STANOVY NADS

PREAMBULA

Národná asociácia destinácii Slovenska (ďalej iba NADS, príp. asociácia) vznikla ako záujmové nezávislé združenia fyzických a právnických osôb, pôsobiacich v destináciách svojou tvorivosťou, odbornou alebo občianskou starostlivosťou k prospechu svojich regiónov, ako aj k zvyšovaniu príťažlivosti a pohostinnosti destinácií k ich návštevníkom.

NADS je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a je nositeľom práv a povinností.

Za destináciu sa považuje integrovaný súbor miestnej ponuky a vzťahov v špecifickom regióne alebo jeho časti, súčasťou ktorého je aj potenciál dopytu jeho návštevníkov.

Metodickým nástrojom NADS je systém destinačného marketingu a manažmentu, skratka DMMS, budovaný na základe osvedčených znalostí a skúseností z domova, aj zo zahraničia.

KAPITOLA I.

Článok 1

Názov asociácie

Názov asociácie znie v slovenčine:

Národná asociácia destinácii Slovenska, resp. National Association Destinations of Slovakia, v skratke NADS.

Článok 2

Sídlo asociácie

Sídlom NADS je Bratislava, Zálužická 21, 821 01, Bratislava.

Článok 3

Doba trvania asociácie

NADS sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok 4

Predmet činnosti a ciele asociácie

1. Predmetom činnosti NADS je:

a/ vytvárať a združovať organizačné zložky a ich členov destinačného manažmentu v regiónoch, (DMO) a integrovať ich do jednotného systému destinačného manažmentu a marketingu na území Slovenska (DMMS),

b/ obhajovať záujmy svojich členov a zastupovať ich v konaní pred štátnymi a inými orgánmi v SR a v zahraničí,

c/ presadzovať schvaľovanie legislatívnych predpisov a noriem upravujúcich činnosť na obdobných princípoch ako v ekonomicky vyspelých krajinách v súlade s európskou legislatívou.

d/ dbať u svojich členov o zvyšovanie profesijnej úrovne, o dodržiavanie právnych noriem, profesijnej etiky a morálky (etický a morálny kódex).

2. Základným cieľom NADS je integrácia DMMS do života destinácií Slovenska, ich prosperita, presadzovanie ich záujmov, vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach života destinácií a zvyšovanie kvality služieb nimi poskytovaných.

3. K dosiahnutiu stanovených cieľov a predmetu činnosti

bude NADS:

a/ organizovať prednášky, kurzy, semináre, sympózia, kongresy a ďalšie odborné akcie zamerané na problematiku DMMS

b/ vydávať odborný časopis, informačné bulletiny, správy a publikácie,

c/ vytvárať databázu informácií a to ako z domácich tak aj zo zahraničných zdrojov,

d/ organizovať alebo spolupracovať pri organizovaní veľtrhov a búrz v destináciách, ako aj vo svete

e/ spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov, týkajúcich sa prosperity destinácií a cestovného ruchu,

f/ v súvislosti s bodom e/ predkladať stanoviská, návrhy a petície,

g/ informovať členov a laickú verejnosť o skutočnostiach v bodoch e/ a f/,

h/ spolupracovať so združeniami, spoločnosťami a spolkami podobného poslania a zamerania v SR aj v zahraničí,

i/ vyvíjať činnosť za účelom začlenenia NADS do profesijných medzinárodných inštitúcií,

j/ profesijne v rámci DMMS reprezentovať SR na medzinárodných sympóziách, kongresoch a výstavách.

4. Za týmto účelom má NADS právo vytvárať:

a/ materiálové a finančné prostriedky, spravované v súlade s platnými právnymi predpismi povereným orgánom asociácie,

b/ odborné komisie z členov asociácie,

c/ expertné skupiny iných osôb honorovaných asociáciou z vlastných prostriedkov.

KAPITOLA II.

Orgány asociácie a ich pôsobnosť

Článok 1

Orgány asociácie

1. Orgánmi asociácie sú:

a/ konferencia

b/ predsedníctvo

c/ prezident

d/ dozorná rada

e/ generálny sekretár

f/ regionálne rady

Funkčné obdobie všetkých volených orgánov asociácie sú tri roky, ak konferencia neurčí inak.

2. Prezidentom a viceprezidentom asociácie, predsedom dozornej rady a generálnym sekretárom môžu byť iba občania Slovenskej republiky.

Článok 2

Postavenie a právomoc konferencie

1. Najvyšším orgánom asociácie je konferencia, ktorá má právo rozhodovať vo všetkých veciach asociácie, pokiaľ stanovy nevyhradzujú v niektorých veciach právo rozhodovania iným orgánom asociácie.

Ostatné orgány asociácie sú jej podriadené.

2. Do výlučnej pôsobnosti konferencie sa zahrňuje právo:

a/ rozhodovať o zmene stanov a zásadných dokumentov NADS,

b/ rozhodovať o zániku NADS,

c/ rozhodovať o zmene základného a ročného členského vkladu,

d/ voliť a odvolávať členov predsedníctva,

e/ voliť a odvolávať členov dozornej rady,

f/ rozhodovať o členstve v iných asociáciách a

združeniach.

