Poslanie NADS

Vízia NADS

Bez ohľadu na politickú a ekonomickú situáciu, cestovný ruch predstavuje najdynamickejší a najefektívnejší trh na svete. Práve cestovný ruch napĺňa svoj potenciál ako prostriedok sociálneho, kultúrneho a ekonomického dobra, pričom odstraňuje a vyhýba sa akýmkoľvek negatívnym dopadom svojej činnosti z hľadiska environmentálnych a sociálnych vplyvov.

Misia NADS

​Byť činiteľom zmien udržateľného rozvoja destinácií, cestovania a turizmu na Slovensku, zavedením trvalo udržateľného systému marketingu a riadenia destinácií – DMMS, ako zjednocujúceho prvku v rozvoji regiónov Slovenska. Podporovať zvyšovanie environmentálnych vedomostí, porozumenia, prijatia a dopytu po praktikách udržateľného cestovného ruchu.

Aktivity a dopady NADS

Rozvoj medzinárodných štandardov – kritériá NADS

Kritériá GTSC Industry Criteria a GTSC Destination Criteria poskytujú komplexnú definíciu udržateľného cestovania a cestovného ruchu a tvoria východisko pre tvorbu kritérií NADS. Sú v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SDG) OSN a sú založené na štyroch pilieroch udržateľnosti:

 • (1) Riadenie pre udržateľnosť;
 • (2) sociológia;
 • (3) kultúra a spoločenstvo;
 • (4) Životné prostredie.
 • Zamýšľané dopady a výsledky

 • Získanie regionálnej certifikácie a akreditácie GTSC pre priemysel cestovného ruchu Slovenska a jeho destinácie.
 • Poskytovať usmernenia pre podniky a destinácie všetkých veľkostí a na celom svete, aby sa stali udržateľnejšími.
 • Poskytovať poradenstvo pre cestujúcich a poskytovateľov cestovných služieb pri výbere dodávateľov a programov udržateľného cestovného ruchu.
 • Poskytnúť médiám spoločného menovateľa na uznanie poskytovateľov trvalo udržateľného cestovného ruchu
 • Pomôžte certifikácii a iným dobrovoľným programom zabezpečiť, aby ich normy spĺňali všeobecne akceptovaný základ.
 • Programy vládneho, mimovládneho a súkromného sektora majú rámec pre rozvoj požiadaviek na udržateľný cestovný ruch.
 • Poskytnúť usmernenia pre vzdelávacie a školiace orgány, ako sú hotelové školy a univerzity.

Poskytovanie záruky pre trvalo udržateľný cestovný ruch

Akreditácia : NADS spolupracuje s ASI (Assurance Services International) pri poskytovaní akreditačných služieb pre certifikačné orgány, ktoré certifikujú hotely/ubytovania a cestovné kancelárie ako udržateľné. NADS tiež poskytuje akreditačné služby pre certifikačné orgány, ktoré certifikujú destinácie ako udržateľné. To poskytuje trhu dôveryhodný prostriedok na výber certifikačných orgánov, ktoré boli overené nestranným a dôveryhodným poskytovateľom záruk.

Uznávanie GSTC: NADS poskytuje formálne označenie aj iných štandardov, ktoré sú však v súlade s kritériami GSTC. Uznávanie NADS znamená, že štandard trvalo udržateľného cestovného ruchu sa považuje za rovnocenný s kritériami GSTC, pre trvalo udržateľný cestovný ruch. Toto označenie vykonáva expertný nezávislý Assurance Panel spoločnosti NADS. NADS-Recognized odkazuje na normu alebo systém a NEZNAMENÁ, že certifikačný orgán používajúci normu je akreditovaný.

Aký je rozdiel medzi certifikáciou a akreditáciou? Organizácie sú certifikované certifikačným orgánom, ktoré akreditujú akreditačné orgány. Obidve úrovne, certifikácia aj akreditácia, existujú s cieľom poskytnúť dôkaz o neutralite a kompetencii procesov certifikácie.

