Základné podmienky dobre fungujúceho destinačného informačného centra

Vo všeobecnom poňatí, za destinačné informačné centrum – DIC sa považuje fyzické miesto -nehnuteľnosť, kde možno prísť po pomoc, získať informácie o destinácii, danej lokalite, či si len oddýchnuť. Destinačné informačné centrá dlhodobo hrajú kľúčové úlohy  ako sprostredkovatelia, ktorí navzájom spájajú turistov a dodávateľov. S rozvojom technológií a spotrebiteľských, resp. miestnych požiadaviek, sa destinačné informačné centrá vyvíjajú. Dnes to už nie je len poskytovanie informácií a letákov, ale tiež vytváranie príjmu, zhromažďovanie údajov o cestujúcich, lokalitu uvádzajú na trh, ako destináciu, cieľové miesto určenia a zapájajú miestnu komunitu. Tento rozvinutý prístup k cieľovým informačným centrám ich robí trvalo udržateľnými a vplyvnými ako pre miestnu komunitu, tak aj pre prichádzajúcich turistov. Tu je niekoľko pohľadov na päť kľúčových rolí ktoré každé, správne a dobre fungujúce DIC musí plniť:

1) Georeferenčná databáza

– Katalóg destinácie – Získavanie a poskytovanie aktuálnych informácií

Hlavný účel destinačného informačného centra je stále rovnaký: ONE-STOP – jediné kontaktné miesto, fyzická budova alebo jej časť, z ktorej sa môže domáci alebo cestujúci pripojiť k miestnej ponuke. Pritom nejde len o turizmus, či službu miestnym firmám a poskytovateľom služieb. Fyzicky stojaca budova DIC a jej vybavenie vzbudzuje dôveru, že destinácia je pre svojich návštevníkov, ale aj miestnych obyvateľov, priateľskou a podporuje komunitné vlastníctvo cestovného ruchu. DIC musí byť prívetivé, pozoruhodné a schopné poskytovať presné a spoľahlivé informácie.

Pre uspokojenie medzinárodného návštevníka musí informačné centrum zabezpečiť:

 • Pracovník na pracovisku buď plynule ovláda jazyk turistiky alebo angličtinu
 • K dispozícii je hlavná príručka k destinácii
 • K dispozícii je miestny sprievodca regiónom
 • Mapy a trasy je vhodné mať poruke
 • Praktické informácie, ako sú verejné toalety, informácie o verejnej / súkromnej doprave, umiestnenie bankomatov / bánk / meny, autoservis,…, sú k dispozícii a
 • Informácie o miestnych produktoch / dodávateľoch musia byť aktuálne.

2)  Tvorba vzájomnosti

Hoci cieľové informačné centrá poskytujú priaznivé prostredie pre návštevníkov a miestnych obyvateľov, stretávajú sa s nimi, dozvedajú sa o destinácii a plánujú cestu, nehnuteľnosť DIC má svoje prevádzkové náklady. Na kompenzáciu týchto nákladov DIC vytvára krytie jediným spôsobom, ktorý vylúči akékoľvek zneužitie, či korupciu, a to členské vklady OSD / NADS. To znamená, že každá platba, či poplatok uskutočnený cez pokladňu DIC je zaúčtovaný ako navýšenie členského vkladu člena OSD/NADS. Medzi tieto finančné príjmy DIC patria:

 • Poplatky z rezervácií ubytovania a služieb, resp. zo sprostredkovania pre miestne podniky členov
 • Kľúčová služba pre hostí privátnych chát,  apartmánových domov, penziónov a malých hotelov
 • Výdaj máp, plagátov, sprievodcov a ďalších publikácií
 • Výdaj produktov miestnych umení a remesiel
 • Výdaj údajov z prieskumov návštevníkov
 • Miestne sprievodcovské služby
 • Dohľadanie zablúdených turistov a ich dovedenie do cieľa
 • Kaviareň a iné potraviny
 • Kopírovanie, e-mail a prístup na internet
 • Výdaj sprievodcov, brožúr (hotely, stravovanie, prehliadky)
 • Zmenáreň

Tovar a služby zaradené do katalógu DIC musia byť dostupné priamo na pulte DIC. Dodávatelia tovarov a služieb môžu byť len členovia OSD/NADS a ich ponuka sa považuje za nefinančný vklad člena, podľa individuálnej dohody. Dary od členov nemenia stav ich členských vkladov. Keď člen OSD/NADS získa požadovanú službu, jeho členský vklad sa poníži o katalógovú cenu. Množstvo nákladov DIC uhradí z členského. Na výdaje, ktoré sa musia uhradiť v Eurách, OSD použije spoločne vytvorené finančné prostriedky z členských vkladov.