3. Na návrh predsedníctva konferencia:

a/ schvaľuje rozpočet asociácie na príslušný rok,

b/ schvaľuje výročnú správu o hospodárení asociácie,

c/ rozhoduje o výške členského príspevku členov a o lehote jeho zaplatenia,

d/ udeľuje a odoberá čestné členstvo,

4. Konferencia rieši ďalšie otázky súvisiace s cieľmi a poslaním asociácie.

Článok 3

Rokovanie konferencie

1. Konferenciu zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne. Miesto konferencie určí predsedníctvo.

2. Mimoriadnu konferenciu zvoláva predsedníctvo:

a/ na návrh dozornej rady a to najneskôr do 30 dní od predloženia tohto návrhu predsedníctvu,

b/ na žiadosť ktoréhokoľvek člena asociácie, doloženej súhlasnými stanoviskami najmenej jednej tretiny ostatných členov asociácie a to najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti,

3. Konferencia sa zvoláva písomnou pozvánkou a to poštou alebo elektronicky, adresovanou všetkým členom asociácie. Pozvánka musí vždy obsahovať:

a/ miesto, deň a začiatok rokovania konferencie,

b/ návrh programu rokovania konferencie,

c/ texty všetkých návrhov predkladaných konferencii na schválenie.

Pozvánka musí byť odoslaná členom asociácie najneskôr 14 dní pred dňom konania konferencie.

4. Právo zúčastniť sa na konferencii má každý člen asociácie, vrátane členov čestných, sponzorských a kolektívnych. Rokovania konferencie sa môžu, bez hlasovacieho práva, zúčastniť aj zástupcovia iných pozvaných organizácii, prípadne ďalší pozvaní hostia.

5. Konferencii predsedá a jej rokovanie riadi zvolený predsedajúci. Zápis o priebehu konferencie (ďalej len „zápis“) robí generálny sekretár alebo iná predsedníctvom poverená osoba.

6. Zápis o priebehu konferencie musí obsahovať:

a/ miesto a čas konania konferencie,

b/ chronologický priebeh rokovania so záznamom podstatných prerokovaných vecí a vyslovených pripomienok. Písomné podania a prehlásenia sa pripojujú k zápisu,

c/ rozhodnutie konferencie s uvedeným počtom hlasov

( za – proti – nehlasovali ),

d/ protest člena alebo niektorého zo zástupcov orgánov asociácie proti niektorému rozhodnutiu, pokiaľ tento o to požiada,

e/ predsedajúcim potvrdenú prezenčnú listinu,

f/ plné moci splnomocnencov,

g/ podpisy predsedajúceho a zapisovateľa.

7. Generálny sekretár zabezpečí, aby kópia zápisu bola do siedmych dní od konania konferencie zaslaná všetkým členom NADS.

Článok 4

Podmienky a výkon hlasovacieho práva

1. Hlasovacie právo sa viaže k členstvu riadnemu a kolektívnemu. Každý z nich má jeden hlas, má právo podávať návrhy a pripomienky, hlasovať o nich ako aj o návrhoch ostatných členov.

2. Člen vykonáva svoje právo na konferencii osobne resp. prostredníctvom štatutárneho zástupcu, ale môže ho vykonávať aj prostredníctvom splnomocnenca k tomu písomne oprávneného na základe písomnej plnej moci.

3. Hlasuje sa bežne aklamáciou. Ak o tom rozhodne najmenej jedna tretina prítomných členov s hlasovacím právom, hlasuje sa tajne hlasovacími lístkami.

Článok 5

Uznesenie konferencie

1. Konferencia je schopná uznášať sa, ak je prítomná viac než jedna polovica členov NADS s hlasovacím právom.

Platné uznesenie vyžaduje, aby bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov asociácie s hlasovacím právom.

2. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov podľa odseku 1 tohto článku, konferencia sa stáva uznášania schopnou po uplynutí jednej hodiny od jej plánovaného začiatku, bez ohľadu na počet prítomných členov asociácie. Platné uznesenie vyžaduje, aby bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov asociácie s hlasovacím právom s výnimkou odseku 3 tohto článku.

3. Pri rozhodovaní o ustanoveniach uvedených v Kapitole II, čl. 2 odsek 2. písmeno a/, b/, je na platnosť uznesenia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov asociácie s hlasovacím právom.

Článok 6

Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom NADS.

Zastupuje asociáciu voči tretím osobám, pred súdom a inými orgánmi. Riadi činnosť asociácie v období medzi konferenciami.

2. Počet členov predsedníctva určí vždy konferencia. Funkčné obdobie členov predsedníctva sú tri roky.

3. Konferencia môže predsedníctvo odvolať v prípade, že hrubo porušuje svoje záväzné povinnosti, najmä ak je jeho konanie v rozpore s predmetom činnosti a cieľmi NADS. Konferencia má právo tak skrátiť trojročné funkčné obdobie. V prípade, že k voľbe nového predsedníctva nedôjde na príslušnej konferencii, musí byť zvolaná nová konferencia do 2 mesiacov od termínu zasadnutia pôvodnej konferencie.

4. Predsedníctvo môže niektoré svoje práva preniesť na iný orgán NADS, alebo splnomocniť niektorého z členov NADS k zastupovaniu asociácie vo vyhradených veciach.

Článok 7

Volebný poriadok NADS

Volebný poriadok na návrh predsedníctva schvaľuje konferencia.

