omeškania, generálny sekretár neodkladne upozorní predsedníctvo. Neprináleží mu vykonať opatrenia veciach vyhradených iným orgánom NADS.
 2. Generálny sekretár sa zodpovedá za svoju činnosť predsedníctvu.
 3. Generálny sekretár, ako aj ostatní pracovníci NADS sú voči asociácii v dobrovoľníckom zmluvnom vzťahu.

Článok 15. Regionálna štruktúra NADS

 1. Členská základňa je členená do regiónov, v štyroch regionálnych radách (Bratislava, Západ, Stred a Východ).
 2. Príslušnosť člena do regionálnej rady je daná jeho sídlom v danom regióne.
 3. Regióny sú rozdelené na základe územného princípu, nasledovne:
  1. – región Bratislava: územie Bratislavského kraja,
  2. – región Západ: územie Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja,
  3. – región Stred: územie Banskobystrického a Žilinského kraja,
  4. – región Východ: územie Košického a Prešovského kraja.
 4. Regionálne rady sú poradnými orgánmi predsedníctva NADS, pričom najmä:
  1. vytvárajú podmienky na spoluprácu členov v danom regióne,
  2. navrhujú zriaďovanie destinácií vo svojich regiónoch a organizácií správy destinácií, ako samostatné právnické subjekty, spravidla však na právnej platforme občianskeho združenia,
  3. riešia aktuálne problémy členov a NADS v danom regióne,
  4. predkladajú svoje návrhy, požiadavky a pripomienky k aktuálnym otázkam na predsedníctvo,
  5. navrhujú svojich zástupcov do volených orgánov NADS.
 5. Regionálne rady sa schádzajú min. dva krát ročne (spravidla v júni a v decembri), na schôdzach. Schôdze regionálnych rád zvoláva GS spoločne s členmi predsedníctva zvolenými za daný región vo forme emailovej správy min. 14 dní vopred. Schôdza regionálnej rady je schopná uznášať sa a prijímať uznesenia podľa pravidiel určených pre rokovanie konferencie NADS, podľa Kapitoly II. článku 5 týchto stanov. Schôdze regionálnych rád vedie Predseda predsedníctva NADS alebo ním poverený zástupca, spoločne s členmi predsedníctva za daný región. GS vyhotoví o každej schôdzi regionálnej rady zápisnicu, ktorú do 14 dní odo dňa uskutočnenia schôdze zverejní v príslušnej sekcii webovej stránky NADS.

Článok 16. Rozhodcovská komisia

 1. Členov rozhodcovskej komisie menuje generálny sekretár. Rozhodcovská komisia má 3 členov zložených spravidla z člena dozornej rady, člena predsedníctva a riadneho člena z regiónu, ktorému zodpovedá pôsobnosť danej rozhodcovskej komisie.
 2. Generálny sekretár zostaví rozhodcovskú komisiu do 30 dní od obdržania písomnej sťažnosti na člena NADS. Menovaní písomne potvrdia súhlas s menovaním do komisie.
 3. Pri výbere členov rozhodcovskej komisie je generálny sekretár povinný predchádzať konfliktu záujmov a o zložení rozhodcovskej komisie je povinný informovať predsedníctvo najneskôr na jeho najbližšom zasadnutí.
 4. Rozhodcovskú komisiu zvoláva a riadi generálny sekretár. Zasadnutie rozhodcovskej komisie je neverejné, ale na základe pozvánky sa ho môžu zúčastniť dotknuté strany.
 5. Člen NADS, dotknutý sťažnosťou, je povinný poskytnúť rozhodcovskej komisii požadované dokumenty v lehote do 14 dní od vyzvania. V prípade ak tak neurobí, bude sa jeho postup považovať za marenie výkonu komisie a komisia bude rozhodovať len na základe dostupných podkladov.
 6. Komisia je povinná do 30 dní od jej vytvorenia podať správu o riešení prípadu a zisteniach predsedníctvu NADS. V prípade potreby môže predsedníctvo schváliť dodatočnú 30 dňovú lehotu na predloženie konečnej správy rozhodcovskej komisie.
 7. Na základe konečnej správy rozhodcovskej komisie rozhoduje predsedníctvo o sankciách, v zmysle Kapitoly V.čl.5. V prípade vylúčenia, podľa Kapitoly V.čl.5 sa nepostupuje podľa čl.1, Kapitola III, odsek 5.d.