Zamýšľané dopady a výsledky

 • Akreditácia poháňa environmentálnu značku orientovanú na trh, ktorá podporuje zodpovednú spotrebu a výrobu tým, že kupujúcim služieb cestovného ruchu na maloobchodnej aj veľkoobchodnej úrovni poskytuje dôveryhodný spôsob výberu služieb a dodávateľov, ktorí sú certifikovaní ako udržateľní.
 • NADS ovplyvnilo prijatie certifikácie zvýšením jej dôveryhodnosti na trhu, ktorý trpí zmätenosťou viac ako 250 štandardov. Napríklad TUI certifikovala takmer 400 svojich hotelov od roku 2014 do roku 2020 s požiadavkou, aby certifikačné orgány vybrané každým hotelom používali štandard uznávaný NADS.
 • Akreditačná príručka NADS vplýva na neakreditované certifikačné programy v cestovnom ruchu zvyšovaním povedomia o požiadavkách na nestrannosť a iných aspektoch dôveryhodnej certifikácie podľa kódexu ISEAL Alliance Assurance Code (Kódex záruk aliancie) a príslušných noriem ISO, ako je ISO 17065. NADS má dôkazy o takýchto vplyvoch prostredníctvom priamej komunikácie s vedúcich niekoľkých programov.
 • Udržateľnosť je podobne definovaná v rámci participujúcich programov zahrnutím 4 pilierov kritérií NADS. Uznávané normy a systémy ďalej zahŕňajú princípy odvodené z intenzívne inkluzívnych procesov stanovovania noriem NADS. K dnešnému dňu je NADS uznaných približne 48 noriem a 2 trvalo udržateľné systémy, ktoré sú distribuované po celom svete vrátane mnohých národných programov.
 • Niektoré štandardy používané v cestovnom ruchu, vrátane niektorých najvýznamnejších programov s veľkým objemom, revidovali svoje štandardy z prostredia len tak, aby zahŕňali sociálne a iné prvky, aby získali štatút uznaný NADS. Výrazným príkladom je Green Key FEE, ktorý na príkaz TUI Group a GSTC, v rokoch 2015-2016 týmto spôsobom revidoval svoj štandard. Objemovo sú najväčšími certifikovanými subjektmi v Európe.
 • Vplyvy certifikácie hotelov bol skúmaný v prieskume uskutočnenom v roku 2017 spoločnosťou TUI Group s riadnou kontrolnou skupinou a inými vhodnými technikami prieskumu, pričom sa zistilo, že hotely s certifikáciami udržateľnosti, v porovnaní s necertifikovanými hotelmi, dosiahli:
  • O 10 % nižšie emisie CO2 za noc hosťa
  • O 24 % nižší objem odpadu na noc hosťa
  • O 19 % nižšia spotreba sladkej vody na noc hosťa
  • O 15 % nižšia celková spotreba vody na noc hosťa
  • O 23 % vyššie využitie zelenej energie
  • o 9 % vyššia miera zamestnanosti národných zamestnancov
  • Celkovo vyššie skóre spokojnosti zákazníkov s ubytovaním

Urobiť destinácie udržateľnými

 • Správcovstvo destinácie je proces, ktorým miestne komunity; vládne agentúry, mimovládne organizácie a odvetvie cestovného ruchu využívajú prístup viacerých zainteresovaných strán k zachovaniu kultúrnej, environmentálnej, ekonomickej a estetickej integrity svojej krajiny, regiónu alebo mesta. Inými slovami, zabezpečiť, aby si destinácia zachovala a zlepšila charakteristické vlastnosti, ktoré ju robia atraktívnou pre prínosný cestovný ruch. GTSC kritériá boli zapracované do   kritérií destinácií NADS, ako aj následné programy na pomoc destináciám pri uplatňovaní kritérií v ich programoch riadenia destinácií:
 • Certifikácie destinácií;
 • Hodnotenie destinácií;
 • Poradenské služby pre tvorcov politík;
 • Školenie o správcovstve destinácie– prispôsobené školiace programy pre miestne tímy destinačného manažmentu a kľúčové zainteresované strany;
 • Destination Stewardship Report – štvrťročný žurnál globálnych prípadových štúdií.

Zamýšľané dopady a výsledky

Certifikácia odmeňuje výnimočných účastníkov za úspech. V súčasnosti je podľa GTSC Destination Criteria certifikovaných 13 destinácií.

 • Hodnotenia destinácií poskytujú správy ako nástroje na neustále zlepšovanie. GTSC s podporou partnerov celosvetovo vykonalo viac ako 40 komplexných hodnotení.
 • Zamýšľané vplyvy všetkých aktivít destinácií NADS zahŕňajú podporu komunity pre ekonomiku návštevníkov, zachovanie environmentálnych a kultúrnych zdrojov v navštívených komunitách, minimalizáciu sociálneho narušenia z turistických aktivít a ekonomické výhody sú optimalizované z hľadiska celkového objemu a rozptýlenia týchto výhod. širokým segmentom komunity.
 • Dôkazom vplyvu je skutočnosť, že 3 najnovší víťazi najdôveryhodnejšieho celosvetového ocenenia za správcovstvo destinácií, WTTC Tourism for Tomorrow Awards, ocenili destinácie, ktoré uviedli do praxe kritériá NADS : 2019 Svätý Krištof a Nevis, 2018 Thompson-Okanagan Úrad pre cestovný ruch Britskej Kolumbie, Kanada a 2017 delta Okavanga z Botswanskej organizácie cestovného ruchu.
 • NADS poskytuje vládam poradenské služby týkajúce sa dodržiavania našich noriem. V roku 2020 osem národných programov formálne poverilo NADS usmerňovaním pri rozvoji národnej politiky a jej implementácii.