Článok 8

Prezident asociácie

1. Predsedníctvo volí zo svojich členov prezidenta, ktorý je predstaviteľom NADS a viceprezidentov, ktorí ho v jeho neprítomnosti zastupujú. Pre prípad smrti, dlhodobej neprítomnosti (viac ako 1 rok) alebo nemožnosti vykonávať funkciu prezidenta je určený ako jeho riadny zástupca, jeden z viceprezidentov.

Predsedníctvo v primeranej lehote zo svojich radov

zvolí nového prezidenta.

2. Prezident je predstaviteľom asociácie v období medzi zasadnutiami predsedníctva. Funkčné obdobie prezidenta a viceprezidenta je trojročné a trvá až do zvolenia nového prezidenta resp. viceprezidenta.

3. Prezident predsedá schôdzam predsedníctva. Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje viceprezident.

Článok 9

Postavenie a právomoc predsedníctva

1. Predsedníctvu prislúcha:

a/ zvolávať konferenciu,

b/ vykonávať uznesenia konferencie,

c/ rozhodovať o prijatí za člena NADS, o vylúčení člena z NADS a rozhodovať o prevode, pozastavení a zániku členstva v NADS,

d/predkladať konferencii návrhy na schválenie podľa odseku.3, čl.2 tejto kapitoly,

e/ vypracovať na príslušný kalendárny rok plán práce NADS,

f/ menovať a odvolávať generálneho sekretára,

g/ vytvárať odborné komisie a expertné skupiny,

h/ prijímať interné smernice, rozhodovať o ich zmenách a doplnkoch,

ch/ rozhodovať o ďalších záležitostiach NADS pokiaľ nie sú vyhradené inému orgánu asociácie.

2. Predsedníctvo zodpovedá za svoju činnosť

konferencii.

Článok 10

Rokovanie predsedníctva

1. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Schôdze predsedníctva zvoláva, riadi a rozpúšťa prezident, alebo zastupujúci viceprezident. Na písomnú žiadosť ktoréhokoľvek z členov predsedníctva, musí prezident zvolať schôdzu a to najneskôr do 14 dní od doručenia takejto žiadosti, ktorá musí byť odôvodnená a musí obsahovať návrh programu rokovania.

2. Pozvánka na schôdzu predsedníctva musí vždy obsahovať program, čas a miesto konania schôdze a musí byť odoslaná alebo na potvrdenie doručená členom predsedníctva najneskôr v piaty deň pred dňom konania schôdze. Schôdza sa však pokladá za právoplatne zvolanú aj bez dodržania päťdennej lehoty a odoslania písomnej pozvánky vtedy, keď všetci členovia predsedníctva prehlásia, že netrvajú na dodržaní lehoty a obdržaní pozvánky.

3. Schôdza predsedníctva je spôsobilá platne sa uznášať iba vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov predsedníctva. Na prijatie uznesení predsedníctva je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných. Každý člen má jeden hlas, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.

4. O priebehu schôdze a prijatých uzneseniach robí generálny sekretár zápis, ktorý musí obsahovať:

a/ miesto a čas konania schôdze predsedníctva,

b/ údaje o počte prítomných členov predsedníctva,

c/ chronologický priebeh rokovaní so záznamom najpodstatnejších riešených záležitostí.

K zápisu sa pripojí prezenčná listina s podpismi prítomných členov predsedníctva a písomné podania a správy, prerokované predsedníctvom. Zápis zo schôdze predsedníctva podpíše predsedajúci a zapisovateľ.

Generálny sekretár zabezpečí, aby kópia zápisu bola do jedného týždňa od konania schôdze predsedníctva zaslaná všetkým jeho členom.

V nutných prípadoch, ktoré neznesú odklad, môže prezident, alebo zastupujúci viceprezident vydať uznesenie predsedníctva per rollam. Takéto uznesenie je však platné iba vtedy, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predsedníctva.

Uznesenie per rollam musí byť zapísané do zápisu na najbližšej schôdzi predsedníctva.

Článok 11

Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom NADS a dohliada nad celou jej činnosťou. Dozorná rada sa skladá minimálne z 3 členov volených konferenciou. Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s akoukoľvek inou funkciou alebo členstvom v ostatných orgánoch NADS, mimo pôsobenia v rozhodcovskej komisii menovanej

generálnym sekretárom v zmysle čl.16, tejto kapitoly.

2. Funkčné obdobie dozornej rady sú tri roky, ale nekončí skôr, ako je za ňu zvolená nová dozorná rada. Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu, ktorý riadi jej činnosť.

Článok 12

Postavenie a právomoc dozornej rady

1. Dozorná rada najmä:

a/ overuje postup predsedníctva a generálneho sekretára vo všetkých veciach asociácie, môže kedykoľvek nazerať do účtovných dokladov a spisov NADS,

b/ má právo vyžadovať informácie od všetkých

volených i menovaných predstaviteľov asociácie,

c/ preskúmáva ročnú správu o hospodárení v NADS, podáva o výsledku preskúmania každý rok správu konferencii. Z toho dôvodu je predsedníctvo povinné predložiť dozornej rade najmenej jeden mesiac pred konferenciou správu o hospodárení asociácie k preskúmaniu,

d/ upozorňuje orgány v NADS na zistené nedostatky a vyžaduje od nich zjednanie nápravy.

e/ v prípade zániku NADS menuje likvidátora,

f/ plní funkciu zmierčieho orgánu pri sporoch medzi členmi asociácie.