KAPITOLA III. Členstvo, práva a povinnosti členov

Článok 1. Členstvo, jeho vznik a zánik

 1. Členstvo v NADS je čakateľské, riadne, kolektívne, partnerské, sponzorské, seniorské a čestné.
 2. Členom NADS môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá
  1. uznáva a aktívne presadzuje ciele a záujmy NADS,
  2. plní jej stanovy,
  3. rešpektuje Etický kódex asociácie efektívne nakladá s výhodami členstva v NADS
  4. a zaviaže sa riadiť rozhodnutím orgánov NADS.
 3. Členstvo vzniká rozhodnutím predsedníctva NADS o prijatí za člena NADS, na základe schváleného projektu člena. V prípade čestného členstva, rozhodnutím konferencie o prijatí za čestného člena NADS.
 4. Členstvo nevznikne, ak základný členský vklad v zmysle odseku 2. čl. 3, kapitola IV. nie je zaplatený v stanovenej lehote v plnej výške.
 5. Členstvo môže zaniknúť:
  • a/ vystúpením člena z NADS formou písomného oznámenia predsedníctvu. Zánik členstva nadobudne účinnosť po jeho schválení predsedníctvom,
  • b/ smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby,
  • c/ ak člen nespĺňa podmienky členstva v zmysle kritérií interných smerníc,
  • d/ vylúčením člena na základe rozhodnutia predsedníctva v prípade, že člen neplní svoje povinnosti vyplývajúce preňho z týchto stanov a to napriek tomu, že bol predsedníctvom na plnenie povinností vyzvaný a na možnosť vylúčenia písomne upozornený alebo v prípade, že člen opätovne poruší stanovy, etický kódex a iné interné smernice NADS.
 1. V prípade zániku členstva z akéhokoľvek dôvodu, je člen, prípadne jeho právny zástupca povinný ku dňu zániku členstva vrátiť generálnemu sekretárovi certifikát potvrdzujúci členstvo v NADS a vyrovnať si všetky ostatné záväzky voči NADS vyplývajúce mu z jeho predchádzajúceho členstva. Zároveň člen nemá nárok na vrátenie vkladu alebo podielu zo splateného ročného príspevku a stráca všetky práva vyplývajúce mu z členstva. O inom postupe môže rozhodnúť konferencia na návrh predsedníctva.
 2. Nesplnenie povinností vyplývajúcich členovi zo zániku členstva podľa odst.6. tohto článku môže mať za následok udelenie pokuty zo strany NADS v zmysle internej smernice NADS.
 3. Pozastavenie členstva na žiadosť člena NADS.
  • a/ Členstvo v NADS môže byť pozastavené po schválení predsedníctvom, ak člen z vážnych zdravotných alebo pracovných dôvodov prestane dočasne vykonávať s tým súvisiacu činnosť.
  • b/ Člen, ktorému bolo pozastavené členstvo je povinný platiť udržiavací poplatok v zmysle interných smerníc NADS a zároveň stráca, na obdobie pozastavenia členstva, možnosť využívať práva riadneho člena.
  • c/ O obnovenie členstva musí člen požiadať predsedníctvo.

Článok 2. Čakateľské členstvo

 1. Čakateľským členom NADS môže byť iba:
  • a/ fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov
  • alebo právnická osoba, ktorá spĺňa špecifické podmienky čl.1, odst. 2 tejto kapitoly a vykonáva svoju činnosť v súlade s cieľmi a etickými normami NADS.
 1. O prijatí za čakateľského člena NADS rozhoduje predsedníctvo ,na základe písomnej prihlášky a čestného prehlásenia o pravdivosti údajov uvedených v prihláške.
 2. Prijatie za čakateľského člena musí byť schválené všetkými členmi predsedníctva.

Čakateľské členstvo vzniká po jeho schválení predsedníctvom a po uhradení základného členského vkladu. Predsedníctvo zašle zoznam čakateľských členov svojej členskej základni.

