Oživenie destinácií a povesti Slovenska zavedením systému DMMS do praxe

Prvoradou otázkou je čo to vlastne DMMS je?

No, ak už odpoveď poznáte, nutne do neba kričí otázka:

“Prečo je príťažlivosť Slovenska stále tak hlboko pod čiarou ponoru? Nielen pre návštevníkov, ale predovšetkým pre občanov SR!”

Jedným z hlavných prínosov DMMS, v každej krajine, kde sa systém zaviedol správne, je jeho veľká rezistencia voči politickým vplyvom a reštriktívnej politike štátu. Pravda, pokiaľ neprišli LockDown-y po celom svete. Tie však zastavili úplne všetko, ale najviac asi ublížili práve cestovnému ruchu. No, pominuli, aj vojny sa raz ukončia a zase to bude cestovný ruch, ktorý musí  roztočiť ekonomiku, ako prvý a obrodiť civilizáciu.

DMMS je postavený na človeku, nie na spolkoch.

Na konkrétnych ľuďoch, nie na iných inštitúciách, “mimovládkach”, ani na vládnej podpore, ani na podnikateľských subjektoch. Všetky právnické subjekty, ktoré pochopili výhody účasti v systéme sa  musia zhostiť zo statusom, ktorý by  v spoločnosti reálne zastávať mali už teraz. Ich zmyslom má byť služba celej spoločnosti, nie nadvláda nad  nami. Je jedno, či ide o štátne, verejné, záujmové, politické alebo súkromné organizácie.

Každý pracovník je v prvom rade hosťom svojho pracoviska a každý obyvateľ je v prvom rade návštevníkom svojej destinácie. Nikto z nás nie je v tomto zastupiteľný, ani nahraditeľný a teda na každom skutočne záleží. My Slováci tvoríme obraz Slovenska a jeho povesť.

Záleží na každom z nás.

Stačí si uvedomiť, to povestné  “3xJa”:

Ak ja nebudem

  1. zdravý,
  2. šťastný
  3. a bohatý, v zmysle mať dostatok,

teda, ak nebudú naplnené potreby môjho komfortného života, ako by som mohol rozdávať šťastie druhým? Aby som to dosiahol, nevyhnem sa rekapitulácii toho:

  • čo chcem ja,
  • čo viem prijať,
  • čo ma teší a nadchýna,
  • za čím horí moje srdce,
  • čo ma drží pri živote.

Ak toto viem, potom ľahko nájdem odpoveď na otázku, ako to dosiahnem! Prvoradý je domov.

Domov človeka je spojený s obydlím ktoré dáva príležitosť k rozvoju seba samého a svojej rodiny. Domov je miestom, kde vítame svojich návštevníkov, hostí, či pocestných.  Náš domov sa takto stáva destináciou a záleží len na nás, aká zvesť o nás sa bude šíriť svetom, akú príťažlivosť náš domov bude mať, v prvom rade pre nás samých a našich hostí v neposlednom rade.

Tento princíp je zakotvený aj v DMMS.

Viac o tom napovie “Ďesatoro budovania domova”

Takže, čo je to DMMS?

Destinačný marketing a manažment Slovenska, DMMS, je zjednocujúci systém správy medziľudských vzťahov v záujmovo zjednotených skupinách obyvateľstva, počnúc jednotlivcami, rodinami, komunitami, až po územné celky, či celoštátne záujmy obyvateľstva. Tie isté pravidlá DMMS platia rovnako pre všetkých účastníkov, bez rozdielu.

DMMS dáva štruktúru vedúcu k trvalo udržateľným vzťahom, ktoré sa budujú oddola, nie nariadeniami zhora. Preto žiaden z nás nemôže byť viac, ani menej. Za každým dospelým rozhodnutím musí byť ten kto rozhodol, žiadna skupinová kamufláž. Žiadne pyramídy, rebríky po chrbtoch druhých! Vždy konkrétny jednotlivec zodpovedá za to, ako naložil s oprávneniami, jemu zverenými, či talentom a nadaním, než dospel k nejakému rozhodnutiu.

Komu sa zodpovedá? Nuž, predovšetkým sebe samému, svojej rodine a komunite. Správnosť našich rozhodnutí posúdi čas a úroveň záujmu, ktorý sme získali. Záujem okolia je nám najlepším zrkadlom a zdrojom poučení.

Lenže podporu akejkoľvek ponuky, s ktorou sme sa rozhodli vystúpiť pre ľudí získame jedine vtedy, ak jej pôvodca, autor, svoje prísľuby aj naplní. Autorita autora je podmienená naplnením troch základných princípov, ktoré musia byť naplnené:

Oprávnenia, Povinnosti a Zodpovednosť z nich vyplývajúca dáva celkové hodnotenie autority a budúcnosť jej snahy.

A = O*P*Z, pričom každý súčiniteľ môže byť alebo nebyť prítomný, svieti alebo nesvieti, jednotka alebo nula. Stačí jedna nula a je po autorite a tým aj zmysle daného rozhodnutia, lebo násobenie nulou vždy dáva nulový výsledok. Opakované nulitné ponuky vedú k strate aj osobnej autority autora.

Z toho vyplýva, že DMMS vedie svojich účastníkov k rozhodnutiam, osožným nielen ich pôvodcom, ale prospešným aj celku.

Inými slovami, DMMS možno nazvať aj ako systém hodnotenia autority.

Systém hodnotenia autority

ktorý je postavený na troch základných pilieroch

Zavolajte nám