2. Dozorná rada má právo zvolať mimoriadnu konferenciu iba v prípade, ak predsedníctvo nekoná v súlade s čl. 3, kapitola II. odst.2.

3. Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť

konferencii.

Článok 13

Rokovanie dozornej rady

1. Za dozornú radu koná a podpisuje jej predseda, alebo ním písomne poverený člen dozornej rady.

2. Predseda dozornej rady riadi celú jej činnosť a je oprávnený zúčastňovať sa schôdzí predsedníctva s hlasom poradným.

3. Dozorná rada sa schádza najmenej raz za pol roka.

Schôdzu dozornej rady zvoláva, riadi a rozpúšťa jej predseda.

4. O schôdzach dozornej rady sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje predseda a všetci prítomní členovia.

Člen dozornej rady, ktorý bol prehlasovaný, má nárok na zaznamenanie svojho stanoviska.

5. V prípade dlhodobej neprítomnosti ( viacej ako 6 mesiacov ), ktoréhokoľvek z členov dozornej rady, je predsedníctvo povinné túto otázku bezodkladne riešiť.

Článok 14

Generálny sekretár

1. Generálny sekretár je výkonným orgánom NADS.

Ak ho predsedníctvo písomne splnomocní, zastupuje asociáciu pred štátnymi orgánmi, organizáciami a občanmi. Je oprávnený zúčastňovať sa schôdzí predsedníctva s poradným hlasom.

2. Generálny sekretár najmä:

a/ vykonáva uznesenia predsedníctva,

b/ riadi bežné záležitosti NADS,

c/ vykonáva pôsobnosť, ktorú na neho predsedníctvo prenieslo,

d/ rozhoduje o zamestnaneckých záležitostiach v NADS, stanovených pracovnou náplňou,

e/ hospodári s majetkom NADS v súlade so schváleným rozpočtom,

f/ zvoláva rozhodcovskú komisiu

g/ zodpovedá za účtovníctvo NADS.

3. Ak je nebezpečenstvo z omeškania, generálnemu sekretárovi prináleží vykonať opatrenia aj vo veciach vyhradených iným orgánom NADS, s výnimkou konferencie, je však povinný podať o nich správu najneskôr na najbližšej schôdzi predsedníctva.

4. Generálny sekretár sa zodpovedá za svoju činnosť predsedníctvu.

5. Generálny sekretár, ako aj ostatní pracovníci NADS sú voči asociácii v zamestnaneckom, alebo v inom zmluvnom vzťahu.

Článok 15

Regionálna štruktúra NADS

1. Členská základňa je členená do regiónov v štyroch regionálnych radách (Bratislava, Západ, Stred a Východ).

Príslušnosť člena do regionálnej rady je daná jeho sídlom v danom regióne.

2. Regióny sú rozdelené na základe územného princípu, nasledovne:

región Bratislava: územie Bratislavského kraja,

región Západ: územie Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja,

región Stred: územie Banskobystrického a Žilinského kraja,

región Východ: územie Košického a Prešovského kraja.

3. Regionálne rady sú poradnými orgánmi predsedníctva, pričom najmä:

a) vytvárajú podmienky na spoluprácu členov v danom regióne,

b) riešia aktuálne problémy členov a NADS v danom regióne,

c) predkladajú svoje návrhy, požiadavky a pripomienky k aktuálnym otázkam na predsedníctvo,

d) navrhujú svojich zástupcov do volených orgánov NADS,

4. Regionálne rady sa schádzajú min. dvakrát ročne (spravidla v júni a decembri), na schôdzach. Schôdze regionálnych rád zvoláva GS spoločne s členmi predsedníctva zvolenými za daný región vo forme emailovej správy min. 14 dní vopred. Schôdza regionálnej rady je schopná uznášať sa a príjímať uznesenia podľa pravidiel určených pre rokovanie konferencie NADS, podľa Kapitoly II. článku 5 týchto stanov.

5. Schôdze regionálnych rád vedie GS spoločne s členmi predsedníctva za daný región. GS vyhotoví o každej schôdzi regionálnej rady zápisnicu, ktorú do 14 dní odo

dňa uskutočnenia schôdze zverejní v príslušnej sekcii webovej stránky NADS.

Článok 16

Rozhodcovská komisia

1. Členov rozhodcovskej komisie menuje generálny sekretár. Rozhodcovská komisia má 3 členov zložených spravidla z člena dozornej rady, člena predsedníctva a riadneho člena z regiónu, ktorému zodpovedá pôsobnosť danej rozhodcovskej komisie.

2. Generálny sekretár zostaví rozhodcovskú komisiu do 30 dní od obdržania písomnej sťažnosti na člena NADS. Menovaní písomne potvrdia súhlas s menovaním do komisie.

3. Pri výbere členov rozhodcovskej komisie je generálny sekretár povinný predchádzať konfliktu záujmov a o zložení rozhodcovskej komisie je povinný informovať predsedníctvo najneskôr na jeho najbližšom zasadnutí.

4. Rozhodcovskú komisiu zvoláva a riadi generálny sekretár. Zasadnutie rozhodcovskej komisie je neverejné, ale na základe pozvánky sa ho môžu zúčastniť dotknuté strany.

