Obsah kurzu
Úvod
Súhrn dôvodov, vedúcich ku vzniku systému DMMS a spôsobov ich riešenia
0/3
Základné pojmy a definície
Objasnenie významu a harmonizácia cudzích slov so Slovenským jazykom za účelom zjednotenia chápania významu tradičných, aj prevzatých pojmov, všeobecne, či špecificky zaužívaných v súvislosti s DMMS.
0/4
Priority DMMS
Kto, s kým, ako, kedy, za čo?
0/2
Záver
Súhrn znalostí a vyhodnotenie prínosu
Úvod do DMMS
O lekcii

Výraz “Destinácia” je prevzatý pojem z angličtiny. Najmä v posledných päťdesiatych rokoch naberá na význame, hoci často sa mylne vysvetľuje jeho skutočný význam. Väčšinou sa používa v cestovnom ruchu na označenie určitej  lokality, ako predmetu záujmu a cieľ turistickej aktivity. Avšak, je to len čiastočná pravda, pretože pokrýva len malú časť skutočného významu destinácie. NADS, chápe destináciu ako predmet ľudskej činnosti, zdedený po predkoch alebo novo vytvorený, udržovaný pre súčasníkov a nasledujúce generácie. Synonymum destinácie je aj dedovizeň, dedičstvo, …

V slovenčine poznáme dedovizeň otcovskú, rodovú, chránenú otčinami, či národnú, chránenú dŕžavami. Otcovská dedovizeň je majetkom potomka a jeho rodiny, národná dedovizeň, je majetkom národa, žijúcom v dŕžave.

Zatiaľ, čo turizmus chápe destináciu ako cieľovú stanicu záujmu cestovateľov, návštevníkov, hostí, NADS ju chápe predovšetkým ako zaujímavé miesto, osídlené a navštevované ľuďmi. Bez ohľadu na počet rezidentov a ich návštevníkov, či geografickú polohu, plochu alebo politické členenie.

Destináciou, je akékoľvek miesto na svete, dosť zaujímavé na to aby tam ľudia žili, či navštevovali ho. Môže ňou byť aj váš dom, či  byt, ale aj celý štát, či svetadiel alebo len miesto kde rastú huby.

Každá destinácia na zemi disponuje primárnou a sekundárnou ponukou, pútajúcou pozornosť obyvateľov blízkych, aj ďalekých sídiel ľudí.

Primárnu ponuku tvoria prírodné a geografické danosti, na mapách pevne ukotvené miesta, lokality. Pokiaľ nejaké miesta, zvláštnosti prírody, mimoriadne lákajú záujem domácich obyvateľov, považujú sa za atraktívne a vhodné k prezentácii navonok, ako atraktivity destinácie.

Sekundárnou ponukou destinácie sú hodnoty, historicky vytvárané človekom. Kultúra, šport, turizmus, podnikateľské prostredie, politická situácia, …

Záujem ľudí o destináciu je determinovaný medziľudskými vzťahmi. Predovšetkým

  • správaním sa domácich medzi sebou,
  • ich postojom k svojmu dedičstvu
  • a prístupom k návštevníkom.

Návštevnosť je akcelerátorom rozvoja destinácie, no zárukou jej udržateľnosti sú domáci obyvatelia. 

“Cíťme sa tu ako doma, ale nezabúdajme, že všetci sme tu len na návšteve!”

Zapojte sa do diskusie
Zavolajte nám