 1. Čakateľská doba pre prijatie za riadneho člena je 6 mesiacov. Po jej uplynutí a splnení ďalších kritérií stanovených internou smernicou bude čakateľský člen prijatý za riadneho člena spôsobom stanoveným v článku 3-riadne členstvo odsek 3.
 2. Predsedníctvo môže, v jednotlivých prípadoch, schváliť kratšiu ako 6 mesačnú čakateľskú dobu, vyplývajúcu pre člena čakateľa z odst. 4 tohto článku. Rovnako môže čakateľskú dobu predĺžiť, ak člen nesplnil podmienky podľa interných smerníc alebo boli voči jeho prijatiu vznesené výhrady riadnym členom NADS.
 3. Všetci čakateľskí členovia sú si vo svojich právach rovní.

Právom čakateľského člena je:

  • a/ byť informovaný o činnosti NADS,
  • b/ byť pozývaný a zúčastňovať sa konferencie, bez práva hlasovať,
  • c/ podávať návrhy a pripomienky k činnosti NADS,
 1. Povinnosti čakateľského člena:
  • a/ dodržiavať stanov, etický kódex a iné vnútorné smernice NADS,
  • b/ splniť všetky kritéria stanovené internou smernicou pre prijatie za riadneho člena,
  • c/ rešpektovať rozhodnutie prijaté orgánmi NADS,
  • d/ zaplatiť načas a v správnej výške základný členský vklad,
  • e/ napomáhať orgánom NADS pri plnení ich poslania a cieľov, najmä plnení úloh, ktorými bol poverený,
  • f/ informovať orgány NADS o svojej činnosti v súvislosti s čakateľským členstvom v NADS.

Článok 3. Riadne členstvo

 1. Riadnym členom NADS môže byť iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 21 rokov a spĺňa špecifické podmienky čl.1,odsek 2., tejto kapitoly
 2. O prijatí za riadneho člena NADS rozhoduje predsedníctvo na základe písomnej prihlášky a čestného prehlásenia o pravdivosti údajov uvedených v prihláške.
 3. Prijatie nového riadneho člena musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predsedníctva.

Proti rozhodnutiu predsedníctva je možné odvolať sa ku konferencii NADS.

Všetci riadni členovia sú si vo svojich právach rovní.

 1. Právom riadneho člena je:
  • a/ byť pozývaný a zúčastňovať sa konferencie s hlasovacím právom,
  • b/ navrhovať a voliť členov orgánov NADS a byť voleným do týchto orgánov.
  • c/ podieľať sa na každej činnosti asociácie,
  • d/ byť informovaný o činnosti a hospodárení NADS,
  • e/ podávať návrhy a pripomienky k činnosti NADS a všetkých jej orgánov, žiadať od nich vysvetlenie k ich rozhodnutiam,
  • f/ nahliadnuť do účtov a všetkých ďalších dokladov, spojených s činnosťou NADS,
  • g/ využívať poskytované služby NADS,
  • h/ používať pri svojom označení logo NADS,
  • i/ vystúpiť z NADS.
 1. Povinnosti riadneho člena sú:
  • a/ dodržiavať stanovy, etický kódex a iné vnútorné smernice NADS,
  • b/ rešpektovať rozhodnutie prijaté orgánmi NADS,
  • c/ zaplatiť načas a v správnej výške základný členský vklad a každoročné členské príspevky,
  • d / napomáhať orgánom NADS pri plnení ich poslania a cieľov, najmä plnení úloh, ktorými bol poverený,
  • e/ informovať orgány NADS o svojej činnosti v súvislosti s členstvom v NADS,
  • f/ pravidelne, v zmysle interných smerníc NADS, dopĺňať a zvyšovať si svoje vzdelanie a vzdelanie svojich zamestnancov v oblastiach súvisiacich s realitnou činnosťou,
  • g/ zúčastňovať sa všetkých konferencií, riadne zvolaných predsedníctvom NADS,
  • h/ hlasovať osobne a jednoznačne.