3)   Zhromažďovanie údajov

Je výzvou súčasnosti porozumieť čo údajmi je, komu slúžia, aké údaje sú žiadané a ako pôsobia. Správne a s GDPR rešpektom používať ich tak, aby destinácia bola príťažlivá a aby mala stále náskok v reakcii na dianie v regióne. Slovom, byť v obraze. DIC môže slúžiť ako centrálny bod pri získavaní, analýze a poskytovaní týchto základných údajov o stave destinácie inštitúciám a miestnym zainteresovaným stranám, aby porozumeli súčasnej situácii a začali dialóg o tom, ako najvhodnejšie spravovať, rozvíjať a sprístupňovať svoju destináciu.

Niekoľko vecí, ktoré môžu byť zahrnuté do prieskumu návštevnosti destinácie, sú nasledovné:

 • Dĺžka pobytu
 • Miesta, ktoré plánujú navštíviť
 • Výdavky na výlet atď.

Kvôli plynulej prevádzke a dôveryhodnosti DIC, je potrebné robiť aj komunitný prieskum destinácie. Či už cez sociálne siete alebo vlastné ankety, ale najdôležitejší je osobný styk s miestnym obyvateľstvom. Spájať dobré s užitočným je organizovať zábavné, či dobrodružno-vzdelávacie podujatia zapájaním miestnej komunity a návštevníkov destinácie. Rovnako zapájať sa do organizácií petícií, ak je to potrebné.

4) Marketing 

Cieľové informačné centrum môže taktiež predávať destináciu v mene miestnych dodávateľov v závislosti od štruktúry OSD. Návštevnícke centrum má prístup k miestnym kontaktom, produktom / službám a rôznym informáciám o mieste určenia. To ich strategicky umiestňuje do popredia na destinačnom trhu. Môžu ľahko generovať podnety pre marketing, s cieľom dosiahnuť požadovaný trh a prípadne ich inšpirovať k vycestovaniu do destinácie. Marketingové kanály môžu byť webové stránky, sociálne médiá a všetky ostatné identifikované, ktoré sa ukážu ako účinné pre vašu destináciu.

5)   Miestna angažovanosť

Návštevnícke centrá samozrejme tiež zapájajú miestnych dodávateľov a obyvateľov. Miestna angažovanosť umožňuje príležitosť porozumieť miestnym obyvateľom o koncepte vzájomnosti a spoločného prospechu. Okrem toho návštevnícke centrá môžu spolupracovať s miestnymi podnikmi, verejným sektorom a inými potenciálnymi partnermi s cieľom zaviesť nové iniciatívy na oslavy / zlepšenie lokality a kvality života. Poľnohospodárske trhy, festivaly a upratovanie v komunite sú príklady takýchto iniciatív. To umožňuje návštevníckym centrám nielen spojiť sa s komunitou, ale aj legitimizovať ich hodnotu a získať akceptáciu medzi komunitou. Okrem toho návštevnícke centrá môžu zahŕňať priestory, ako sú priestory na pikniky, zasadacie miestnosti, detské ihriská alebo kaviarne, aby podporili interakciu miestnych a návštevníkov. To znamená, že v dlhodobom horizonte budú existovať minimálne konflikty medzi turistami a miestnymi obyvateľmi.

S meniacimi sa časmi sa úloha návštevníckych centier vyvinula a stala sa neoddeliteľnou súčasťou procesu cestovného ruchu. Teraz sú mostom medzi cestujúcimi a miestnou komunitou a hľadajú záujmy oboch. Tieto centrá napomáhajú rovnako aj komunitnému rozvoju v prezentácii destinácií vo svete. NADS uznáva dôležitosť týchto centier a aktívne sa podieľa na ich vytváraní práve aplikáciou DMMS ej destinácii vytvoriť také infocentrum, ktoré podporí rozvoj cestovného ruchu. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku Manažment informačného centra pre cestovný ruch kliknutím sem. Na tejto stránke nájdete aj súvisiace projekty v Paname a Guatemale. Ak sa chcete dozvedieť viac o riadení destinácií a o zriadení návštevníckych centier, stiahnite si našu bezplatnú sadu nástrojov:

Zavolajte nám