5. Člen NADS, dotknutý sťažnosťou, je povinný poskytnúť rozhodcovskej komisii požadované dokumenty v lehote do 14 dní od vyzvania. V prípade ak tak neurobí, bude sa jeho postup považovať za marenie výkonu komisie a komisia bude rozhodovať len na základe dostupných podkladov.

6. Komisia je povinná do 30 dní od jej vytvorenia podať správu o riešení prípadu a zisteniach predsedníctvu NADS. V prípade potreby môže predsedníctvo schváliť dodatočnú 30 dňovú lehotu na predloženie konečnej správy rozhodcovskej komisie.

7. Na základe konečnej správy rozhodcovskej komisie rozhoduje predsedníctvo o sankciách, v zmysle Kapitoly V.čl.5. V prípade vylúčenia, podľa Kapitoly V.čl.5 sa nepostupuje podľa čl.1, Kapitola III, odsek 5.d.

KAPITOLA III

Členstvo, práva a povinnosti členov

Článok 1

Členstvo, jeho vznik a zánik

1. Členstvo v NADS je čakateľské, riadne, kolektívne, pridružené, sponzorské, seniorské a čestné.

2. Členom NADS môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá uznáva a aktívne presadzuje ciele a záujmy NADS, plní jej stanovy a zaviaže sa riadiť rozhodnutím orgánov NADS.

3. Členstvo vzniká rozhodnutím predsedníctva NADS o prijatí za člena NADS a v prípade čestného členstva, rozhodnutím konferencie o prijatí za čestného člena NADS.

4. Členstvo nevznikne ak základný členský vklad v zmysle odseku 2. čl. 3, kapitola IV. nie je zaplatený v stanovenej lehote v plnej výške.

5. Členstvo môže zaniknúť:

a/ vystúpením člena z NADS formou písomného oznámenia predsedníctvu. Zánik členstva nadobudne účinnosť po jeho schválení predsedníctvom,

b/ smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby,

c/ ak člen nespĺňa podmienky členstva v zmysle kritérií interných smerníc,

d/ vylúčením člena na základe rozhodnutia predsedníctva v prípade, že člen neplní svoje povinnosti vyplývajúce preňho z týchto stanov a to napriek tomu, že bol predsedníctvom na plnenie povinností vyzvaný a na možnosť vylúčenia písomne upozornený alebo v prípade, že člen opätovne poruší stanovy, etický kódex a iné interné smernice NADS.

6. V prípade zániku členstva z akéhokoľvek dôvodu, je člen, prípadne jeho právny zástupca povinný ku dňu zániku členstva vrátiť generálnemu sekretárovi certifikát potvrdzujúci členstvo v NADS a vyrovnať si všetky ostatné záväzky voči NADS vyplývajúce mu z jeho predchádzajúceho členstva. Zároveň člen nemá nárok na vrátenie vkladu alebo podielu zo splateného ročného príspevku a stráca všetky práva vyplývajúce mu z členstva. O inom postupe môže rozhodnúť konferencia na

návrh predsedníctva.

7. Nesplnenie povinností vyplývajúcich členovi zo zániku členstva podľa odst.6. tohto článku môže mať za následok udelenie pokuty zo strany NADS v zmysle internej smernice NADS.

8. Pozastavenie členstva na žiadosť člena NADS.

a/ Členstvo v NADS môže byť pozastavené po

schválení predsedníctvom, ak člen z vážnych zdravotných alebo pracovných dôvodov prestane dočasne vykonávať s tým súvisiacu činnosť.

b/ Člen, ktorému bolo pozastavené členstvo je povinný platiť udržiavací poplatok v zmysle interných smerníc NADS a zároveň stráca, na obdobie pozastavenia členstva, možnosť využívať práva riadneho člena.

c/ O obnovenie členstva musí člen požiadať predsedníctvo.

Článok 2

Čakateľské členstvo

1. Čakateľským členom NADS môže byť iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa špecifické podmienky čl.1, odst. 2 tejto kapitoly a vykonáva činnosť so sídlom, miestom prevádzky, či bydliskom, nachádzajúcim sa na území Slovenskej republiky.

2. O prijatí za čakateľského člena NADS rozhoduje predsedníctvo na základe písomnej prihlášky a čestného prehlásenia o pravdivosti údajov uvedených v prihláške.

3. Prijatie za čakateľského člena musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predsedníctva.

Čakateľské členstvo vzniká po jeho schválení predsedníctvom a po uhradení základného členského vkladu. Predsedníctvo zašle zoznam čakateľských členov svojej členskej základni.

4. Čakateľská doba pre prijatie za riadneho člena je 6 mesiacov. Po jej uplynutí a splnení ďalších kritérií stanovených internou smernicou bude čakateľský člen prijatý za riadneho člena spôsobom stanoveným v článku 3-riadne členstvo odsek 3.

5. Predsedníctvo môže, v jednotlivých prípadoch, schváliť kratšiu ako 6 mesačnú čakateľskú dobu, vyplývajúcu pre člena čakateľa z odst. 4 tohto článku. Rovnako môže čakateľskú dobu predĺžiť, ak člen nesplnil podmienky podľa interných smerníc alebo boli

voči jeho prijatiu vznesené výhrady riadnym členom NADS.