Článok 4. Kolektívne členstvo

 1. Kolektívnymi členmi asociácie sa môžu stať len právnické osoby – záujmové alebo profesijné združenia s vlastnými stanovami, ktoré sa stotožňujú s cieľmi NADS a písomne požiadajú predsedníctvo o členstvo a priložia svoje stanovy.
 2. Podmienkou vzniku kolektívneho členstva je schválenie žiadosti o prijatie predsedníctvom a zaplatenie členského príspevku pre príslušný kalendárny rok, ktorého výška je určená internou smernicou NADS.
 1. Právom kolektívneho člena je:
  • a/ byť pozývaný a zúčastňovať sa konferencie s hlasom poradným,
  • c/ podieľať sa na všetkých činnostiach asociácie,
  • d/ využívať služby poskytované asociáciou,
  • e/ používať popri svojom označení logo NADS,
  • f/ vystúpiť z asociácie.

  Článok 5. Partnerské členstvo

  1. Partnerským členom, resp. Partnerom, sa môžu stať fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa stotožňujú s cieľmi NADS a písomne požiadajú predsedníctvo o prijatie do NADS. Podmienkou vzniku partnerského členstva je:
   • predpoklad nadviazania dodávateľsko-odberateľských vzťahov s NADS alebo niektorým z členov NADS.
   • schválenie žiadosti o prijatie predsedníctvom NADS
   • a zaplatenie členského príspevku za príslušný kalendárny rok, ktorého výška je určená internou smernicou NADS.
  1. Partner má právo:
   • a/ byť pozývaný a zúčastňovať sa konferencie s poradným hlasom,
   • b/ podieľať sa na všetkých činnostiach NADS,
   • c/ využívať služby poskytované asociáciou za podmienok stanovených predsedníctvom,
   • d/ používať popri svojom označení logo NADS,
   • e/ vystúpiť z NADS.
  1. Povinnosťou Partnera je:
   • a/ spolupracovať v zmysle prijatých partnerských projektov tak, aby mohli byť dosiahnuté ciele NADS,
   • b/ v stanovenej výške a lehote zaplatiť členský príspevok.

  Článok 6. Sponzorské členstvo

  1. Sponzorským členom sa môže stať iba osoba, ktorá spĺňa podmienky čl.1,odst.2 tejto kapitoly stanov, ktorá predsedníctvo NADS požiada o prijatie. Podmienkou vzniku sponzorského členstva je schválenie žiadosti o

  prijatie predsedníctvom NADS a splatenie schváleného sponzorského vkladu. Sponzorské členstvo je časovo obmedzené na dobu jedného kalendárneho roka.

  1. Sponzorský člen má právo:
   • a/ byť pozývaný a zúčastniť sa konferencie s hlasom poradným,
   • b/ používať logo NADS popri svojom označení s dodatkom sponzor asociácie a s označením roku sponzorského členstva,
   • c/ vystúpiť z NADS pred uplynutím stanoveného času.
  1. Povinnosťou sponzorského člena je:
   • a/ spolupracovať tak, aby mohli byť dosiahnuté ciele NADS,
   • b/ v stanovenej výške a lehote zaplatiť sponzorský vklad alebo poskytnúť iné nepeňažné plnenie.

  Článok 7. Čestné členstvo

  1. Čestným členom NADS sa môže stať iba fyzická osoba, na návrh predsedníctva za obzvlášť významné služby v prospech cieľov a rozvoja asociácie.
  2. Čestný člen má právo:
   • a/ byť pozývaný a zúčastňovať sa konferencie NADS, s poradným hlasom,
   • b/ vyjadrovať sa ku všetkým záležitostiam NADS a predkladať návrhy či pripomienky,
   • c/ používať logo NADS s označením čestný člen,
   • d/ požiadať o odňatie čestného členstva a vystúpenie z NADS.
  1. Čestný člen je povinný:
   • a/ rešpektovať stanovy a vnútorné smernice NADS, ako aj všetky rozhodnutia prijaté orgánmi asociácie,
   • b/ spolupracovať natoľko a tak, aby mohli byť dosiahnuté ciele NADS.
  1. Čestné členstvo zaniká, na návrh predsedníctva, rozhodnutím konferencie o odňatí čestného členstva alebo úmrtím čestného člena.

