Prospekt členských vkladov a príspevkov NADS

Stanovy NADS:

Článok 3. Základný členský vklad, členský príspevok

  1. Členské vklady a príspevky riadi Prospekt členských vkladov a príspevkov NADS, ako zásadný dokument NADS, ktorý na návrh predsedníctva schvaľuje konferencia.
  2. Výšku základného členského vkladu a členských príspevkov NADS určuje konferencia.
  3. Základný členský vklad je člen čakateľ povinný splatiť najneskôr do 30 dní od vyrozumenia o prijatí za člena čakateľa asociácie. Dôsledkom nesplatenia vkladu v stanovenom termíne je nevzniknutie členstva.
  4. Výšku ročného členského príspevku NADS schvaľuje vždy konferencia. Členský príspevok je člen povinný platiť a splatný je na účet NADS v štvrťročných splátkach v lehote splatnosti do 25. dňa príslušného mesiaca. Nesplatenie príspevku v stanovenom termíne je pokladané za porušenie povinnosti člena s dôsledkom sankcie podľa odst.1,čl.5, kapitoly V., týchto stanov.
  5. Každý člen môže svoj členský vklad navyšovať  finančnými, aj nefinančnými vkladmi.
  6. Zníženie alebo zrušenie členských vkladov sa vykoná finančným vyrovnaním.

 

Powered by BetterDocs

Zavolajte nám