6. Všetci čakateľskí členovia sú si vo svojich právach rovní.

Právom čakateľského člena je:

a/ byť informovaný o činnosti NADS,

b/ podávať návrhy a pripomienky k činnosti NADS,

8. Povinnosti čakateľského člena:

a/ dodržiavať stanov, etický kódex a iné vnútorné smernice NADS,

b/ splniť všetky kritéria stanovené internou smernicou pre prijatie za riadneho člena,

c/ rešpektovať rozhodnutie prijaté orgánmi NADS,

d/ zaplatiť načas a v správnej výške základný členský vklad,

e/ napomáhať orgánom NADS pri plnení ich poslania a cieľov, najmä plnení úloh, ktorými bol poverený,

f/ informovať orgány NADS o svojej činnosti v

súvislosti s čakateľským členstvom v NADS.

Článok 3

Riadne členstvo

1. Riadnym členom NADS môže byť iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa špecifické podmienky čl.1,odsek 2 tejto kapitoly a vykonáva nezávislú realitnú činnosť alebo správu nehnuteľností so sídlom, miestom prevádzky, či bydliskom, nachádzajúcim sa na území Slovenskej republiky.

2. O prijatí za riadneho člena NADS rozhoduje

predsedníctvo na základe písomnej prihlášky a čestného prehlásenia o pravdivosti údajov uvedených v prihláške.

3. Prijatie nového riadneho člena musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predsedníctva.

Proti rozhodnutiu predsedníctva je možné odvolať sa ku konferencii NADS.

Všetci riadni členovia sú si vo svojich právach rovní.

4. Právom riadneho člena je:

a/ byť pozývaný a zúčastňovať sa konferencie s hlasovacím právom,

b/ navrhovať a voliť členov orgánov NADS a byť voleným do týchto orgánov.

c/ podieľať sa na každej činnosti asociácie,

d/ byť informovaný o činnosti a hospodárení NADS,

e/ podávať návrhy a pripomienky k činnosti NADS a všetkých jej orgánov, žiadať od nich vysvetlenie k ich rozhodnutiam,

f/ nahliadnuť do účtov a všetkých ďalších dokladov, spojených s činnosťou NADS,

g/ využívať poskytované služby NADS,

h/ používať pri svojom označení logo NADS,

i/ vystúpiť z NADS.

5. Povinnosti riadneho člena sú:

a/ dodržiavať stanovy, etický kódex a iné vnútorné smernice NADS,

b/ rešpektovať rozhodnutie prijaté orgánmi NADS,

c/ zaplatiť načas a v správnej výške základný členský vklad a každoročné členské príspevky,

d / napomáhať orgánom NADS pri plnení ich poslania a cieľov, najmä plnení úloh, ktorými bol poverený,

e/ informovať orgány NADS o svojej činnosti v

súvislosti s členstvom v NADS,

f/ pravidelne, v zmysle interných smerníc NADS, dopĺňať a zvyšovať si svoje vzdelanie a vzdelanie svojich zamestnancov v oblastiach súvisiacich s realitnou činnosťou.

Článok 4

Kolektívne členstvo

1. Kolektívnymi členmi asociácie sa môžu stať len právnické osoby – záujmové alebo profesijné združenia s vlastnými stanovami, ktoré sa stotožňujú s cieľmi NADS a písomne požiadajú predsedníctvo o členstvo a priložia svoje stanovy.

2. Podmienkou vzniku kolektívneho členstva je

schválenie žiadosti o prijatie predsedníctvom a zaplatenie členského príspevku pre príslušný kalendárny rok, ktorého výška je určená internou smernicou NADS.

3. Právom kolektívneho člena je:

a/ byť pozývaný a zúčastňovať sa konferencie

s hlasovom poradným,

c/ podieľať sa na všetkých činnostiach asociácie,

d/ využívať služby poskytované asociáciou,

e/ používať popri svojom označení logo NADS,

f/ vystúpiť z asociácie.

4. Povinnosti kolektívneho člena sú rovnaké ako pre riadneho člena s výnimkou písmena f/ odseku 5, čl.3 tejto kapitoly.

Článok 5

Pridružené členstvo

1. Pridruženým členom sa môžu stať fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa stotožňujú s cieľmi NADS a písomne požiadajú predsedníctvo o prijatie do NADS. Podmienkou vzniku pridruženého členstva je schválenie žiadosti o prijatie predsedníctvom NADS a zaplatenie členského príspevku za príslušný kalendárny rok, ktorého výška je určená internou smernicou NADS.

2. Pridružený člen má právo:

a/ byť pozývaný a zúčastňovať sa konferencie s poradným hlasom,

b/ podieľať sa na všetkých činnostiach NADS,

c/ využívať služby poskytované asociáciou za podmienok stanovených predsedníctvom,

d/ používať popri svojom označení logo NADS,

e/ vystúpiť z NADS.

3. Povinnosťou pridruženého člena je:

a/ spolupracovať tak, aby mohli byť dosiahnuté ciele NADS,

b/ v stanovenej výške a lehote zaplatiť členský

príspevok.

Článok 6

Sponzorské členstvo

1. Sponzorským členom sa môže stať iba osoba, ktorá spĺňa podmienky čl.1,odst.2 tejto kapitoly stanov, ktorá predsedníctvo NADS požiada o prijatie. Podmienkou vzniku sponzorského členstva je schválenie žiadosti o

prijatie predsedníctvom NADS a splatenie schváleného sponzorského vkladu. Sponzorské členstvo je časovo obmedzené na dobu jedného kalendárneho roka.