  Článok 8. Seniorské členstvo

  1. Seniorským členom NADS sa môže stať iba fyzická osoba (občan) po schválení predsedníctvom, ktorá dovŕšila vek od 55 rokov a je riadnym členom NADS, viac aspoň desať rokov.
  2. Seniorský člen má právo:
   • a/ byť pozývaný a zúčastňovať sa konferencie NADS s poradným hlasom,
   • b/ vyjadrovať sa ku všetkým záležitostiam NADS a predkladať návrhy či pripomienky,
   • c/ používať logo NADS,
   • d/ požiadať o ukončenie seniorského členstva NADS.
  1. Seniorský člen je povinný:
   • a/ rešpektovať stanovy a vnútorné smernice NADS, ako aj všetky rozhodnutia prijaté orgánmi asociácie,
   • b/ spolupracovať natoľko a tak, aby mohli byť dosiahnuté ciele NADS.
   • c/ platiť administratívny poplatok vo výške 10% z ročného členského príspevku.

  KAPITOLA IV. Majetok asociácie a hospodárenie s ním

  Článok 1. Majetok NADS

  1. Náplň činnosti NADS nemá podnikateľský charakter.

  K zaisteniu svojich úloh a naplneniu cieľov disponuje však asociácia materiálnymi a finančnými prostriedkami, ktoré predstavujú majetok asociácie.

  1. Majetok asociácie v zásade tvoria najmä:
   • a/ základné členské vklady,
   • b/ členské príspevky,
   • c/ subvencie, dotácie a sponzorské dary členov asociácie a iných osôb,
   • d/ príjmy z činnosti asociácie.

  Článok 2. Hospodárenie asociácie

  1. NADS zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Štát, ani žiadna iná organizácia neručí za záväzky NADS a asociácia neručí za záväzky štátu, ani iných štátnych organizácii, ani ďalších právnických, či fyzických osôb, vrátane členov NADS pokiaľ by vyslovene takúto záruku neprevzala.
  2. NADS hospodári na základe rozpočtu schváleného konferenciou. Finančné prostriedky NADS sú uložené na samostatnom účte. O čerpaní prostriedkov je vedená evidencia v súlade so zákonom o účtovníctve č. 563/1991 Zb. Za spôsob vedenia účtovníctva a jeho správnosť zodpovedá generálny sekretár.
  3. Výdaje NADS sú v zásade určené na pokrytie nákladov, súvisiacich s činnosťou NADS a to na:
   • a/ prenájom nehnuteľností,
   • b/ vzdelávacie, propagačné a iné akcie,
   • c/ zaistenie a distribúciu informačných materiálov,
   • d/ k financovaniu ďalších činností súvisiacich s projektami asociácie,
   • e/ náhrady a odmeny schválené konferenciou,
   • f/ cestovné a reprezentačné.

  Článok 3. Základný členský vklad, členský príspevok

  Členské vklady a príspevky sa riadia Prospektom členských vkladov a príspevkov NADS, ako zásadným dokumentom NADS, ktorý na návrh predsedníctva schvaľuje konferencia.

  Článok 4. Poistenie

  Každý riadny člen je povinný si svoju činnosť primerane poistiť.

  KAPITOLA V.  Spoločné ustanovenia

  Článok 1. Právne úkony asociácie

  1. NADS koná svojimi orgánmi, alebo prostredníctvom svojich zástupcov.
  2. Pokiaľ nie je v stanovách uvedené inak, sú zástupcovia NADS určení na základe písomného splnomocnenia udeleného Prezidentom.
  3. Iní pracovníci NADS sú oprávnení vykonávať menom NADS iba právne úkony nutné k splneniu uložených úloh v prípadoch, stanovených príslušným projektom.

  Článok 2. Podpisovanie za NADS

  1. Podpisovanie za NADS sa vykonáva tak, že k napísanému, alebo vytlačenému názvu a pripojenému znaku NADS, pripojí svoj vlastnoručný podpis Prezident alebo Viceprezident a  najmenej jeden člen predsedníctva.
  2. K podpisu finančných záväzkov prevyšujúcich 1/3 majetku NADS, mimo konferenciou schválený rozpočet na daný rok, musí byť dopredu vyžiadaný súhlas Konferencie NADS.