Prístup na trh pre produkty a služby udržateľného cestovného ruchu

NADS podporuje rozvoj širokého trhového prijatia a uplatňovania kritérií NADS. S konečným cieľom zvýšiť dopyt po ponukách udržateľného cestovania a cestovného ruchu a vybudovať dôveru medzi cestujúcimi sa NADS snaží identifikovať príležitosti a riešenia na zosúladenie väčšieho trhového potenciálu. Za týmto účelom úzko spolupracujeme s poprednými online cestovnými kanceláriami (OTA) pri označovaní hotelov, ktoré sú certifikované vo výsledkoch vyhľadávania. Rovnako ako s veľkými poskytovateľmi cestovných služieb spolupracujeme na prednostnom uzatváraní zmlúv s certifikovanými hotelmi a touroperátormi.

Zamýšľané dopady a výsledky

 • Operátori odchádzajúcich cestovných kancelárií, výletné spoločnosti a iní kupujúci služieb miestnej cestovnej kancelárie vyberajú dodávateľov, ktorí sa snažia pôsobiť udržateľnejšie. Od roku 2016 mnohé značky výletných lodí využívajú preferenčné zmluvy s pozemnými cestovnými kanceláriami, ktoré sú certifikované ako udržateľné. Napríklad spoločnosť Royal Caribbean meria a propaguje výlety po súši zo svojich výletných lodí, ktoré prevádzkujú certifikovaní tour operátori; ich cieľ 1 000 zájazdov ročne do roku 2020 bol prekročený už v roku 2018 a dosiahol 2 014 v roku 2019.
 • Kupujúci hotelových priestorov na maloobchodnej a veľkoobchodnej úrovni si vyberajú hotely, ktoré sú certifikované ako udržateľné. Od roku 2014 do roku 2020 TUI Group certifikovala väčšinu svojich hotelov vlastnených skupinou a v súčasnosti využíva preferenčné uzatváranie zmlúv s hotelmi, ktoré nevlastnia.
 • Touroperátori uprednostňujú častejšie a/alebo dlhšie návštevy destinácií, ktoré sú certifikované ako udržateľné.
 • Booking.comAgoda.com a Hotelbeds vyvinuli usmernenia pre hotely týkajúce sa udržateľnosti na základe kritérií NADS a pripravujú plány, ako spotrebiteľom poskytnúť ukazovatele vo výsledkoch vyhľadávania certifikovaných hotelov.

Zvyšovanie vedomostí

NADS sa zaväzuje zabezpečiť, aby priemysel a cestujúca verejnosť prijali a implementovali osvedčené postupy udržateľného cestovného ruchu. Program  NADS Sustainable Tourism Training Program (STTP) s podporou pracovnej skupiny pre vzdelávanie a odbornú prípravu má za úlohu vyvinúť a identifikovať nástroje a zdroje na uľahčenie prechodu na trvalo udržateľné postupy a poskytovať školenia pre širokú škálu odvetví cestovného ruchu. profesionálov vrátane: hotelových a cestovných operátorov, destinačných manažérov, vládnych úradníkov, manažérov zdrojov, vzdelávacích poradcov a akademických inštitúcií. NADS ponúka online a offline školiace kurzy o udržateľnom cestovnom ruchu, udržateľných hoteloch a udržateľnom obchodnom cestovaní.

Zamýšľané dopady a výsledky

 • Lídri a odborníci v oblasti cestovného ruchu lepšie chápu šírku a hĺbku udržateľnosti.
 • Znalostné platformy sú dostupné vo všetkých regiónoch sveta a v mnohých jazykoch.
 • Súčasný program pokračuje v rozširovaní relácií platených účastníkmi a skupinových relácií financovaných organizáciou. Počas roku 2020 NADS vyškolilo 822 účastníkov na všetkých šiestich kontinentoch v 28 online triedach. Ide o certifikačný program s prísnou skúškou.
 • Program sa teraz rozširuje a ponúka školenia o trvalo udržateľných hoteloch a školenia o trvalo udržateľných obchodných cestách.
Zavolajte nám