2. Sponzorský člen má právo:

a/ byť pozývaný a zúčastniť sa konferencie s hlasom poradným,

b/ používať logo NADS popri svojom označení s dodatkom sponzor asociácie a s označením roku sponzorského členstva,

c/ vystúpiť z NADS pred uplynutím stanoveného času.

3. Povinnosťou sponzorského člena je:

a/ spolupracovať tak, aby mohli byť dosiahnuté ciele NADS,

b/ v stanovenej výške a lehote zaplatiť sponzorský vklad alebo poskytnúť iné nepeňažné plnenie.

Článok 7

Čestné členstvo

1. Čestným členom NADS sa môže stať iba fyzická osoba, na návrh predsedníctva za obzvlášť významné služby v prospech cieľov a rozvoja asociácie.

2. Čestný člen má právo:

a/ byť pozývaný a zúčastňovať sa konferencie NADS, s poradným hlasom,

b/ vyjadrovať sa ku všetkým záležitostiam NADS a predkladať návrhy či pripomienky,

c/ používať logo NADS s označením čestný člen,

d/ požiadať o odňatie čestného členstva a vystúpenie z NADS.

3. Čestný člen je povinný:

a/ rešpektovať stanovy a vnútorné smernice NADS, ako aj všetky rozhodnutia prijaté orgánmi asociácie,

b/ spolupracovať natoľko a tak, aby mohli byť

dosiahnuté ciele NADS.

4. Čestné členstvo zaniká, na návrh predsedníctva, rozhodnutím konferencie o odňatí čestného členstva alebo úmrtím čestného člena.

Článok 8

Seniorské členstvo

1. Seniorským členom NADS sa môže stať iba fyzická osoba (občan) po schválení predsedníctvom, ktorá dovŕšila vek od 55 rokov, zastupovala riadneho člena NADS viac ako desať rokov.

2. Seniorský člen má právo:

a/ byť pozývaný a zúčastňovať sa konferencie NADS s poradným hlasom,

b/ vyjadrovať sa ku všetkým záležitostiam NADS a predkladať návrhy či pripomienky,

c/ používať logo NADS,

d/ požiadať o ukončenie seniorského členstva NADS.

3. Seniorský člen je povinný:

a/ rešpektovať stanovy a vnútorné smernice NADS, ako aj všetky rozhodnutia prijaté orgánmi asociácie,

b/ spolupracovať natoľko a tak, aby mohli byť dosiahnuté ciele NADS.

c/ platiť administratívny poplatok vo výške 10% z ročného členského príspevku.

KAPITOLA IV.

Majetok asociácie a hospodárenie s ním

Článok 1

Majetok NADS

1. Náplň činnosti NADS nemá podnikateľský charakter.

K zaisteniu svojich úloh a naplneniu cieľov disponuje však asociácia materiálnymi a finančnými prostriedkami, ktoré predstavujú majetok asociácie.

2. Majetok asociácie v zásade tvoria najmä:

a/ základné členské vklady,

b/ členské príspevky,

c/ subvencie, dotácie a sponzorské dary členov asociácie a iných osôb,

d/ príjmy z činnosti asociácie.

Článok 2

Hospodárenie asociácie

1. NADS zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Štát, ani žiadna iná organizácia neručí za záväzky NADS a asociácia neručí za záväzky štátu, ani iných štátnych organizácii, ani ďalších právnických, či fyzických osôb, vrátane členov NADS pokiaľ by vyslovene takúto záruku neprevzala.

2. NADS hospodári na základe rozpočtu schváleného konferenciou. Finančné prostriedky NADS sú uložené na samostatnom účte. O čerpaní prostriedkov je vedená evidencia v súlade so zákonom o účtovníctve č. 563/1991 Zb. Za spôsob vedenia účtovníctva a jeho správnosť zodpovedá generálny sekretár.

3. Výdaje NADS sú v zásade určené na pokrytie nákladov súvisiacich s činnosťou NADS a to na:

a/ prenájom miestností,

b/ vzdelávacie, propagačné a iné akcie,

c/ zaistenie a distribúciu informačných materiálov,

d/ k financovaniu ďalších činností súvisiacich s poslaním asociácie,

e/ náhrady a odmeny členom predsedníctva a dozornej rady,

f/ cestovné a reprezentačné,

g/ mzdy a odmeny zamestnancom NADS.

Článok 3

Základný členský vklad, členský príspevok

1. Výšku základného členského vkladu a členských príspevkov NADS určuje konferencia.

2. Základný členský vklad je člen čakateľ povinný zaplatiť najneskôr do 30 dní od vyrozumenia o prijatí za člena čakateľa asociácie. Dôsledkom nesplatenia vkladu v stanovenom termíne je nevzniknutie členstva.

3. Výšku ročného členského príspevku NADS

schvaľuje vždy konferencia. Členský príspevok je člen povinný platiť a splatný je na účet NADS v štvrťročných splátkach v príslušnej lehote splatnosti vyznačenej na faktúre. Nesplatenie príspevku v stanovenom termíne je pokladané za porušenie povinnosti člena s dôsledkom sankcie podľa odst.1,čl.5, kapitoly V. týchto stanov.