  Článok 3. Spôsob, akým sa zverejňujú oznámenia NADS

  1. Oznámenia o činnosti NADS určené verejnosti alebo neznámemu počtu adresátov, zverejňuje NADS vhodným spôsobom.
  2. Podľa potreby je nutné oznámenia a stanoviská NADS, príp. iné dôležité písomnosti doručiť členom zverejnením na online tabuli NADS.

  Článok 4. Riešenie sporov

  1. V prípade, že v dobe existencie NADS vzniknú spory medzi členmi NADS sú dotknuté strany povinné prednostne ich riešiť rokovaním s cieľom dosiahnutia zmieru.
  2. V prípadoch, keď sa spory nevyriešia zmierom, je k riešeniu týchto sporov prizvaná dozorná rada.
  3. Dozorná rada je povinná riešiť vzniknutý spor bezodkladne odo dňa obdržania písomnej žiadosti niektorej z dotknutých strán. Dozorná rada musí dať dotknutým stranám príležitosť k predloženiu svojich stanovísk a dôkazov. Dozorná rada je povinná predsedníctvu predložiť svoje stanovisko bezodkladne, po dôkladnom a objektívnom zistení vecnej podstaty sporu.
  4. Rozhodnutie predsedníctva po posúdení stanoviska Dozornej rady je pre dotknuté strany záväzné.
  5. V prípade, že v dobe existencie NADS vzniknú spory medzi členmi a predsedníctvom, sú dotknuté strany povinné prednostne ich riešiť rokovaním s cieľom dosiahnutia zmieru.
  6. V prípadoch, keď sa spory nevyriešia zmierom, má člen právo odvolať sa k najbližšej konferencii NADS, pričom odvolanie nemá odkladný účinok. Ak počas šetrenia, v zmysle čl.5 odsek 2 tejto kapitoly bol zistený dôvod na vylúčenie člena, musí byť návrh na vylúčenie súčasťou rozhodnutia dozornej rady s okamžitým upovedomením predsedníctva.
  7. Spory medzi členmi NADS a tretími osobami rieši rozhodcovská komisia menovaná generálnym sekretárom v zmysle čl. 16, Kapitola II. Na návrh rozhodcovskej komisie môže predsedníctvo udeliť sankcie podľa čl.5, tejto kapitoly.

  Článok 5. Sankcie

  1. V prípade, že niektorý z členov NADS neplní svoje povinnosti alebo iným závažným spôsobom poruší stanovy, etický kódex či iné interné smernice NADS alebo v súvislosti s výkonom svojej činnosti poruší platné právne predpisy, či iným spôsobom koná v rozpore s profesijnou etikou a morálkou, môže mu byť uložená sankcia.
  2. Sankcia je:
    • a/ napomenutie,
    • b/ pokuta podľa interných smerníc,
    • c/ vylúčenie.
  1. K udeleniu napomenutia, pokuty a k vylúčeniu je oprávnené predsedníctvo. Potrestaný má právo odvolať sa k najbližšej konferencii.

  KAPITOLA VI. Záverečné ustanovenia

  Článok 1. Ukončenie činnosti NADS

  1. NADS môže zaniknúť:
   • a/ ukončením členstva všetkých jej členov,
   • b/ rozhodnutím konferencie. Dňom zániku NADS je deň jej vymazania z registra občianskych združení na Ministerstve vnútra SR.
  1. Po zániku NADS a uhradení všetkých záväzkov, bude s majetkom naložené takto:
   • a/ veci hnuteľné a nehnuteľné budú prednostne predané členom NADS, ak nebude záujem medzi nimi, potom iným záujemcom,
   • b/ zostatok finančných prostriedkov bude rozdelený rovnakým dielom medzi riadnych členov asociácie.

  Článok 2. Platnosť stanov

  1. NADS môže zakladať obchodné spoločnosti a zastupiteľstvá na území SR a iných štátov v rámci platných predpisov.
  2. Tieto stanovy boli prerokované a schválené Zakladateľskou konferenciou NADS, dňa ……..
  3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie MV SR.

  V Bratislave, dňa ………

  Powered by BetterDocs

  Pridaj komentár

  Zavolajte nám