Článok 4

Poistenie

Každý riadny člen je povinný si svoju činnosť primerane poistiť.

KAPITOLA V.

Spoločné ustanovenia

Článok 1

Právne úkony asociácie

1. NADS koná svojimi orgánmi, alebo prostredníctvom svojich zástupcov.

2. Pokiaľ nie je v stanovách uvedené inak, sú zástupcovia NADS určení na základe písomného splnomocnenia udeleného predsedníctvom.

3. Iní pracovníci NADS sú oprávnení vykonávať menom NADS iba právne úkony nutné k splneniu uložených úloh, v prípadoch, kedy je to v obchodnom styku obvyklé.

Článok 2

Podpisovanie za NADS

1. Podpisovanie za NADS sa vykonáva tak, že k napísanému, alebo vytlačenému názvu NADS pripojí svoj vlastnoručný podpis prezident alebo viceprezident alebo generálny sekretár.

2. K podpisu finančných záväzkov prevyšujúcich 1/3 majetku NADS, mimo konferenciou schválený rozpočet na daný rok, musí byť dopredu vyžiadaný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých riadnych členov NADS.

Článok 3

Spôsob, akým sa zverejňujú oznámenia NADS

1. Oznámenia o činnosti NADS určené verejnosti alebo neznámemu počtu adresátov, zverejňuje NADS vhodným spôsobom.

2. Podľa potreby je nutné oznámenia a stanoviská NADS, príp. iné dôležité písomnosti doručiť členom poštou doporučene, osobne proti potvrdeniu, mailom vždy na adresu uvedenú v zozname členov NADS.

Článok 4

Riešenie sporov

1. V prípade, že v dobe existencie NADS vzniknú spory medzi členmi NADS sú dotknuté strany povinné prednostne ich riešiť rokovaním s cieľom dosiahnutia zmieru.

2. V prípadoch, keď sa spory nevyriešia zmierom, je k riešeniu týchto sporov prizvaná dozorná rada.

3. Dozorná rada je povinná riešiť vzniknutý spor bezodkladne odo dňa obdržania písomnej žiadosti niektorej z dotknutých strán. Dozorná rada musí dať dotknutým stranám príležitosť k predloženiu svojich stanovísk a dôkazov. Dozorná rada je povinná predsedníctvu predložiť svoje stanovisko bezodkladne, po dôkladnom a objektívnom zistení vecnej podstaty sporu.

4. Rozhodnutie predsedníctva po posúdení stanoviska Dozornej rady je pre dotknuté strany záväzné.

5. V prípade, že v dobe existencie NADS vzniknú spory medzi členmi a predsedníctvom, sú dotknuté strany povinné prednostne ich riešiť rokovaním s cieľom dosiahnutia zmieru.

6. V prípadoch, keď sa spory nevyriešia zmierom, má člen právo odvolať sa k najbližšej konferencii NADS, pričom odvolanie nemá odkladný účinok. Ak počas šetrenia, v zmysle čl.5 odsek 2 tejto kapitoly bol zistený dôvod na vylúčenie člena, musí byť návrh na vylúčenie súčasťou rozhodnutia dozornej rady s okamžitým upovedomením predsedníctva.

5. Spory medzi členmi NADS a tretími osobami rieši rozhodcovská komisia menovaná generálnym sekretárom v zmysle čl. 16, Kapitola II. Na návrh rozhodcovskej komisie môže predsedníctvo udeliť sankcie podľa čl.5

tejto kapitoly.

Článok 5

Sankcie

1. V prípade, že niektorý z členov NADS neplní svoje povinnosti alebo iným závažným spôsobom poruší stanovy, etický kódex či iné interné smernice NADS alebo v súvislosti s výkonom svojej činnosti poruší platné právne predpisy, či iným spôsobom koná v rozpore s profesnou etikou a morálkou, môže mu byť uložená sankcia.

2. Sankcia je:

a/ napomenutie,

b/ pokuta podľa interných smerníc,

c/ vylúčenie.

3. K udeleniu napomenutia, pokuty a k vylúčeniu je oprávnené predsedníctvo. Potrestaný má právo odvolať sa k najbližšej konferencii.

KAPITOLA VI.

Záverečné ustanovenia

Článok 1

Ukončenie činnosti NADS

1. NADS môže zaniknúť:

a/ ukončením členstva všetkých jej členov,

b/ rozhodnutím konferencie. Dňom zániku NADS je deň jej vymazania z registra občianskych združení na Ministerstve vnútra SR.

2. Po zániku NADS a uhradení všetkých záväzkov, bude s majetkom naložené takto:

a/ veci hnuteľné a nehnuteľné budú prednostne predané členom NADS, ak nebude záujem medzi nimi, potom iným záujemcom,

b/ zostatok finančných prostriedkov bude rozdelený rovnakým dielom medzi riadnych členov asociácie.

Článok 2

Platnosť stanov

1. NADS môže zakladať obchodné spoločnosti a zastupiteľstvá na území SR a iných štátov v rámci platných predpisov.

2. Tieto stanovy boli prerokované a schválené

Zakladateľskou konferenciou NADS, dňa ……..

3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie MV SR.

Polianky, Látky, dňa ………

Zavolajte nám